Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for helbredsoplysninger til brug
for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager
(Helbredsnævnet)

 

I medfør af § 32, stk. 3, i lov om tjenestemandspension, jfr. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for betaling af alle former for helbredsoplysninger, som indhentes til brug for helbredsbedømmelse i medfør af tjenestemandspensionslovens § 32, stk. 1, eller tilsvarende bestemmelser i pensionskassevedtægter mv.

§ 2. I sager om uansøgt afsked på grund af svagelighed betaler ansættelsesmyndigheden det lægelige materiale.

Stk. 2. Vurderer Helbredsnævnet, at der er grundlag for svagelighedspensionering, men udskyder vurderingen af tab af erhvervsevne for at indhente yderligere lægeligt materiale, betales dette af ansættelsesmyndigheden. Det gælder, selv om vurderingen først foretages, efter at den ansatte er fratrådt.

Stk. 3. Hvis den ansatte inden fratrædelsen anmoder om helbredsmæssig revurdering, og ansættelsesmyndigheden på ny forelægger sagen for Helbredsnævnet, betaler ansættelsesmyndigheden det tilvejebragte eller udbedte lægelige materiale.

§ 3. I sager om ansøgt afsked på grund af svagelighed betaler den ansatte den indledende lægeerklæring.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden betaler for yderligere lægeligt materiale, som Helbredsnævnet anmoder om. § 2, stk. 2 og 3 gælder tilsvarende ved ansøgt afsked.

§ 4. I sager om udbetaling af opsat pension på grund af helbredsmæssige forhold betaler den tidligere ansatte det lægelige materiale.

§ 5. Hvis en sag genoptages på den tidligere ansattes foranledning, betaler den pågældende det lægelige materiale.

§ 6. Har ansættelsesmyndigheden i overensstemmelse med ansættelsesgrundlaget afskediget den ansatte uden forudgående forelæggelse for Helbredsnævnet, betaler den pågældende selv det lægelige materiale til brug for helbredsvurdering med henblik på svagelighedspension.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. december 2006.

Finansministeriet, den 21. november 2006

Thor Pedersen

/Ulrik Gjesingfelt