Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om private vejrettigheder (Lovens ikrafttræden for områder, der hører under Københavns og Frederiksberg Kommuner)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 143 af 13. april 1938 om private vejrettigheder foretages følgende ændring:

     § 6 affattes således:

     » § 6. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1938. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen