Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) (Forhøjelse af erstatningsbeløb m.v.) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader (nukleare skader) foretages følgende ændringer:

1. I § 1, litra a, § 1, litra e, nr. 6, og § 2 ændres »undervisningsministerens« til: »indenrigsministerens«, og i § 1, litra g, nr. 1, ændres »undervisningsministeren« til: »indenrigsministeren«.

2. I § 1, litra c, nr. 2, ændres »eller videnskabeligt formål;» til: »,videnskabeligt eller undervisningsmæssigt formål;».

3. § 1, litra j, affattes således:

  • »j) Pariskonventionen :

konvention om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, der blev indgået i Paris den 29. juli 1960, som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964, eller som yderligere ændret ved ændringsprotokol af 16. november 1982;».

4. § 1, litra k, affattes således:

  • »k) Tillægskonventionen :

tillægskonvention til Pariskonventionen, der blev indgået i Bryssel den 31. januar 1963, som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964, eller som yderligere ændret ved ændringsprotokol af 16. november 1982;».

5. § 1, litra m, affattes således:

  • »m) SDR :

de særlige trækningsrettigheder, der anvendes af Den internationale Valutafond. Omregning af SDR til dansk mønt foretages efter kursen på den dag, ulykken skete, medmindre der for en bestemt ulykkes vedkommende måtte blive indgået overenskomst om andet mellem de stater, som har tiltrådt Tillægskonventionen.«

6. § 3 affattes således:

» § 3. Indenrigsministeren kan bestemme, at flere anlæg, jf. § 1, litra e, der ligger inden for samme område og tilhører samme indehaver, samt enhver anden lokalitet inden for området, hvor der befinder sig radioaktivt stof, skal anses som eet nukleart anlæg.«

7. I § 11 indsættes efter 1. pkt.:

»Har en anlægsindehaver ifølge skriftlig aftale overtaget ansvaret for en sådan nuklear skade, påhviler ansvaret dog denne.«

8. § 14, stk. 1, affattes således:

»Anlægsindehaverens erstatningsansvar efter dette kapitel omfatter ikke nuklear skade, der forvoldes på:

  • 1) selve anlægget eller et andet anlæg inden for samme område, herunder anlæg under opførelse, eller
  • 2) ting, der findes på anlæggets område, og som anvendes eller er bestemt til anvendelse i forbindelse med anlæg på området.«

9. I § 14, stk. 2, § 21, stk. 1, og § 32, stk. 1, ændres »afregningsenheder« til: »SDR«.

10. I § 21, stk. 1, ændres »75 mill. kr.« til: »60 millioner SDR«.

11. I § 32, stk. 1, ændres »120 millioner afregningsenheder« til: »300 millioner SDR«.

12. I § 38, stk. 2, ændres »atomenergikommissionen« til: »indenrigsministeren«.

13. § 40 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1989. § 1, nr. 11, træder dog i kraft på et af justitsministeren fastsat tidspunkt.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins.

/Erik Ninn-Hansen

Redaktionel note
  • (* 1) § 1, nr. 11 i lov nr. 732 af 7. december 1988 er sat i kraft den 1. september 1994 ved bekendtgørelse nr. 582 af 29. juni 1994.