Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven (Retternes stedlige kompetence ved sagsanlæg mod staten m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som ændret senest ved § 34 i lov nr. 387 af 14. juni 1995, § 1 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, lov nr. 390 og lov nr. 393 af 14. juni 1995 samt § 4 i lov nr. 427 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 165, stk. 2, 2. pkt., udgår »forud«.

2. I § 240 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sager, som behandles ved landsret i 1. instans i medfør af § 225, stk. 1, anlægges, hvor sagsøger har hjemting. Har sagsøger ikke hjemting i Danmark, anlægges sagen ved statens hjemting.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. § 240, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, gælder ikke for sager, som er anlagt før lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. november 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen