Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven (Dommeres habilitet, SSP-samarbejdet og advokatselskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »33« til: »36«.

2. I § 31, stk. 3, 1. pkt., § 183, stk. 3, 2. pkt., § 536, stk. 2, 1. pkt., § 561, stk. 2, 1. pkt., og § 752, stk. 2, ændres »det sociale udvalg« til: »kommunalbestyrelsen«.

3. § 60, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ingen må deltage som dommer under domsforhandlingen i en straffesag, såfremt den pågældende, inden domsforhandling er begyndt, vedrørende det forhold, som tiltalen angår, har truffet afgørelse om at varetægtsfængsle den tiltalte efter § 762, stk. 2, eller om foretagelse af foranstaltninger som nævnt i § 754 a eller om brevåbning og brevstandsning i medfør af § 781, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis sagen behandles efter § 925 eller § 925 a eller sagen i øvrigt vedrørende det forhold, der har begrundet indgreb som nævnt i 1. pkt., ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld.«

4. § 61 affattes således:

» § 61. Ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.«

5. § 62 affattes således:

» § 62. Dommeren skal påse, om der efter § 60 eller § 61 foreligger grunde, der kan medføre inhabilitet. Beklædes retten af flere dommere, skal hver enkelt dommer give retten meddelelse om omstændigheder, der efter § 60 eller § 61 kan medføre den pågældendes eller en af de andre dommeres inhabilitet. Endvidere kan spørgsmål om en dommers habilitet rejses af sagens parter.

Stk. 2. Afgørelse om en dommers habilitet træffes af retten ved kendelse. Beklædes retten af flere dommere, er den dommer, om hvis habilitet der er rejst spørgsmål, ikke udelukket fra at deltage i afgørelsen.«

6. I § 91, stk. 3, ændres »§ 61, § 62« til: »§ 62, stk. 2,».

7. Efter § 115 a indsættes:

» § 115 b. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3. Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet, i det kriminalitetsforebyggende samarbejde, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i et kriminalitetsforebyggende samarbejde, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.«

8. § 124 affattes således:

» § 124. Advokatvirksomhed må ud over i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af advokater kun udøves af et advokatselskab, der drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Et advokatselskab må alene have til formål at drive advokatvirksomhed og er pligtig og eneberettiget til i navnet at benytte ordene »advokataktieselskab« eller »advokatanpartsselskab« eller deraf dannede forkortelser. Uanset 1. og 2. pkt. må foreninger, interesseorganisationer og lignende som mandatar udføre retssager for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde.

Stk. 2. En advokat, der udøver virksomhed i et advokatselskab, hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er opstået som følge af advokatens bistand til en klient.

Stk. 3. Aktier eller anparter i et advokatselskab må, jf. dog stk. 5, kun ejes af

  • 1) advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet, i dets moderselskab eller dets datterselskab, eller
  • 2) et andet advokatselskab.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, i et advokatselskab skal aktivt drive advokatvirksomhed i selskabet eller i dets moderselskab eller dets datterselskab. Medlemmer af direktionen i et advokatselskab skal aktivt drive advokatvirksomhed i selskabet.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter nærmere regler for udøvelse af advokatvirksomhed i selskabsform, herunder regler om afhændelse af en aktie eller anpart i tilfælde af en aktionærs eller anpartshavers dødsfald eller deponering af beskikkelse.

Stk. 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i stk. 1, 3 eller 4.

Stk. 7. I forskrifter, der udstedes i medfør af stk. 5, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 8. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.'

