Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om flyttegodtgørelse
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om flyttegodtgørelse

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 14. november 2006 indgået vedlagte aftale om flyttegodtgørelse.

Aftalen er ændret på følgende punkter:

I § 13, stk. 1 og § 22, stk. 1, om supplerende flyttegodtgørelse forhøjes satserne for enlige med virkning fra 1. oktober 2006 til henholdsvis 17.280 kr. og 6.680 kr.

I § 20 om godtgørelse for handelsomkostninger forhøjes beløbet i stk. 1 til 55.000 kr. og beløbet i stk. 3 til 32.500 kr. Forhøjelsen af maksimumsbeløbene har virkning for forflyttelser, der sker fra 1. oktober 2006.

2. Aftalen gælder for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. § 1.

En række overenskomster, herunder fællesoverenskomster, indeholder bestemmelser om, at reglerne om flyttegodtgørelse for tjenestemænd skal finde anvendelse på overenskomstens område. I så fald gælder aftalen for tjenestemænd i det omfang, det fremgår af overenskomsten.

3. Formålet med aftalen er at godtgøre merudgifter ved forflyttelse, jf. § 2. Alle merudgifter skal derfor dokumenteres. Dette gælder dog ikke for den supplerende godtgørelse efter § 13 eller § 22.

4. Hvor der ifølge aftalen skal gives godkendelse, foretages skøn o.l., ligger kompetencen hos det pågældende ministerium eller hos den institution, virksomhed mv., som afgørelseskompetencen eventuelt er blevet delegeret til.

Således skal bl.a. flyttetilbud, som medarbejderen efter aftalens § 12 indhenter, godkendes af vedkommende ministerium eller styrelse.

5. I tilslutning til aftalens § 15, stk. 4, om længden af perioden for udbetaling af godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse bemærkes, at vedkommende styrelse efter vurdering af de konkrete forhold i det enkelte tilfælde kan forlænge perioden ud over 12 måneder, specielt i tilfælde, hvor medarbejderen ikke har kunnet sælge sin ejerbolig, selv om særlige bestræbelser herfor har været udvist.

6. I aftalen skelnes der på visse punkter mellem forflyttelse i forbindelse med eller uden forbindelse med forfremmelse.

For tjenestemænd aflønnet efter lønrammesystemet er der tale om forfremmelse ved ansættelse i en højere lønramme, herunder et lønrammeforløb på et højere niveau, eller overgang til en stilling med anden benævnelse inden for samme lønramme/lønrammeforløb, når sådan overgang anses som en naturlig oprykning. For tjenestemænd aflønnet efter nye lønsystemer er der tale om forfremmelse, når der sker oprykning til en højere basisløngruppe eller når der ydes tillæg/sker tillægsforhøjelser, der i det hidtidige lønsystem (lønrammesystemet) ville have haft form af oprykning til en højere lønramme. Tilsvarende er der ved aflønning efter et intervallønssystem tale om forfremmelse, når der sker oprykning i intervallet, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af oprykning til en højere lønramme.

7. Udbetaling af forhøjet flyttegodtgørelse efter reglerne i §§ 24 - 26 er mulig i forflyttelsessituationer, hvor der er tale om ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse og ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse.

Reglerne, der er indført for at fremme mobiliteten, indebærer, at den enkelte ansættelsesmyndighed i tilfælde, hvor der konkret skønnes at foreligge fornødent behov for dækning af yderligere flytteudgifter, kan give en ansøger til en stilling tilsagn om en ydelse, der supplerer den flyttegodtgørelse, som ansøgeren har ret til efter gældende aftaler og overenskomster.

Anvendelsen af reglerne er betinget af, at der i forvejen er hjemmel til i det konkrete tilfælde at udbetale flyttegodtgørelse i et eller andet omfang inden for rammerne af aftalens øvrige bestemmelser. Reglerne finder ikke anvendelse i forbindelse med flytninger, som er omhandlet i § 1, stk. 2, og kapitel 6 i aftalen.

8. Med hensyn til beskatning af flyttegodtgørelse henvises til de til enhver tid af Told- og Skattestyrelsen fastsatte regler, jf. for tiden Ligningsvejledningen, almindelig del 2006-3, pkt. A.B.1.8.1 og A.F.1.5.1. Ligningsvejledningen kan findes på www.skat.dk.

