Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer.(* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Fritaget for Arrest er:

a. Luftfartøjer, der udelukkende benyttes i Statstjeneste, derunder indbefattet Postbefordring, men ikke Handelsvirksomhed.

b. Luftfartøjer, der anvendes paa regelmæssige Ruter i offentlig Lufttrafik, samt de nødvendige Reservefartøjer.

c. Luftfartøjer, der i øvrigt er bestemt til Befordring af Personer eller Gods mod Betaling, naar Fartøjet er klart til Afgang for saadan Befordring, og Arrest ikke kræves for Gæld, som er stiftet med den forestaaende Rejse for Øje, eller som er opstaaet under Rejsen.

     § 2

Sikkerhedsstillelse til Afværgelse eller Ophævelse af Arrest anses for tilstrækkelig, naar den dækker Fordringen med Renter og Omkostninger eller Luftfartøjets Værdi, saafremt denne er lavere.

     § 3

Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende Anvendelse paa Forbud til Fordel for Ejeren eller den, som i øvrigt har en Rettighed over Luftfartøjet. Dog kan Ejeren uanset Bestemmelserne i § 1 kræve nedlagt Forbud mod, at et Luftfartøj fjernes, naar det er frataget ham ved en retsstridig Handling.

     § 4

Paa udenlandske Luftfartøjer finder denne Lov kun Anvendelse, for saa vidt der ved Overenskomst med vedkommende Stat er truffet Bestemmelse derom.

§5.

Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden fastsættes ved kongelig Anordning.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 21. December 1938.

Under Vor kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

Steincke.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1938-39; Landst. Tid. Sp. 9, 18, 116, 119; Folket. Tid. Sp. 2244, 2291, 2403; Till. A. Sp. 2781; Till. B. Sp. 27; Till. C. Sp. 15, 33.