Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale af 31. maj 2006 om ændring af aftale af 16. marts 1989 om boligbidrag for tjenesteboliger.

Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2005 er der opnået enighed om, at boligbidraget højst kan udgøre 17 pct. af basislønnen. Parterne er enige om herved at have tilstræbt en lønbegrebsmæssig oversættelse til nye lønsystemer af reglen om, at boligbidraget i tjenesteboliger højst kan udgøre 15 pct. af tjenestemandens skalaløn.

2. Som konsekvens heraf formuleres pkt. 6. i Finansministeriets skrivelse nr. 32 af 16. marts 1989 om cirkulære om tjeneste- og lejeboliger og § 29 og 32, stk. 3 i Finansministeriets cirkulære af 16. marts 1989 om tjeneste- og lejeboliger således:

”6. Det bemærkes, at der er indført et loft over tjenestemandens boligbidrag, når vedkommende bebor en tjenestebolig. Tjenestemanden kan i sådanne tilfælde højst komme til at betale 15 pct. af skalalønnen i boligbidrag. For ansatte på nye lønsystemer kan boligbidraget i tjenesteboliger højst udgøre 17 pct. af basislønnen. Hvis loftet nås, vil den lønanvisende myndighed automatisk registrere det og alene indeholde 15 pct. i boligbidrag af den til enhver tid udbetalte skalaløn eller 17 pct. af basislønnen så længe boligbidraget udgør 15 pct. eller derover af skalalønnen eller 17 pct. eller derover af basislønnen.

Til § 29. Ved den endelige fastsættelse af boligbidraget skal der tages hensyn til den pligt, der påhviler tjenestemanden til at bebo en tjenestebolig og til at fraflytte den ved tjenestens ophør og den brugeren af en lejebolig påhvilende pligt til at fraflytte boligen ved tjenestens ophør. Der foretages derfor ved beregning af boligbidraget for tjenesteboliger et fradrag i vurderingen på 30 pct. For lejeboliger er det tilsvarende fradrag 10 pct. Det månedlige boligbidrag for tjenesteboliger kan dog højst udgøre 15 pct. af tjenestemandens skalaløn. For ansatte på nye lønsystemer kan boligbidraget i tjenesteboliger højst udgøre 17 pct. af basislønnen. Beregningen af boligbidraget efter vurdering foretages af vedkommende styrelse og indberettes til den lønanvisende myndighed.

§ 32, stk. 3. Hvis boligbidraget for en tjenestebolig overstiger 15 pct. af tjenestemandens skalaløn eller 17 pct. af basislønnen, reguleres boligbidraget hver gang, der sker ændring af tjenestemandens løn.”

3. Hvis indførelse af loftet på 17 pct. af basislønnen medfører stigning i boligbidraget skal forhøjelse af boligbidraget varsles med 3 måneder til den 1. i en måned overfor den enkelte.

4. Cirkulæret har virkning fra 1. april 2006.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 31. maj 2006

P.M.V.
E.B.
Torben MøllerAftale mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisation om ændring af aftale om boligbidrag for tjenesteboliger

I henhold til § 14, stk. 2, og § 45, stk. 1, i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 597 af 24. juni 2004 af lov om tjenestemænd aftales følgende:

§§ 3 og 6, stk. 3 i aftalen af 16. marts 1989 mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer formuleres således:

”§ 3. Ved den endelige fastsættelse af boligbidraget skal der tages hensyn til den pligt, der påhviler tjenestemanden til at bebo en tjenestebolig og til at fraflytte denne ved tjenestens ophør. Der foretages derfor ved beregning af boligbidraget for tjenesteboliger et fradrag i vurderingen på 30 pct. Det månedlige boligbidrag for tjenesteboliger kan dog højst udgøre 15 pct. af tjenestemandens skalaløn. For ansatte på nye lønsystemer kan boligbidraget i tjenesteboliger højst udgøre 17 pct. af basislønnen. Beregningen af boligbidraget efter vurdering foretages af vedkommende styrelse og indberettes til den lønanvisende myndighed.

§ 6, stk. 3. Hvis boligbidraget efter vurdering af en tjenestebolig overstiger 15 pct. af tjenestemandens skalaløn eller 17 pct. af basislønnen, reguleres boligbidraget hver gang, der sker ændring af tjenestemandens løn.”

Aftalen har virkning fra 1. april 2006

 

 

København, den 31. maj 2006

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders B. Christensen

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Torben Møller

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 031-06