9. Dette cirkulære har virkning fra 1. oktober 2006. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9683 af 20. december 2004 om aftale om flyttegodtgørelse (Perst. nr. 063-04) og cirkulære nr. 9780 af 15. december 2005 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2006 (Perst.nr. 067-05).

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 27. november 2006

Henrik Bo NielsenAftale om flyttegodtgørelse

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser

Dækningsområde

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd i staten og folkekirken. Den gælder endvidere for tjenestemænd i folkeskolen ansat før 1. april 1993, der efter denne dato ansættes som tjenestemænd i staten eller folkekirken.

Stk. 2. Aftalen gælder ikke for flytninger

a) til og fra udlandet og

b) til, i eller fra Grønland

Formål

§ 2. Aftalens formål er at godtgøre merudgifter ved forflyttelse, jf. § 3, stk. 1, samt flytninger omfattet af § 3, stk. 2.

Definitioner

§ 3. Ved forflyttelse forstås i denne aftale, at en medarbejder skifter tjenestested, og dette medfører flytning af familie og/eller bohave. Der udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i kapitel 2, 3 eller 4 - eventuelt suppleret med ydelser efter reglerne i kapitel 5 - til at dække udgifterne i forbindelse med forflyttelse.

Stk. 2. Aftalen gælder også i forbindelse med visse flytninger, hvor der ikke foreligger forflyttelse. I disse tilfælde udbetales godtgørelse efter reglerne i kapitel 6.

Andre almindelige bestemmelser

§ 4. Flyttegodtgørelse og godtgørelse efter kapitel 6 udbetales kun mod dokumentation for, at udgiften er afholdt, bortset fra supplerende godtgørelse.

§ 5. Der udbetales ikke flyttegodtgørelse i følgende tilfælde:

a) når flytningen ikke er forårsaget af forflyttelsen,

b) når flytningen ikke bringer medarbejderens bopæl væsentligt nærmere til det nye tjenestested,

c) når medarbejderen ikke agter at foretage bopælsforandring.

Stk. 2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse ved ind- og udflytning af tjenesteboliger.

§ 6. Flyttegodtgørelse udbetales ikke ved første ansættelse, jf. dog § 27.

Stk. 2. Dog udbetales flyttegodtgørelse, når medarbejderen forflyttes indbyrdes mellem staten og folkekirken.

§ 7. Par, der har levet sammen i mindst 1 år, sidestilles i aftalen med ægtefæller. Samlivet kan kræves dokumenteret af folkeregisteret.

§ 8. Samlevende ægtefæller, der forflyttes til samme egn, kan alene få udbetalt den højeste godtgørelse, som en af ægtefællerne er berettiget til.

§ 9. Rejser i forbindelse med forflyttelse er ikke tjenesterejser.

Kapitel 2. Flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse

§ 10. Ved uansøgt forflyttelse forstås i denne aftale forflyttelse, der skyldes, at medarbejderen beordres til at skifte tjenestested. Til medarbejdere, der forflyttes uansøgt, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Til medarbejdere, der i forbindelse med nedlæggelse eller flytning af tjenestesteder eller nedlæggelse af stillinger får nyt tjenestested, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne for uansøgt forflyttelse.

Godtgørelse af befordringsudgifter

§ 11. Medarbejderen og personer, der hører til husstanden, kan få godtgjort befordringsudgifter i forbindelse med flytningen med den afholdte udgift.

Stk. 2. Medarbejderen og/eller dennes ægtefælle kan desuden få godtgjort udgifterne til en besigtigelsesrejse til det nye tjenestested inden flytningen.

Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning

§ 12. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning udbetales på følgende betingelser:

a) medarbejderen skal indhente tilbud fra mindst 3 flytteforretninger og

b) de modtagne flyttetilbud skal godkendes af det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter.

Stk. 2. Hvis ingen af de flyttetilbud, medarbejderen selv har indhentet, kan godkendes, skal det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter, fremskaffe et nyt flyttetilbud. Hvis medarbejderen foretrækker at acceptere et andet højere tilbud, der ikke kan godkendes, må den pågældende selv betale forskelsbeløbet.

Stk. 3. Medarbejdere, der kun flytter med enkelte indbogenstande, kan undlade at søge flyttetilbud godkendt. Medarbejdere, der selv foretager flytningen, kan få refunderet udgifterne til leje af transportmiddel samt eventuel færgeudgift/broafgift.

