Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.(* 1) (* 2)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Denne Lovs Bestemmelser kommer til Anvendelse paa Handlinger, der er foretaget efter den 9. April 1940.

§ 2

Den, som paa utilbørlig Maade har samarbejdet med Besættelsesmagten i erhvervsmæssig Henseende, uden at Forholdet dog findes at burde henføres under Straffebestemmelserne i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, straffes med Fængsel indtil 4 Aar.

Aktieselskaber og andre juridiske Personer, der har gjort sig skyldige i et efter Stk. 1 Strafbart Forhold, kan paalægges Straf af Bøde. Bestemmelserne i §§ 6 og 8 finder i saadanne Tilfælde tilsvarende Anvendelse. Nærmere Regler angaaende saadant Bødeansvar kan i øvrigt fastsættes ved kongelig Anordning.

Bestemmelserne i Stk. 1 og 2 finder tilsvarende Anvendelse, naar Samarbejdet ikke har fundet Sted direkte med Besættelsesmagten, men gennem en eller flere Enkeltpersoner eller Virsomheder som Mellemled, saafremt den paagældende indsaa eller burde have indset at tyske Interesser blev fremmet ved den af ham drevne Virksomhed.

Med Besættelsesmagten sidestilles her og i det følgende fremmede Statsborgere eller udenlandske Virksomheder, som i Besættelsesmagtens Interesse har drevet Forretningsvirksomhed i Udlandet eller her i Landet.

§ 3

Strafansvar efter § 2, Stk.1, kan paalægges enhver,der har haft en ledende Stilling eller en væsentlig økonomisk Interesse i vedkommende Virksomhed. Strafansvar efter samme Bestemmelse kan ligeledes paalægges andre i Virksomheden beskæftigede Personer, naar der foreligger særlig graverende Omstændigheder, i Kraft af hvilke det af dem udviste Forhold maa anses for et af Loven omfattet utilbørligt Samarbejde.

§ 4

Ved Afgørelsen af, om og i hvilken Grad Forholdet maa anses for utilbørligt, vil det navnlig være at tage i Betragtning, hvorvidt vedkommende

1. selv har været aktiv for at faa Forretningsforbindelse indledet, fortsat eller udvidet, medmindre det derved har været muligt i dansk Interesse at opnaa væsentlige Fordele med Hensyn til Landets Forsyninger eller at undgaa, at der af Besættelsesmagten blev indført Foranstaltninger, som var egnede til at tilføje Landets Interesser væsentlig Skade,

2. i tysk Interesse har foretaget en Omlægning af Virksomheden eller ydet eller søgt at yde større eller hurtigere Produktion end efter Omstændighederne paakrævet,

3. har paakaldt Besættelsesmagtens Bistand til Virksomhedens Betryggelse eller - uden at Forholdet falder ind under Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 §§ 13 og 14 - til opnaaelse af højere Priser eller større Leverancer, end danske Myndigheder ønskede godkendt, eller i øvrigt for at værne sine Interesser,

4. har hindret eller søgt at hindre, at danske Myndigheder har faaet fuld Adgang til at blive bekendt med Virksomhedens Forhold,

5. har opnaaet eller søgt at opnaa urimelig Fortjeneste eller andre Fordele, der ikke var forretningsmæssig rimeligt begrundede, bortset fra Tilfælde, hvor det godtgøres, at de urimelige Krav alene har haft til Formaal at undgaa, at Leverancen m.v. blev overdraget til den paagældende.

§ 5

Bøde som Tillægsstraf kan idømmes for Overtrædelse af denne Lovs Bestemmelser. Saadan Tillægsstraf skal i Almindelighed idømmes, naar det strafbare Forhold er af grov Karakter.

Saafremt domfældte modvilligt har undladt at opfylde en saadan Bødedom, kan der herfor idømmes Straf af Fængsel indtil 2 Aar.

