Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og Takstnævn

 

I medfør af § 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsættes:

§ 1. Regionernes Lønnings- og Takstnævn aftaler eller fastsætter bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for:

1) Personale i regional tjeneste.

2) Personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser.

Stk. 2. Nævnet kan beslutte, at antallet af stillinger i nærmere angivne personalegrupper, der i øvrigt er omfattet af nævnets kompetence, skal forelægges nævnet til godkendelse.

Stk. 3. Nævnet har de beføjelser om indgåelse af overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.fl. om vilkår for sundhedsydelser samt om afgivelse af udtalelser, som følger af § 227 i sundhedsloven.

§ 2. Nævnet kan bemyndige enkelte medlemmer af nævnet, jf. § 3, til at varetage forhandlinger med personaleorganisationerne og med organisationerne af sundhedspersoner m.fl.

Stk. 2. Nævnet kan endvidere bemyndige det sekretariat, der er knyttet til nævnet, jf. § 5, til i nærmere fastsat omfang at varetage forhandlinger med personaleorganisationerne og med organisationerne af sundhedspersoner m.fl.

Stk. 3. Forinden der efter bemyndigelse efter stk. 1 og stk. 2 optages forhandlinger med de nævnte organisationer om indgåelse af overenskomster og aftaler, skal sagen forelægges for nævnet, der fastsætter retningslinier for forhandlingerne. De forhandlede resultater skal forelægges for nævnet til godkendelse, inden de kan sættes i kraft.

Stk. 4. Nævnet kan beslutte, at løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er omfattet af overenskomster, aftaler eller klassificeringsregler, ikke kræver nævnets godkendelse, hvis det af lønstyringsmæssige grunde skønnes ubetænkeligt, dog bortset fra stillinger som regionsdirektør, sygehusdirektør og forvaltningschef i regionerne.

Stk. 5. For det i § 1 nævnte personale kan der ikke fastsættes løn- og ansættelsesvilkår, der ikke har hjemmel i bestemmelser, retningslinier, overenskomster eller andre regler, som er aftalt eller fastsat af nævnet. Nævnet kan dog give en region samtykke til særligt begrundede undtagelser herfra.

Stk. 6. Kan der ikke indgås aftale om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for tjenestemænd, fastsætter nævnet vilkårene.

Stk. 7. Sager, som nævnets formand, jf. § 4, stk. 1, skønner egnet til skriftlig votering, kan udsendes til medlemmerne med indstilling om afgørelse. Såfremt et medlem anmoder herom, skal disse sager dog drøftes på et møde.

Stk. 8. Nævnet kan bemyndige formanden til at afgøre sager efter retningslinier, der fastsættes af nævnet.

Stk. 9. Nævnet kan delegere beføjelser til at afgøre sager efter retningslinjer, der fastlægges af nævnet, til nævnets sekretariat.

§ 3. Nævnet består af 9 medlemmer og stedfortrædere for disse, der beskikkes af finansministeren. Beskikkelsen sker således:

1) 5 af nævnets medlemmer og stedfortrædere for disse beskikkes efter indstilling af regionsrådene, idet hvert regionsråd indstiller 1 medlem og en stedfortræder for denne,

2) 2 medlemmer og stedfortrædere for disse beskikkes efter indstilling af KL,

3) 1 medlem og en stedfortræder for denne beskikkes efter indstilling af indenrigs- og sundhedsministeren, og

4) 1 medlem og en stedfortræder for denne udpeges af finansministeren.

Stk. 2. De medlemmer af nævnet og stedfortrædere, der er beskikket efter indstilling af regionsrådene og KL, skal ved beskikkelsen være medlem af et regionsråd, henholdsvis en kommunalbestyrelse.

Stk. 3. Beskikkelsen foretages for 4 år ad gangen regnet fra den førstkommende 1. juni efter afholdelse af almindelige kommunale og regionale valg.

Stk. 4. Der sker beskikkelse første gang med virkning fra 1. januar 2007.

§ 4. Nævnet vælger en formand blandt de 5 medlemmer, der er beskikket efter indstilling af regionsrådene. Endvidere vælges en næstformand blandt de samme medlemmer.

Stk. 2. Formanden leder nævnets forhandlinger. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 3. Formanden indkalder nævnet til møde. Der afholdes møde, når mindst 1 af nævnets medlemmer fremsætter begæring herom. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af nævnets medlemmer er til stede, heraf mindst et af de medlemmer, der er udpeget af finansministeren, henholdsvis beskikket efter indstilling af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 4. En stedfortræder for et medlem, der er beskikket efter indstilling fra indenrigs- og sundhedsministeren, finansministeren eller KL, kan deltage i møderne samtidig med medlemmet, men har i så fald ikke stemmeret.

Stk. 5. Nævnets beslutninger træffes ved stemmeflerhed, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. De medlemmer af nævnet, der er udpeget af finansministeren henholdsvis beskikket efter indstilling af indenrigs- og sundhedsministeren, kan modsætte sig nævnets beslutninger efter §§ 1 og 2.

Stk. 7. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Danske Regioner yder den sekretariatsmæssige betjening af nævnet, herunder forberedelsen og behandlingen af sager, der skal forelægges for nævnet, bistand ved forhandlinger eller varetagelsen af forhandlinger efter bemyndigelse, jf. § 2, stk. 2. Hertil kommer varetagelsen af de løbende sager i tilknytning til de indgåede overenskomster og aftaler efter de retningslinjer, der er fastsat af nævnet. I sager vedrørende Regionernes Lønnings- og Takstnævn refererer sekretariatet direkte til nævnet. Sekretariatsbetjeningen af nævnet er uafhængig af Danske Regioner.

§ 6. Udgifterne ved nævnets virksomhed, herunder udgifter til den sekretariatsmæssige betjening, afholdes ligeligt af regionerne.

§ 7. Til nævnets formand ydes et fast vederlag, som udgør 125.000 kr. årligt.

Stk. 2. Til nævnets næstformand ydes et fast vederlag, som udgør 60.000 kr. årligt.

Stk. 3. Til nævnets øvrige efter indstilling af regionsrådene og KL beskikkede medlemmer ydes et fast vederlag, som udgør 25.000 kr. årligt.

Stk. 4. De faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses de i stk. 1 – 3 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2005.

§ 8. Finansministeren kan fastsætte bestemmelser om befordringsgodtgørelse til nævnets medlemmer og disses stedfortrædere samt om mødediæter til stedfortræderne.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Finansministeriet, den 12. december 2006

Thor Pedersen

/Helene Rasmussen