Stk. 4. Rimelige udgifter til autoriseret nedtagning og opsætning af belysningsmidler og sædvanlige husholdningsmaskiner refunderes.

Supplerende godtgørelse

§ 13. Der udbetales supplerende flyttegodtgørelse med følgende beløb:

 

 

Gifte

Enlige

29.390 kr.

17.280 kr.

 

 

Stk. 2. Er der ikke forløbet over 3 år siden sidste uansøgte forflyttelse, udgør den supplerende godtgørelse det dobbelte af de i stk. 1 nævnte beløb.

Stk. 3. Til enker og enkemænd udbetales supplerende godtgørelse med beløbet for gifte. Tilsvarende gælder for andre medarbejdere, der har hjemmeværende børn under 21 år.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte beløb er de pr. 1. oktober 2006 gældende satser.

Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.

Stk. 5. Godtgørelsen udbetales med den på flyttetidspunktet gældende sats.

Godtgørelse af huslejetab

§ 14. Som huslejetab betragtes i lejligheder leje, centralvarmebidrag og lignende, som medarbejderen ifølge kontraktlig forpligtelse må betale, hvis lejligheden er fraflyttet, og lejemålet ikke har kunnet bringes til ophør. Eventuelt boligtilskud (boligsikring) fradrages i lejebeløbet ved beregning af godtgørelsen.

Stk. 2. Som huslejetab betragtes ved bolig i fast ejendom - herunder ejerlejligheder - renteudgifter, hvis medarbejderen er flyttet til det nye tjenestested, og ejendommen ikke har kunnet sælges. Efter anmodning skal medarbejderen dokumentere dette over for sit tjenestested.

Stk. 3. Som huslejetab betragtes ved indehavelse af en andel i en andelsboligforening den boligafgift, som medarbejderen skal betale til andelsboligforeningen, hvis den pågældende er flyttet til det nye tjenestested, og andelen ikke har kunnet sælges.

Stk. 4. Lån i den ejendom, som medarbejderen forlader, og som er stiftet inden for en periode af 1 år forud for forflyttelsestidspunktet eller senere, kan ikke indgå i beregning af huslejetab efter stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 5. Godtgørelsen kan ikke udbetales for en længere periode end den, der svarer til den pågældende boligs normale opsigelsesvarsel, og ved bolig i ejerbolig og andelsboligforeninger normalt ikke ud over 6 måneder.

Stk. 6. Der kan ikke inden for samme tidsrum udbetales godtgørelse for huslejetab og udgifter foranlediget af dobbelt husførelse.

Godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse

§ 15. Udbetaling af godtgørelse for dobbelt husførelse forudsætter, at den dobbelte husførelse er forårsaget af forflyttelsen, at medarbejderen ikke har mulighed for at skaffe sig passende bolig ved det nye tjenestested, herunder fordi den pågældendes hidtidige bolig ikke har kunnet sælges, samt at den forflyttede opretholder husførelse på det tidligere tjenestested af hensyn til ægtefællen og/eller hjemmeværende børn.

Stk. 2. Tjenestestedet kan udbetale godtgørelse for dobbelt husførelse i tilfælde, hvor medarbejderens husstand flytter til det nye tjenestested forud for tidspunktet for skift af tjenestested.

Stk. 3. Godtgørelse for dobbelt husførelse kan udbetales inden for en ramme, der ikke overstiger de godtgørelsesbeløb, der udbetales henholdsvis for dag- og nat udgifter under udstationering, jf. gældende aftale om tjenesterejser. Kan medarbejderen vælge at rejse efter regning på tjenesterejser, godtgøres rimelige merudgifter ved dobbelt husførelse.

Stk. 4. Godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse kan kun i ganske særlige tilfælde udbetales ud over 12 måneder. Medarbejderen skal på anmodning over for sit tjenestested godtgøre, hvad der er foretaget for at skaffe en ny bolig, herunder med hensyn til salg af den hidtidige bolig.

§ 16. Enlige medarbejdere, der ikke har kunnet sælge deres hidtidige faste ejendom, kan få godtgjort udgiften til midlertidig bolig på det nye tjenestested inden for det i § 15, stk. 4, fastsatte tidsrum og inden for den beløbsramme, der er fastsat for overnatningsgodtgørelse, jf. § 15, stk. 3.