9. Efter § 127 indsættes:

» § 127 a. §§ 125-127 gælder også for advokatselskaber.«

10. I § 143, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår advokatselskaber, jf. § 124.«

11. § 146, 1. pkt., affattes således:

»Klager over vederlag, som en advokat eller et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, kan af den, som har retlig interesse heri, indbringes for bestyrelsen i den advokatkreds, hvor advokaten eller advokatselskabet har sit kontor.«

12. I § 147 b, stk. 1, indsættes efter »advokat«: »eller et advokatselskab«.

13. § 147 c, stk. 1, affattes således:

»Finder Advokatnævnet, at en advokat eller et advokatselskab har tilsidesat pligter, der følger af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør af loven, kan det tildele advokaten eller advokatselskabet en advarsel eller irettesættelse eller pålægge vedkommende eller selskabet en bøde på indtil 200.000 kr.«

14. I § 147 c, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »advokat«: »eller et advokatselskab«.

15. I § 147 c, stk. 5, indsættes efter »advokaten,»: »advokatselskabet,».

16. I § 147 d, stk. 1, indsættes efter »advokaten«: »eller advokatselskabet«.

17. I § 147 d, stk. 3, indsættes i 1. og 2. pkt. efter »advokaten«: »eller advokatselskabet«.

18. § 149, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Forhandling med og afhøring af døve og svært hørehæmmede skal så vidt muligt foregå ved hjælp af en uddannet tolk. Forhandling med og afhøring af øvrige hørehæmmede og døvblevne skal efter begæring fra vedkommende så vidt muligt foregå ved hjælp af en uddannet tolk. For så vidt angår stumme kan afhøring eller forhandling foregå ved skriftlige spørgsmål og svar eller efter begæring så vidt muligt ved hjælp af en tolk. Den døve, hørehæmmede, døvblevne eller stumme har endvidere adgang til at lade sig bistå af en døvekonsulent, tunghørekonsulent eller lignende under retsmøder.«

19. I § 149, stk. 6, 1. pkt., ændres »§§ 60 og 62« til: »§ 60 og § 61«.

20. I § 197, stk. 1, ændres »§ 60, nr. 1 og 2,» til: »§ 60, stk. 1, nr. 1 og 2,».

21. I § 354, stk. 6, 3. pkt., ændres »§ 29, stk. 6,» til: »§ 29, stk. 7,».

22. § 456 o, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»En medarbejder fra kommunen eller amtskommunen kan dog møde i retten med moderen, hvis denne ønsker det.«

23. I § 721, stk. 1, nr. 1, udgår »235,».

24. I § 721, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 244,» til: »§§ 244-245, § 249,».

25. I § 730, stk. 4, og § 734, stk. 1, ændres »§ 60, nr. 3,» til: »§ 60, stk. 1, nr. 3,».

26. I § 792 a, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 249, stk. 1,» til: »§ 249, 1. led,».

27. I § 792 d, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 3 og 4,» til: »stk. 3 og stk. 4, 1. pkt.,».

28. § 931, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Vedtagelse af bøden medfører bortfald af videre forfølgning, jf. dog § 749, stk. 3, og har samme gentagelsesvirkning som en dom.«

29. I § 959, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 960, sidste punktum.« til: »§ 960, stk. 3, 2. pkt.«

30. I § 965 c, stk. 1, ændres »§ 835, 1. pkt.,» til: »§ 835, stk. 1, 1. pkt.,».

31. I § 967, 1. pkt., ændres »§ 962, stk. 2-4,» til: »§ 962, stk. 2-5,».

32. I § 972, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 965, 3. pkt.,» til: »§ 965, stk. 1, 3. pkt.,».

33. I § 977, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 976, nr. 2,» til: »§ 976, stk. 1, nr. 2,».

34. I § 977, stk. 2, og § 984, 1. pkt., ændres »§ 941, 2. og 3. pkt.,» til: »§ 941, stk. 1, 2. og 3. pkt.,».

35. I § 979, stk. 2, 3. pkt., og § 981, stk. 2, ændres »§ 976, nr. 2, jf. § 977, nr. 2,» til: »§ 976, stk. 1, nr. 2, jf. § 977, stk. 1, nr. 2,».

36. I § 987, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 847, nr. 3,» til: »§ 847, stk. 2, nr. 3,».

37. I § 1008, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 941, 3. pkt.,» til: »§ 941, stk. 1, 3. pkt.,».

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 8-17, for så vidt angår udøvelse af advokatvirksomhed i selskabsform træder dog først i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 3. § 1, nr. 3-5, finder anvendelse i alle sager, hvor domsforhandling ikke er begyndt ved lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

Ingen