Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (vejmænd m.fl. fra amter))
Bilag 1 Beklædningsregulativ
Den fulde tekst

Cirkulære om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (vejmænd m.fl. fra amter))

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) har indgået vedlagte aftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (vejmænd m.fl. fra amter)).

Aftalen er indgået under henvisning til § 6, stk. 2, i aftale af 21. december 2005 om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen, jf. cirkulære af 16. januar 2006 (Perst. nr. 005-06).

2. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2007.

Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser

3. Til §§ 4-5 i Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen af den 21. december 2005

Opmærksomheden henledes på §§ 7-8 og bilag III i Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter:

§ 7. HOLDFØRERTILLÆG TIL AMTSVEJMÆND, UFAGLÆRT IKKE-LEDENDE BROPERSONALE OG ÅMÆND

Stk. 1.

For ledelse af hold fra 4 til 8 mand ydes et tillæg på 29,89 kr. pr. dag, og for ledelse af hold på 9 mand og derover et tillæg på 36,94 kr. pr. dag.

Stk. 2.

Antallet af underordnede vil kunne påvirkes af, at der arbejdes med stærkt mekaniserede hold, jf. bilag III til overenskomsten.

Stk. 3

Tillæggene i stk. 1 er ikke-pensionsgivende minimumstillæg. Der er intet til hinder for at aftale højere tillæg efter reglerne om funktionsløn.

§ 8. MIDLERTIDIGE TJENESTE I HØJERE STILLING

Stk.1.

Til ansatte, som midlertidig fungerer i højere lønmæssigt klassificeret stilling, betales et tillæg på 17,23 kr. pr. dag.

Tillægget i stk. 1 er et ikke-pensionsgivende minimumstillæg. Der er intet til hinder for at aftale højere tillæg efter reglerne om funktionsløn.

BILAG III. VEDRØRENDE BEMÆRKNINGERNE TIL OVERENSKOMSTENS § 4, STK. 2, OMHANDLEDE GRUNDLØN TIL VEJFORMÆND OG § 7 OM HOLDFØRERTILLÆG.

Arbejdsstyrketal kan påvirkes af, at der arbejdes med stærkt mekaniserede hold.

Den maskinpark, der kan påvirke klassificeringen af den pågældende vejformandsstilling, skal være af permanent karakter. Indlejede maskiner, som formanden har det daglige ansvar for, medregnes forholdsmæssigt (f.eks. efter antal timer).

De enkelte maskiner/køretøjer omregnes til arbejdsstyrketal efter følgende omsætningstabel:

 

 

1) Unimog

1 mand

2) Selvkørende plæneklipper med en skærebredde på mindst 2 m

1 mand

3) Traktor med mindst 18 hk (DIN), jf. dog pkt. 11

1 mand

4) Last- og varebil med en totalvægt på mellem 2.500 og 3.500 kg

1 mand

5) Gaffeltruck, hvortil kræves certifikat

1 mand

6) Lastbil med en totalvægt over 3.500 kg

1 mand

7) Personbil, hvortil der kræves kørekort af kategori D

1 mand

8) Kombineret person- og varebil med en totalvægt over 2.500 kg

1 mand

9) Indregistreret gadefejemaskine med en totalvægt over 3.500 kg med opsugningsbeholder

1 mand

10) Motor- og vibrationstromle

1 mand

11) Unimog, eller traktor med mindst 35 hk (DIN) påmonteret hjælperedskab (f.eks. rendegraver, læsseskovl, snerydningsredskaber, ladvogn el. lign.)

2 mand

12) Oprensningsmaskine til brug i vandløb

2 mand

13) Gravemaskine over 350 l

2 mand

14) Svært jordmateriel indtil 10 t egenvægt

2 mand

15) Svært jordmateriel eller slamsluger på 10 t egenvægt og derover

4 mand

16) Lastbil med påmonteret kran hvor certifikat kræves

4 mand

 

 

Det således opgjorte arbejdsstyrketal fratrækkes 5 ”mand”, der anses som omfattet af de gældende klassificeringer. Til grund for klassificering af formandsstillingen lægges den samlede styrke bestående af

1) den pågældendes gennemsnitlige undergivne arbejdsstyrke og

2) den opgjorte ”arbejdsstyrke” på grundlag af maskinparken.

4. Til § 5. Rådighedsvagt

Af bemærkningerne til Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet, fremgår følgende bemærkning til § 5, pkt. j:

Ved benyttelse af eget befordringsmiddel i rådighedsvagt og ved pligtig tilsynstjeneste regnes befordringsgodtgørelsen fra hjemmet til arbejdsstedet, hvortil der sker udkald eller den pligtige tilsynstjeneste foregår, og tilbage til hjemmet.

Af bemærkningerne til Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet, fremgår følgende bemærkning til § 5, pkt. o:

Et udkalds varighed regnes fra det tidspunkt en udkaldt forlader hjem-stedet og til pågældende er tilbage på hjemstedet/normal arbejdstids begyndelse, evt. ved at pågældende møder på arbejdspladsen til normal tjeneste. Transporttiden kan variere afhængig af bl.a. tidspunktet og vejrliget.