§ 17. I stedet for godtgørelse for dobbelt husførelse, jf. § 15, kan der betales godtgørelse for udgifter til befordring med offentlige transportmidler mellem medarbejderens bopæl og det nye tjenestested eller godtgørelse for kørsel med eget befordringsmiddel efter lav sats, jf. gældende aftale om tjenesterejser.

Stk. 2. Godtgørelsen kan udbetales i det tidsrum, der er fastsat i § 15, stk. 4, dog maksimalt med det beløb, der kan udbetales efter § 15, stk. 3, og højst med det beløb, hvormed medarbejderens udgifter til transport mellem bopæl og tjenestested er forøget ved forflyttelsen.

§ 18. En medarbejder, der modtager godtgørelse for dobbelt husførelse, kan højst én gang om ugen få godtgjort udgiften til offentlige transportmidler til besøg hos familien.

Stk. 2. Hvis medarbejderen benytter fly, skal den pågældende selv betale merudgifterne i forhold til billigste offentlige transportmiddel. For rejser til og fra Bornholm refunderes udgiften til billigste flybillet.

Stk. 3. Hvis medarbejderen benytter egen bil eller motorcykel i de i stk. 1 nævnte tilfælde, kan den pågældende få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til gældende aftale om tjenesterejser og eventuel færgeudgift/broafgift, dog maksimalt et samlet beløb svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Stk. 4. I stedet for godtgørelse af udgift til den i stk. 1 nævnte rejse til besøg hos familien kan medarbejderen, hvis de tjenstlige forhold ikke er til hinder herfor, efter tjenestestedets bestemmelse få godtgjort befordringsudgift til ægtefælles og/eller hjemmeværende børns besøgsrejse til medarbejderens tjenestested inden for samme udgiftsbeløb som efter stk. 1-3.

Godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave

§ 19. I stedet for godtgørelse af huslejetab eller godtgørelse for dobbelt husførelse kan der udbetales godtgørelse for opmagasinering af bohavet, indtil medarbejderen har skaffet sig en passende bolig, normalt dog højst i 12 måneder.

Godtgørelse for handelsomkostninger

§ 20. Udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer, stempelafgift, tilstandsrapport, energimærkning, annonceudgifter samt tinglysningsafgifter i forbindelse med køb og/eller salg af fast ejendom kan godtgøres inden for et beløb af 55.000 kr.

Stk. 2. Ved erhvervelse og/eller overdragelse af en andel i en andelsboligforening kan der udbetales den i stk. 1 nævnte godtgørelse til dækning af udgifter til advokat og ejendomsmægler, stempelafgifter samt annoncer.

Stk. 3. Ud over de i stk. 1 eller 2 nævnte godtgørelser for dokumenterede udgifter udbetales en godtgørelse på højst 32.500 kr., dog ikke ud over det beløb, de dokumenterede udgifter udgør i henhold til stk. 1 eller 2.

Kapitel 3. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse

§ 21. Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse forstås i denne aftale forflyttelse, der skyldes, at en medarbejder efter ansøgning skifter tjenestested i forbindelse med ansættelse i en stilling, der må betragtes som et avancement.

Stk. 2. Til medarbejdere, der forflyttes ansøgt i forbindelse med forfremmelse, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i kapitel 2 bortset fra § 13 og § 20.

§ 22. Der udbetales supplerende godtgørelse med følgende beløb:

 

 

Gifte

Enlige

15.280 kr.

6.680 kr.

 

 

Stk. 2. Til enker og enkemænd udbetales supplerende godtgørelse med beløbet for gifte. Tilsvarende gælder for andre medarbejdere, der har hjemmeværende børn under 21 år.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte beløb er de pr. 1. oktober 2006 gældende satser.

Satserne reguleres som anført i § 13, stk. 4.

Kapitel 4. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse

§ 23. Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse forstås i denne aftale, at en medarbejder efter ansøgning skifter tjenestested, uden at skiftet er omfattet af § 10 eller § 21.

Stk. 2. Med ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse sidestilles forflyttelse:

a) i tilknytning til en medarbejders tilbagekomst fra tjenestefrihed uden løn,

b) i tilknytning til en ugift medarbejders tilbagekomst efter værnepligtstjeneste,

c) som disciplinær straf ved overførelse til andet arbejdssted.

