Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Straf for Krigsforbrydelser.(* 1)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende Lov: Kap. I. § 1.

Har en Udlænding, som har staaet i tysk Tjeneste eller gjort Tjeneste under en med Tyskland forbunden Magt, under Krænkelse af de for Besættelse og Krig gældende folkeretlige Love og Sædvaner begaaet et efter sin Art efter dansk Lov strafbart Forhold i Danmark eller til Skade for danske Interesser, kan Tiltale for den begaaede Forbrydelse rejses og Straf idømmes ved dansk Domstol i Henhold til denne Lov. § 2.

Strafansvar efter denne Lov kan endvidere ud over de i § 1 nævnte Tilfælde paalægges for Krigsforbrydelser eller Forbrydelser mod Menneskeheden saasom Mord, Mishandling af civile, Fanger eller søfarende, Drab af Gidsler, Plyndring af offentlig eller privat Ejendom, Rekvisition af Penge eller andre Værdier, Indgreb i Statsforfatningen, Paalæg af kollektive Straffe, Sprængning eller anden Ødelæggelse, alt for saa vidt de paagældende Handlinger er foretaget i Strid med de for Besættelse og Krig gældende folkeretlige Regler, samt endvidere for Deportation eller anden Forfølgelse af politiske, racemæssige eller religiøse Grunde i Strid med danske Retsgrundsætninger og i øvrigt for Handlinger, der, selv om de ikke er nævnt foran, dog omfattes af Artikel 6 i Statut for den internationale Militærdomstol, jfr. Udenrigsministeriets Bekendtgørelse, Lovtidende C. Nr. 7 af 13. November 1945. § 3.

For Forbrydelser, der omfattes af denne Lov, kan den i vedkommende Straffebestemmelse foreskrevne Straf forhøjes til Fængsel indtil paa Livstid. Rammes Forholdet ikke af nogen hidtil gældende dansk Straffebestemmelse, er Straffen fængsel indtil paa Livstid.

Livsstraf kan dog idømmes under de i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til borgerlig Straffelov § 8, Stk. 2, nævnte Vilkaar eller i øvrigt under særlig skærpende Omstændigheder. § 4.

At den strafbare Handling er udført i Henhold til Ordre eller under Indflydelse af et Afhængighedsforhold, fritager ikke for Ansvar, men kan tages i Betragtning som en formildende Omstændighed, og under særlig formildende Omstændigheder kan Straffen helt bortfalde. § 5.

Naar en Udlænding i Medfør af denne Lov idømmes Straf af Fængsel, skal der i Dommen Træffes Bestemmelse om, at han efter udstaaet Straf bliver at udbringe af riget med Tilkendegivelse om det med ulovlig Tilbagevenden forbundne Strafansvar. § 6.

Paatale for de i denne Lov omhandlede Forbrydelser finder Sted efter Justitsministerens Paabud. § 7.

Om Fuldbyrdelse af de i Henhold til denne Lov idømte Straffe træffes nærmere Bestemmelse ved kongelig Anordning. § 8.

Strafansvar eller andre Retsfølger i Henhold til denne Lov samt Adgang til at fuldbyrde de i Medfør af denne afsagte Domme forældes ikke. § 9.

Bestemmelserne i Borgerlig Straffelovs almindelige Del finder, for saa vidt ikke andet følger af de foranstaaende Bestemmelser, Anvendelse paa de af denne Lov omfattede Forbrydelser. Kap. II. § 10.

Sager, i hvilke der - alene eller i Forbindelse med andre Forhold - rejses Tiltale efter denne Lov, behandles og paakendes i 1ste Instans ved Underret efter Reglerne i Retsplejelovens Kap. 80.

Om Paaanke af afsagte Domme gælder de i Retsplejelovens Kap. 83 fastsatte Regler.

Københavns Byret er Værneting for de her omhandlede Sager, men efter vedkommende Retsformands Bestemmelse kan Retten også sættes uden for København. § 11.

Tiltale rejses ved et af Rigsadvokaten udfærdiget Anklageskrift.

Anklagen udføres af Rigsadvokaten eller efter dennes nærmere Bestemmelse af andre af Justitsministeren til Udførelse af disse Sager beskikkede Anklagere. § 12.

Som Forsvarer i de i nærværende Lov omhandlede Sager kan enhver Sagfører, der findes egnet, beskikkes. Kun de af Justitsministeren i Medfør af Retsplejelovens § 733 besikkede offentlige Forsvarere er forpligtede til at modtage Beskikkelsen.

Saafremt Sigtede ønsker en bestemt Sagfører som Forsvarer, bør denne beskikkes, for saa vidt det efter Stk. 1 er muligt. § 13.

Retsplejelovens almindelige Regler, herunder de i Lovens Kap. 66 indeholdte Bestemmelser om Sigtede og hans Forsvar, finder, for saa vidt ikke andet følger af de foranstaaende Bestemmelser, tilsvarende Anvendelse ved Behandlingen af de her omhandlede Sager. Med Hensyn til Fængsling af Personer, der sigtes efter denne Lov, skal dog Reglerne i § 5 i Lov nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v. som ændret ved Lov Nr. 599 af 21. December 1945 finde tilsvarende Anvendelse.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet i København, den 12. Juli 1946.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L.S.)

/A.L.H. Elmquist.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1945-46: Folket. Sp. 6115, 6177; Till. A. Sp. 7151.