Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og lov om udgifterne i strafferetsplejen (Hæleri med hensyn til indsmugling af særlig grov karakter og afsoningsomkostninger m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 40 a og § 61 a udgår »tidsbestemt«.

2. I § 284 ændres »eller røveri« til: », røveri eller overtrædelse af § 289, 2. pkt.,».

3. I § 285, stk. 1, indsættes efter »røveri«: »eller overtrædelse af § 289, 2. pkt.,».

4. I § 289, 2. pkt., ændres to steder »§ 123« til: »§ 73«.

§ 2

I lov om udgifterne i strafferetsplejen, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 6. november 1986, ophæves § 7.

§ 3

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1994.

     Stk. 2. Udgifter, som påløber inden denne lovs ikrafttræden og er omfattet af § 7 i lov om udgifterne i strafferetsplejen, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 6. november 1986, henregnes uanset bestemmelsen i stk. 1 fortsat til sagsomkostningerne.

§ 4

     § 1 gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

    / Erling Olsen

Officielle noter

Ingen