Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af det offentliges tilgodehavender

(Udpantningsret)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 28. september 1987, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 353 af 1. juli 1988, indsættes i § 47 som stk. 3:

»Stk. 3. Der er udpantningsret for tilbagebetalingskrav efter § 42 og § 43, stk. 1.«

§ 2

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 836 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 42, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 6-9.

2. I § 42, stk. 10, som bliver stk. 9, ændres »stk. 9« til: »stk. 8« (to steder).

3. I § 42 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Inddrivelse af forfaldne, ikke betalte afdrag på lån ydet efter stk. 4, 7 og 8 sker efter de regler, der er nævnt i § 7, stk. 2.«

4. I § 58 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Inddrivelse af forfaldne, ikke betalte afdrag på lån ydet efter stk. 3 sker efter de regler, der er nævnt i § 7, stk. 2.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.

§ 3

I lov nr. 350 af 4. juni 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som ændret ved § 7 i lov nr. 948 af 23. december 1986, indsættes i § 24 som stk. 3:

»Stk. 3. Der er udpantningsret for tilbagebetalingskrav efter stk. 2.«

§ 4

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 1. august 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 41, stk. 6, ophæves.

2. § 41 a, stk. 3, ophæves.

3. I § 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af boligstøtte kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 1988, som ændret ved lov nr. 363 af 1. juli 1988 og lov nr. 671 af 3. november 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangsbøder pålagt efter stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangsbøder pålagt efter stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 6

I lov nr. 147 af 19. marts 1986 om en børnefamilieydelse indsættes i § 7 som stk. 2:

»Stk. 2. Der er udpantningsret for tilbagebetalingskrav efter stk. 1.«

§ 7

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 18. august 1986, som ændret ved lov nr. 342 af 1. juli 1988 og lov nr. 731 af 7. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »for skatter og afgifter til det offentlige« til: », der foretages efter lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,».

2. I § 63, stk. 2, 1. pkt., ændres »skatter og afgifter« til: »krav«.

3. I § 63, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Afgifterne ved andre udlæg, der foretages af en pantefoged, der er ansat af en kommune, tilfalder denne kommune.«

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/H. P. Clausen

Officielle noter

Ingen