5. Til § 7. Tilkald

Af bemærkningerne til Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter fremgår:

Etablering af vintertjeneste i perioden oktober – april aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den lokale vejmandsklub senest 1 måned før ikrafttrædelsen.

Der er enighed om, at pligten til at påse behovet for grusning og snerydning kun bør opretholdes i det omfang, hvor anden og mere hensigtsmæssig tilsynsordning ikke kan etableres. Der kan i denne forbindelse peges på f.eks. oprettelse af patruljetjeneste, og det henstilles, at en sådan omlægning overvejes.

6. Til § 8, pkt. b. Opsigelse og afsked

I tilfælde af brud er parterne enige om, at godtgørelse for manglende underretning, jf. bemærkningerne til StK-fællesoverenskomstens § 16, alene udbetales én gang pr. sag.

Adresse for FOA - Fag og Arbejde: Staunings Plads 1-3, 1790 København V

Adresse for Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) fremgår af dataarket i Organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten ( 3F ).

7. Til § 9, pkt. a Tjenesterejser

Af bemærkningerne til Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter fremgår:

Det bemærkes dog, at der ikke ubetinget kræves skriftlig bemyndigelse til den enkelte ansatte som betingelse for at yde kilometergodtgørelse efter den højes sats. Det forudsættes imidlertid, at den høje kilometersats kun anvendes efter beslutning fra ansættelsesmyndigheden, og at denne sats alene anvendes for ansatte, der har et mere regelmæssigt kørselsbehov.

8. Til § 9, pkt. b Tjenesterejser

Af bemærkningerne til Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter fremgår:

Ansatte, som ikke har eget distrikt, tildeles skriftligt en fast arbejdsplads, hvorved forstås en institution, et værksted, et værk, en stilleplads eller mødested af permanent karakter. Den faste arbejdsplads ligestilles med ”eget distrikt” i overenskomstmæssig betydning. Dette indebærer eksempelvis, at en ansat med fast arbejdsplads oppebærer kørselsgodtgørelse, hvis han beordres til at møde et andet sted end den faste arbejdsplads, og afstandsbetingelserne m.v. i øvrigt er opfyldt.

9. Til § 11 Arbejdsskur

Af bemærkningerne til Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter fremgår:

Der henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelser om

1) faste arbejdsteders indretning (nr. 96 af den 13-02-2001),

2) skiftende arbejdsteders indretning (nr. 290 af den 05-05- 1993), og

3) indretning af byggepladser og lignende arbejdsteder (nr. 589 af den 22-06-2001).

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 25. januar 2007

Camilla Mondrup ToppAftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (vejmænd m.fl. fra amter))

§ 1. Dækningsområde

Aftalen gælder for ansatte, der

1) før overgangstidspunktet var omfattet af Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter mellem Amtsrådsforeningen og FOA – Fag og Arbejde og

2) fra overgangstidspunktet omfattes af Organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten ( 3F ) mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund ( 3F )

Stk. 2. De ansatte omfattes af de i §§ 2-14 nævnte særvilkår som supplerer/fraviger organisationsaftalen.

§ 2. Funktionærloven

For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt fravigelser herfra jf. Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen af 21. december 2005.

§ 3. Arbejdstid

1. Deltid

I stedet for organisationsaftalens § 23, stk. 4 gælder:

a) Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 8 timer, og der ydes forholdsmæssig løn.

2. Arbejdstidens tilrettelæggelse

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 10 gælder:

a) Ansættelsesmyndigheden og den lokale vejmandsklub træffer aftale om fordeling af arbejdstiden, herunder frilørdagsordninger. Medmindre andet aftales, lægges arbejdstiden – bortset fra arbejde i forskudt tid eller holddrift – mellem kl. 6.00 og kl. 17.00, lørdage dog mellem kl. 7.00 og kl. 12.30.

3. Over- og merarbejdsgodtgørelse

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 6 gælder:

a) Som overarbejde betragtes arbejde ud over det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid for den enkelte arbejdsdag.

Som merarbejde betragtes deltidsbeskæftigedes arbejde inden for arbejdsstedets normale arbejdstid, som ligger udover den deltidsbeskæftigedes normale arbejdstid.

b) Overarbejde/deltidsansattes merarbejde opgøres pr. påbegyndte halve time.

c) Principper for afspadsering af overarbejde/merarbejde fastlægges i samråd mellem ansættelsesmyndigheden og den lokale vejmandsklub.

d) For de timer, der således afspadseres, kan der ikke pålægges pligter svarende til de under § 7, pkt. b omhandlede.

e) Den tid, som føreren af en tjenestevogn eller egen bil måtte anvende i forbindelse med aftalt tjenstlig kørsel uden for den normale arbejdstid – dog undtaget kørsel i forbindelse med at påse behovet for grusning og snerydning, jf. § 7, pkt. b) – betragtes som overarbejde.

