Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, indsættes efter litra d:

  • »e) Protokol nr. 9 af 6. november 1990 til Konventionen til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder.
  • f) Protokol nr. 10 af 25. marts 1992 til Konventionen til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder.
  • g) Protokol nr. 11 af 11. maj 1994 til Konventionen til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder, der omstrukturerer det kontrolsystem, som konventionen har etableret.«

§ 2

Stk. 1 . Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan sætte § 1, stk. 1, nr. 1, litra e, f og g, i lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som affattet ved § 1, nr. 1, i kraft enkeltvis.

Stk. 2 . Ved ikraftsættelsen af § 1, stk. 1, nr. 1, litra g, i lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som affattet ved § 1, nr. 1, kan Justitsministeren ophæve § 1, stk. 1, nr. 1, litra a og e, i lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som affattet ved denne lov.

Stk. 3 . Ved ikraftsættelse efter stk. 2 kan justitsministeren ændre litreringen i § 1, stk. 1, nr. 1, i lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som affattet ved denne lov.

Stk. 4 . Ved ikraftsættelse efter stk. 1-3 fastsætter justitsministeren indholdet af bilagene til lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjørn Westh

Redaktionel note
  • (* 1) Lovens § 2 samt § 1, stk. 1, nr. litra e i lov nr. 285 af 29/04/1992, som ændret ved denne lov, er sat i kraft den 01/06/1996, jf. bek nr. 418 af 20/05/1996