Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov ang. Omordning af Kjøbenhavns Politi, m.v. (* 1)

(Politiloven for København)


1.) Kjøbenhavns Polities Myndighed omfatter Staden Kjøbenhavn og dens Grund samt de Dele af Kjøbenhavns Amts Grund, som for Tiden ere henlagte under Kjøbenhavns Politi, hvorhos den af Kongen kan udvides til at omfatte Fæstningsværkerne og Citadellet Frederikshavn samt Nyboder. Størrelsen af det Vederlag, som Monarkiet herfor maatte have at yde til Kjøbenhavns Kommune, forbeholdes nærmere Afgjørelse.

8.) Justitsministeren har efter Forhandling med Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse at affatte en Politivedtægt for Kjøbenhavn, hvori optages de Bestemmelser, som skulle have vedvarende Gyldighed med Hensyn til Ordens- og Renlighedspolitiet. Det bliver ved Kongelig Anordning at bestemme, naar denne Vedtægt træder i Kraft, samt hvilke af de hidtil gjældende Love og Anordninger om Ordens og Renlighedspolitiet i Kjøbenhavn, der derved ophæves. - I Politivedtægten fastsættes Straffe for Forseelser imod den, hvilke Straffe dog, forsaavidt Forseelserne ere begaaede af Voxne, ikkun kunne bestaae i Bøder indtil 50 Rd. Bøderne tilfalde Kommunens Kasse. Sager om Overtrædelse af Vedtægtens Bestemmelser behandles som offentlige Politisager. - Hvor det bliver nødvendigt at træffe midlertidige Foranstaltninger til Varetagelsen af den offentlige Orden og Renlighed eller at indskærpe Politivedtægtens Efterlevelse, kan Politidirektøren med Magistratens Samtykke ved offentlige Bekjendtgjørelser give Befalinger eller udstede Forbud. Naar Politidirektøren anseer det for nødvendigt, kan han paa eget Ansvar udstede saadanne Bekjendtgjørelser, men er da pligtig strax at meddele Magistraten Underretning derom. Undladelse af at opfylde de saaledes givne Paalæg saavelsom Overtrædelse af de udstedte Forbud straffes med Bøder indtil 50 Rd. ...

9.) Med Hensyn til midlertidige Foranstaltninger, som Politidirektøren anseer fornødne for at forebygge Forstyrrelse af den offentlige Fred og Sikkerhed, kan han ved offentlige Bekjendtgjørelser give Paalæg eller udstede Forbud. Dersom slige Foranstaltninger medføre uforudsete Udgifter for Kommunen, skal Politidirektøren strax bringe dem til Magistratens Kundskab. Undladelse af at opfylde de saaledes givne Paalæg saavelsom Overtrædelse af de udstedte Forbud straffes med Bøder indtil 100 Rd. eller med simpelt Fængsel i indtil een Maaned.

11.) (Det skal være Politiet tilladt, om fornødent med Magt, at trænge ind i et Huus for at anholde den, der, naar han forfølges som skyldig i en Forbrydelse, i Politiets Paasyn gaaer ind i et saadant. Ligeledes maa Politiet med Magt skaffe sig Adgang til Huus, naar der er skjellig Grund til at antage, at en Forbrydelse begaaes sammesteds, eller naar der i et i samme værende offentligt Beværtningssted finder Støi og Uorden Sted til Forstyrrelse for Husets øvrige Beboere eller de Omkringboende.) Dog maa Magts Anvendelse kun finde Sted, efterat Vedkommende med Angivelse af, hvem han er, og hvad der er hans Ærinde, samt, forsaavidt han ikke er i Uniform, med Forevisning af Politiskilt eller Polititegn, forgjæves har forlangt sig indladt.

12.) Naar Opløb finder Sted, maa Politiet med Magt adskille Mængden, dog først efterat de Tilstedeværende tre Gange i Kongens og Lovens Navn forgjæves ere opfordrede til at adskilles. - Ved offentlige Forsamlinger under aaben Himmel skal Politiet yde sin Bistand til at opretholde Ordenen. Opstaaer der Uorden, som udarter til voldelig Adfærd, kan Politiet fordre Forsamlingen hævet; efterkommes ikke denne Fordring, kan Politiet selv erklære Forsamlingen for hævet og indskrider da som ved Opløb. - Ved andre offentlige Forsamlinger kan Politiet efter Anmodning fra Forsamlingens Leder yde sin Bistand til Ordenens Overholdelse og paa hans Begjæring, eller naar der opstaaer Ufred eller Slagsmaal, anholde eller med Magt fjerne Fredsforstyrrerne.

13.) I de i foregaaende Paragraf omhandlede Tilfælde skal, efterat de der foreskrevne Opfordringer til at adskilles ere skete, enhver Tilstedeværende, der af Politidirektøren, (Vicepolitidirektøren), en Politiinspektør eller en Politiassistent dertil særlig opfordres, være forpligtet til at yde Politiet den Bistand, der staaer i hans Magt, til Gjenoprettelse af Orden og Rolighed. Den, der undlader at efterkomme en saaledes til ham rettet Opfordring, straffes med Bøder indtil 50 Rd. - Enhver er pligtig til, naarsomhelst det forlanges af en ved det udøvende Politi Ansat, som enten er i Uniform eller foreviser Politiskilt eller Polititegn, at opgive sit Navn og sin Bopæl. Saadanne Oplysninger kan ogsaa med Hensyn til enkelte Personer den, der anholdes, forlange gjennem vedkommende Politimand. Undladelse af at efterkomme denne Forpligtelse straffes med Bøder indtil 50 Rd.

21.) Nærværende Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1863.

Redaktionel note
  • (* 1) Det bemærkes, at kun uddrag af loven er medtaget, og at lovens bestemmelser kan være ændret i videre omfang, end det fremgår.