Stk. 3. Til medarbejdere, der forflyttes efter ansøgning uden forbindelse med forfremmelse, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i § 11, stk. 1, og § 12 med fradrag af 20 pct.

Kapitel 5. Forhøjet flyttegodtgørelse

§ 24. I tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden konkret skønner, at der foreligger behov for at dække flytteudgifter ud over de ydelser, som en ansøger til en stilling har ret til efter reglerne i kapitel 3 eller 4, kan der gives ansøgeren tilsagn om, at flyttegodtgørelsen bliver suppleret med ydelser som angivet i §§ 25-26.

§ 25. Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse, jf. kapitel 3, kan den supplerende godtgørelse, som den forflyttede har ret til ifølge § 22, udbetales med et beløb op til samme sats, som følger af aftalens § 13.

Stk. 2. Sammen med eller som alternativ til en forhøjet supplerende godtgørelse efter stk. 1 kan der tilbydes hel eller delvis dækning af sådanne handelsomkostninger, som efter aftalens § 20 tilkommer en medarbejder, der forflyttes uansøgt.

§ 26. Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse, jf. kapitel 4, kan der helt eller delvis ses bort fra det fradrag på 20 pct., der efter § 23, stk. 3, sker ved udbetaling af flyttegodtgørelse efter aftalens § 11, stk. 1, og § 12.

Stk. 2. Kombineret med eller i stedet for helt eller delvist bortfald af fradrag på 20 pct. efter stk. 1 kan der gives tilsagn om delvis eller fuld godtgørelse efter reglerne i en eller flere af følgende bestemmelser i aftalen: § 11, stk. 2, om udgifter til besigtigelsesrejse, § 13 om supplerende godtgørelse, § 14 om godtgørelse af huslejetab, §§ 15-18 om godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse, § 19 om godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave samt § 20 om godtgørelse for handelsomkostninger.

Kapitel 6. Godtgørelse uden forflyttelse

§ 27. Til medarbejdere, som ved første ansættelse flytter ind i en anvist tjenestebolig, udbetales godtgørelse efter aftalens regler i kapitel 4.

§ 28. Der udbetales godtgørelse efter aftalens regler i kapitel 2 bortset fra §§ 15-19, i følgende tilfælde:

a) hvis medarbejderen uden at skifte tjenestested flytter ind i en anvist tjenestebolig,

b) hvis medarbejderen - efter pålæg - fraflytter en anvist tjenestebolig efter afsked med rådighedsløn eller ventepenge,

c) hvis medarbejderen efter pålæg fraflytter en lejebolig som følge af dens nedlæggelse,

d) hvis medarbejderen - efter pålæg - fraflytter en anvist tjenestebolig uden forbindelse med afsked,

e) når en efterlevende ægtefælle - efter medarbejderens - død fraflytter en tjenestebolig.

Stk. 2. Der udbetales kun supplerende flyttegodtgørelse ved første flytning, når medarbejderen midlertidigt fraflytter en tjenestebolig som følge af nedrivning og/eller istandsættelse, og medarbejderen senere flytter tilbage til tjenesteboligen.

§ 29. Der udbetales en éngangsgodtgørelse svarende til 100 pct. af det fastsatte årlige boligbidrag i følgende tilfælde:

a) når medarbejderen fraflytter en tjenestebolig ved afsked med pension,

b) når medarbejderen modtager rådighedsløn eller ventepenge og fraflytter en lejebolig,

c) når en efterlevende ægtefælle fraflytter en lejebolig, ved medarbejderens død.

§ 30. Aftalens regler i kapitel 4 gælder også for medarbejdere på Færøerne, der fraflytter Færøerne for at bosætte sig i Danmark i forbindelse med afsked med pension på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed.

Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 31. Denne aftale har virkning for forflyttelser, der sker pr. 1. oktober 2006 og senere.

Stk. 2. Hvor forflyttelsen er sket før 1. oktober 2006, finder de hidtidige regler om flyttegodtgørelse mv. anvendelse, uanset om selve flytningen foretages senere.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2008.

Stk. 4. Samtidig ophæves aftale af 26. november 2004 om flyttegodtgørelse.

 

 

København, den 14. november 2006

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders B. Christensen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Henrik Bo Nielsen

 

 

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 058-06