Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber

(Åbne partiregnskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 404 af 13. juni 1990 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»En kopi af blanketten indsendes til justitsministeren tillige med dokumentation for, at blanketten er tilsendt foreningens medlemmer.«

2. I § 3 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Såfremt et parti i regnskabsåret, jf. § 4, stk. 1, fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal tilskudsyderens navn og adresse fremgå af regnskabet. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.

Stk. 3. Regnskabet skal indeholde oplysning om balance og egenkapital.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 2, har første gang virkning for regnskaber, der aflægges for regnskabsåret 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen