Den fulde tekst

Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om rettens pleje i Grønland og forskellige andre lovbestemmelser om procesbevillinger (Ændringer som følge af oprettelsen af Procesbevillingsnævnet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 92 af 23. februar 1988 for Færøerne om rettens pleje, om ændring af lov om retsafgifter, om ændring af lov om børns retsstilling og om ikrafttrædelse af lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 143 af 8. marts 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter nr. 121:

» 122. I § 1021 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. I de tilfælde, hvor anke eller kære til højere instans kun kan ske med tilladelse fra justitsministeren, meddeles en sådan tilladelse i færøske appelsager af Procesbevillingsnævnet, jf. dog stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 371, stk. 1, og § 392, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 1. november 1984, kan tilladelse til anke eller kære til Højesteret som 3. instans i civile sager kun meddeles, hvis sagen er af principiel karakter.

Stk. 4 . Tilladelse til appel efter appelfristens udløb meddeles i færøske appelsager af appelinstansen uanset bestemmelserne om justitsministerens kompetence hertil.«»

§ 2

I lov om rettens pleje i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984, som senest ændret ved lov nr. 118 af 21. februar 1995, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 6, § 12, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Procesbevillingsnævnet (jf. kapitel 1 a i lov om rettens pleje af 11. april 1916 med senere ændringer) kan dog tillade, at sagen indbringes for Højesteret til behandling i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om rettens pleje, hvis sagen er af principiel karakter.«

2. I kapitel 6, § 12, stk. 4, ændres »Justitsministeriet« til: »Procesbevillingsnævnet«.

3. I kapitel 6, § 12, stk. 5, ændres »justitsministeren« til: »Procesbevillingsnævnet«.

4. Kapitel 6, § 13, affattes således:

» § 13. Anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret som 2. instans, kræver tilladelse af Procesbevillingsnævnet (jf. kapitel 1 a i lov om rettens pleje af 11. april 1916 med senere ændringer). § 12, stk. 3, 2. pkt., samt stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.«

5. I kapitel 6 indsættes efter § 21:

» § 21 a. En dom, der er afsagt af landsretten som 1. instans, kan inden for den i § 5 angivne frist indankes for Østre Landsret.

Stk. 2. Den af Østre Landsret afsagte dom kan ikke yderligere ankes. Procesbevillingsnævnet (jf. kapitel 1 a i lov om rettens pleje af 11. april 1916 med senere ændringer) kan dog tillade, at sagen indbringes for Højesteret til behandling i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om rettens pleje, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor.

Stk. 3. Ansøgning herom indgives til landsdommeren, der afgiver en udtalelse om ansøgningen og videresender den til Procesbevillingsnævnet.

Stk. 4. Med hensyn til fristen for indgivelse af sådan ansøgning finder § 5 tilsvarende anvendelse. Afgørelsen af, om en for sent indgivet ansøgning kan tages til følge, henhører dog under Procesbevillingsnævnet.«

6. Kapitel 6, § 22, affattes således:

» § 22. Anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret som 2. instans, kræver tilladelse af Procesbevillingsnævnet (jf. kapitel 1 a i lov om rettens pleje af 11. april 1916 med senere ændringer). § 21 a, stk. 2, 2. pkt., samt stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 250, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Landsretten kan dog undtagelsesvis tillade anke indtil 1 år efter konkursbehandlingens slutning. Retsplejelovens § 372, stk. 2, 5.-7. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 254, 1. pkt., ændres »Justitsministeren« til: »Procesbevillingsnævnet«, og i § 254, 2. pkt., ændres »§ 392, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2« til: »§ 392, stk. 2«.

§ 4

I lov om mortifikation af værdipapirer, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 16. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »justitsministeren« til: »Procesbevillingsnævnet«.

2. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan ikke meddeles tilladelse til, at en dom, der giver mortifikation, ankes til landsret eller Højesteret efter udløbet af de almindelige ankefrister.«

§ 5

I lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 731 af 7. december 1988 og § 4 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 3, 5. pkt., affattes således:

»Fogedretten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter forretningen tillade, at en indsigelse behandles.«

2. § 6, stk. 3, 6. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994, som ændret ved § 7 i lov nr. 385 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 84, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Boligretten kan dog undtagelsesvis tillade, at sagen indbringes efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives inden 1 år efter nævnets afgørelse.«

§ 7

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 29. august 1995, foretages følgende ændring:

1. § 43, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Boligretten kan dog undtagelsesvis tillade, at sagen indbringes efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives inden 1 år efter huslejenævnets afgørelse.«

§ 8

I lov om skibsregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 10. september 1993, som ændret ved § 2 i lov nr. 901 af 29. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 53, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Landsretten kan dog, når ansøgning indgives inden 6 måneder efter dette tidspunkt, hvis omstændighederne taler for det, tillade, at Skibsregistrets afgørelse indbringes for retten. Meddeles tilladelse, skal sag anlægges inden 14 dage.«

2. § 53, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Landsrettens afgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære af de nævnte afgørelser, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Retsplejelovens § 392, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 9

I lov om en værdipapircentral, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 6. oktober 1993, foretages følgende ændring:

1. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Landsrettens afgørelser kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære til Højesteret, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Retsplejelovens § 392, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 10

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december 1987, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 4, ændres »Landbrugsministeren« til: »Retten« og »Landbrugsministeriet« til: »retten«.

§ 11

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Retten kan undtagelsesvis tillade, at sagen indbringes indtil 6 måneder efter voldgiftskendelsens afsigelse.«

§ 12

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994, som ændret senest ved lov nr. 449 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 131 affattes således:

» § 131. Landsrettens afgørelser kan ikke indbringes for Højesteret. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til anke eller kære af landsrettens afgørelse til Højesteret, hvis sagen er af principiel karakter. Ansøgning om tilladelse til anke eller kære må fremsættes henholdsvis inden 6 og 3 måneder efter afgørelsen.«

§ 13

I lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 15. september 1986, som ændret senest ved lov nr. 1088 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »Justitsministeren« til: »Østre Landsret«.

2. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Landsrettens afgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære af landsrettens afgørelse, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Retsplejelovens § 392, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 14

Stk. 1. Loven træder for Danmark og Grønland i kraft den 1. januar 1996. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden for Færøerne.

Stk. 2. Er ansøgning om anke- eller kæretilladelse indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 15

Stk. 1. Bestemmelserne i lovens §§ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 12 gælder ikke for Grønland. Bestemmelsen i § 3 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13 gælder ikke for Færøerne. Bestemmelserne i §§ 3 og 13 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjørne Westh

Officielle noter

Ingen