§ 6

Beslaglæggelse af en mistænkts eller domfældts Formueværdier kan finde Sted til Sikring af Bøder efter samme Regler som omhandlet i Retsplejelovens Kap. 68.

Dersom det for at sikre den mistænktes eller domfældtes Bødeansvar maa anses for paakrævet, at hans Formue eller Forretningsvirksomhed midlertidig sættes under Forvaltning, kan Retten paa Begæring af Anklagemyndigheden træffe Bestemmelse herom og beskikke en Administrator. Nærmere Regler for denne Forvaltning kan fastsættes af Justitsministeren.

§ 7

Dersom sigtede maa antages at være ude at Stand til at udrede en forskyldt Bøde, kan det bestemmes, at Bøden kan dækkes i Rettighederne i Henhold til en af ham tegnet Livsforsikring eller Livrente.

§ 8

Dersom sigtede maa antages at være ude af Stand til at udrede en forskyldt Bøde, kan de af ham ydede Gaver, herunder saadanne, der har Form af uigenkaldelig Indsættelse af en begunstiget ved Tegning af en Livsforsikring eller Livrente, omstødes, saafremt Gaven er ydet, efter at det strafbare Forhold er indledet.

Under samme Betingelse kan andre Dispositioner omstødes, naar disse kendeligt for Medkontrahenten har tilsigtet at bringe Værdier i Ly for Retsforfølgning i Anledning af de strafbare Forhold.

Er de overførte Værdier blevet overdraget videre, kan Omstødelse gøres gældende over for Erhververen, dersom denne har været vidende om den ovennævnte Hensigt med Overdragelsen.

§ 9

De i §§ 7-8 omhandlede Bestemmelser om Omstødelse m.v. skal saa vidt muligt træffes i Forbindelse med Straffesagens Afgørelse, men kan dog efter Omstændighederne træffes ved senere Kendelse af den Ret, der har paakendt Sagen i første Instans, dog uden Medvirken af Domsmænd. Til Varetagelse af domfældtes Interesser skal der også i sidstnævnte Tilfælde beskikkes ham en Forsvarer, medmindre han selv sørger for sit Forsvar.

Den Trediemand, mod hvem Krav gøres gældende i Medfør af § 8, skal tilstævnes og have Lejlighed til at varetage sine Interesser, før Dom eller Kendelse afsiges, og har Adgang til at indbringe Afgørelsen for højere Instans ved Anke i Strafferetsplejens Former.

§ 10

Er den, som er idømt Bøde, død, forinden Bøden er betalt, kan Bødekravet gøres gældende i Dødsboet.

§ 11

Saafremt der foreligger Overtrædelse af Lovens § 2, skal den ved det strafbare Forhold indvundne Nettofortjeneste inddrages til Fordel for Statskassen.

Hvor ganske særlige Omstændigheder foreligger, kan det Beløb, der skal inddrages i Statskassen, nedsættes eller eventuelt helt bortfalde.

Til Vejledning ved Fastsættelsen af Konfiskationskravets Størrelse kan der ved Anklagemyndighedens eller Rettens Foranstaltning indhentes en Udtalelse fra det i § 2 i Lov Nr. 330 af 12. Juli 1945 om Revision af visse tyske Betalinger omhandlede Udvalg.

Saafremt Omfanget af Fortjensten ikke kan oplyses med tilstrækkelig Sikkerhed, f.Eks. i Tilfælde, hvor den paagældende samtidig har drevet Virksomhed for anden end tysk Interesse, eller i Tilfælde af manglende eller ufuldstændig Regnskabsførelse, kan et skønsmæssigt anslaaet Beløb inddrages til Fordel for Statskassen.

De i § 5, Stk. 2, og §§ 6-9 givne Regler vedrørende Inddrivelse og Sikring af Bødekrav finder tilsvarende Anvendelse paa Konfiskationskrav. Konfiskationskrav kan inddrives ved Udpantning efter samme Regler som Bøder.

Fremkommer der efter Dommens Afsigelse nye Oplysninger af Betydning for Afgørelsen af Konfiskationsspørgsmaalet, kan ny Sag om Konfiskation rejses.

§ 12

Den, der findes skyldig i noget efter denne Lov strafbart Forhold, kan ved Dommen kendes uværdig til almen Tillid i Henhold til de i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 § 6 indeholdte Regler eller til Fortabelse af enkelte af de i nævnte Lovbestemmelse omhandlede Rettigheder.

§ 13

Offentlige Institutioner og private Personer eller Virksomheder er uanset en dem i Henhold til Lov eller anden Forskrift paahvilende Tavshedspligt med Hensyn til, hvad de erfarer under deres Virksomhed, berettiget til at meddele Politiet og Anklagemyndigheden enhver Oplysning, som skønnes at være af Betydning for Gennemførelsen af Straffesag efter denne Lov. Dette gælder dog ikke Tilfælde, der omfattes af Bestemmelserne i Retsplejelovens § 169, Stk. 1,

§ 14

Offentlige Institutioner og private Personer eller Virksomheder, der er i Besiddelse af eller paa anden Maade har faaet Raadighed over Værdier tilhørende Personer, om hvem de ved, at de er sigtet eller dømt for Overtrædelse af denne Lov, er pligtige at give Oplysning om saadanne Værdier til Politi eller Anklagemyndighed. Undladelse heraf eller Afgivelse af urigtige Oplysninger straffes med Fængsel indtil 2 Aar, under formildende Omstændigheder med Bøde eller Hæfte.

§ 15

Strafansvar og anden Retsfølge i Henhold til denne Lov forældes efter de i Borgerlig Straffelov indeholdte Regler, dog saaledes, at Forældelsesfristen først begynder at løbe fra Ikrafttrædelsen af denne Lov.

§ 16

Sager, i hvilke der - alene eller i Forbindelse med andre Forhold - rejses Tiltale for Overtrædelse af denne Lov, vil være at behandle ved de i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v. omhandlede Retter. Bestemmelserne i nævnte Lovs § 3, Stk. 3, § 4, § 6, Stk. 2, og § 7 finder herved Anvendelse. I øvrigt finder de i Retsplejeloven indeholdte Regler Anvendelse ved Behandlingen af disse Sager.

§ 17

Sag angaaende Overtrædelse af denne Lov kan rejses, selv om Gerningsmanden allerede forinden Lovens Ikrafttræden for samme Forhold er dømt for Overtrædelse af Kriselovgivningens Bestemmelser, for saa vidt den idømte Straf eller Konfiskation staar i Misforhold til, hvad der maa antages at være forskyldt efter denne Lov.

Den ved den nye Dom fastsatte Straf eller Konfiskation træder i Stedet for den tidligere idømte Straf eller Konfiskation.

Tidligere udstaaet Straf eller erlagt Konfiskationsbeløb afkortes i den Straf og Konfiskation, der idømmes efter denne Lov.

§ 18

De i denne Lov indeholdte Bestemmelser angaaende Bøde- og Konfiskationskrav samt Bestemmelserne i §§ 13 og 14 finder tilsvarende Anvendelse i Straffesager, der rejses for Overtrædelse af §§ 15 og 16 i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Bestemmelserne i § 3, Stk. 4, i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 finder ikke Anvendelse i Sager, der rejses efter denne Lov.

§ 19

Denne Lov træder i kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Sorgenfri Slot, den 28. August 1945.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

/Busch-Jensen

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1945; Folket. Tid. Sp. 1023, 1029, 1100, 1131; Landst. Tid. Sp. 705, 732, 733; Till. A. Sp. 1041; Till. B. Sp. 149, 163; Till. C. Sp. 935, 943.

Redaktionel note
  • (* 2) Vedrørende domme om tab af rettigheder i henhold til loven, se Lov nr. 131 af 29. april 1955