Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven (Fleksibel udnyttelse af domstolenes ressourcer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som ændret senest ved lov nr. 903 af 29. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 15, stk. 1, affattes således:

»Københavns Byret består af en præsident og 41 andre dommere.«

3. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Retten i Århus består af en præsident og 15 andre dommere.«

4. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Retten i Ålborg består af en præsident og 10 andre dommere.«

5. I § 15 indsættes som nyt stk. 6:

»Stk. 6. To af dommerne ved Københavns Byret, en af dommerne ved retten i Århus og en af dommerne ved retten i Ålborg ansættes fortrinsvis til varetagelse af de i § 45 nævnte opgaver.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

6. § 16 a, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Retterne i Gentofte, Gladsakse, Tåstrup, Hørsholm, Slagelse, Svendborg, Kolding og Skanderborg består af to dommere.«

7. § 17, stk. 1, affattes således:

»Der ansættes to dommere ved retterne i Glostrup, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Holbæk, Næstved, Haderslev, Sønderborg, Vejle, Fredericia, Silkeborg, Viborg, Frederikshavn og Hjørring.«

8. § 19, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. § 45, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beskikkelse efter stk. 1 kan uden ansøgning kun meddeles de i § 15, stk. 6, nævnte dommere, der gør tjeneste i landsretskredsen. Beskikkelsen til tjeneste ved en bestemt byret kan i intet tilfælde meddeles ud over et tidsrum af to år.«

10. I § 702 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Når byrettens forhold tilsiger det, kan landsrettens præsident efter anmodning fra byretten inden domsforhandlingens begyndelse beslutte, at en sag skal behandles ved en anden byret i nævningekredsen eller, hvis omstændighederne taler for det, ved en af de i § 15 nævnte retter i landsretskredsen. Tiltalte, anklagemyndigheden og den ret, hvortil sagen påtænkes overført, skal forinden have lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet. Landsretspræsidentens afgørelse om, at en sag skal overføres, kan af tiltalte og anklagemyndigheden kæres til Højesteret.«

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 389 af 14. juni 1995 og § 3 i lov nr. 427 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 41 e, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Såfremt forsikringsselskaber, pengeinstitutter og lignende har tilladelse til selv at stemple dokumenter efter stempellovens § 21, stk. 3, kan afgifter efter dette kapitel for dokumenter, som oprettes i forholdet mellem dem og deres kunder, dog berigtiges på tilsvarende måde.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. § 702, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, kan anvendes i sager, hvor tidspunktet for domsforhandling ikke er fastsat ved lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen