Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dyreforsøg (Forsøgsdyr, der slippes løs)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, foretages følgende ændring:

1. Efter § 1 indsættes:

     » § 1 a. Dyreforsøgstilsynet kan uanset de øvrige bestemmelser i denne lov tillade, at dyr, der anvendes i et forsøg, slippes løs, hvis forsøgets formål kræver det. Tilladelse hertil kan dog kun meddeles, hvis tilsynet finder det godtgjort, at der er gjort alt for at sikre dyrenes velbefindende, og såfremt dyrenes sundhedstilstand tillader det og der ikke er nogen fare for folkesundheden eller miljøet.

     Stk. 2. Forsøg, der indebærer, at dyr slippes løs, kan ikke tillades i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1996

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen