Den fulde tekst

Lov om ændring af konkursloven, lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber

(Kuratorsalærer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »hensyn til«: »skyldneren eller«.

2. I § 107 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Skifteretten kan for boets regning antage en forretningskyndig medhjælp til at rådgive en midlertidig bestyrer i et af skifteretten nærmere bestemt omfang. Skifteretten kan forinden rådføre sig med skyldneren, midlertidig bestyrer og de fordringshavere, der er til stede.

Stk. 3. Skifteretten kan til enhver tid afsætte den forretningskyndige medhjælp.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

3. I § 110, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »en eller flere«: »sagkyndige«.

4. I § 114 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Skifteretten kan for boets regning antage en forretningskyndig medhjælp til at rådgive kurator i et af skifteretten nærmere bestemt omfang. Skifteretten kan forinden høre skyldnerens, kurators og kreditorernes mening på en skiftesamling.

Stk. 5. Skifteretten kan til enhver tid afsætte den forretningskyndige medhjælp.«

5. I § 238, stk. 1, indsættes efter »kreditorudvalget,»: »forretningskyndig medhjælp,».

6. I § 238, stk. 1, ændres »tilsynsmand« til: »tilsyn«.

7. I § 238 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Vurderingsmanden må ikke medvirke ved afhændelsen af aktiverne eller have økonomisk interesse hos aftager.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte personer, nærstående til disse personer eller ansatte i disse personers virksomheder må ikke erhverve nogen del af boets aktiver.«

8. § 239, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Skifteretten fastsætter vederlag til kurator, midlertidig bestyrer, skifterettens medhjælper og tilsyn efter en konkret bedømmelse på grundlag af en begrundet indstilling fra de pågældende. Fastsættelsen af vederlaget skal ske under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat.

Stk. 2. Skifteretten fastsætter endvidere vederlag til tillidsmænd, forretningskyndig medhjælp, revisor, retsvidne og vurderingsmænd under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 483 af 15. november 1985, som ændret ved lov nr. 317, lov nr. 318 og lov nr. 324 af 4. juni 1986, foretages følgende ændring:

I § 120, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Fastsættelsen af vederlaget skal ske under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat.«

§ 3

I lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 15. november 1985, som ændret ved lov nr. 317 og lov nr. 324 af 4. juni 1986, foretages følgende ændring:

I § 89, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Fastsættelsen af vederlaget skal ske under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 1987.

Stk. 2. Loven finder anvendelse i alle boer, der ikke er afsluttet ved lovens ikrafttræden, i det omfang, den fortsatte bobehandling berøres af lovens bestemmelser.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ERIK NINN-HANSEN

Officielle noter

Ingen