4. Fridage

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 4, stk. 2 gælder:

a) Hvis grundlovsdag falder på en arbejdsdag, betragtes denne som helligdag fra kl. 12.00.

b) Hvis den 1. maj, juleaftensdag eller nytårsaftensdag er en arbejdsdag, slutter arbejdstiden på disse dage normalt kl. 12, jf. dog afsnittet om fridage i § 4, A, afsnit 1 og § 4, B, afsnit 1 og 3.

c) De ansatte har ret til frihed på de uden for søndage faldende helligdage efter ret til erstatning herfor i form af anden frihed.

§ 4. Ulempegodtgørelse

A. Ansatte med normal dagarbejdstid

For ansatte, der er omfattet af kapitel 3 i arbejdstidsaftalen, gælder følgende særvilkår i forhold til arbejdstidsaftalens §§ 11 og 12:

1. Forskudt arbejdstid

Hvis arbejdstiden for en periode på mindst 2 måneder er placeret uden for institutionens sædvanlige arbejdstid, ydes følgende godtgørelser:

a) For arbejde på mandage fra kl. 00 til kl. 04 (til kl. 06, hvis tjenesten er startet kl. 24 eller tidligere) ydes et tillæg på 41,73 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Tillægget træder i stedet for tillæg efter § 11. Hvis tillægget udgør mindre end 25 pct. af timelønnen ydes i stedet tillæg efter § 11.

b) For arbejde på grundlovsdag fra kl. 12 ydes, hvis denne er arbejdsdag for ansatte i almindeligt dagarbejde, et tillæg på 41,73 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Godtgørelsen træder i stedet for tillæg efter § 11.

Forskudt arbejdstid opgøres pr. påbegyndt halve time.

Fridage

a) Ansatte, der arbejder i forskudt tid, får ikke særlige tillæg for arbejde om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag, men opnår – når de pågældende dage er arbejdsdage for ansatte i almindeligt dagarbejde – erstatningsfrihed af tilsvarende længde som den frihed, der er ydet til ansatte i almindeligt dagarbejde.

2. Tilfældig forskydning af arbejdstiden

Ved tilfældig forskydning af institutionens normalarbejdstid på enkelte arbejdsdage ydes overarbejdsgodtgørelse for de forskudte timer. For timer på lørdage, hvor overarbejdstillægget udgør 50 pct., ydes tillige tillæg efter § 11.

Der ydes ikke herudover godtgørelse efter §§ 11 og 12.

B. Andre ansatte

For ansatte, der er omfattet af kapitel 4 i arbejdstidsaftalen, gælder følgende særvilkår i forhold til §§ 1 og 2 i aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv. for tjenestemænd i staten (Perst.nr. 019-06) og arbejdstidsaftalens § 15:

1. Forskudt arbejdstid

Hvis arbejdstiden for en periode på mindst 2 måneder er placeret uden for institutionens sædvanlige arbejdstid, ydes følgende godtgørelser:

a) For arbejde på lørdage fra kl. 11 til kl. 14 ydes et tillæg på 22,65 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Hvis der er tale om planlagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl. 14, ydes dog i stedet tillæg efter § 2 i aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv.

b) For arbejde på søn- og helligdage mellem kl. 06 til 17 samt på grundlovsdag mellem kl. 12 og 17 ydes et tillæg på 41,73 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Godtgørelsen træder i stedet for tillæg efter § 2 i aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv.

Fridage

a) Ansatte, der arbejder i forskudt tid, får ikke særlige tillæg for arbejde om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag, men opnår – når de pågældende dage er arbejdsdage for ansatte i almindeligt dagarbejde – erstatningsfrihed af tilsvarende længde som den frihed, der er ydet til ansatte i almindeligt dagarbejde.

2. Tilfældig forskydning af arbejdstiden

Ved tilfældig forskydning af institutionens normalarbejdstid på enkelte arbejdsdage ydes godtgørelse efter §§ 1 og 2 i aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv. og frihedsoptjening efter arbejdstidsaftalens § 15. Godtgørelsen kan dog aldrig udgøre mindre end honorering efter reglerne om overarbejde, jf. § 3, nr. 3 i nærværende aftale.

3. Holddrift

Ved holddrift forstås: Arbejde, herunder kontinuerlig drift, hvor arbejdet for en periode på mindst 2 måneder efter en forud lagt plan udføres af hold, der afløser hinanden. Holdene afløser normalt hinanden, men hvor arbejdets tarv kræver det, kan holdene overlappe hinanden, eller der kan være slip imellem dem. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid opgøres pr. turnusperiode og skal svare til arbejdstidsnormen pr. uge ganget med antallet af uger i turnusperioden.

For arbejde i holddrift ydes følgende godtgørelser:

a) For arbejde på mandag til fredag fra kl. 17 til 06 samt lørdag fra kl. 00 til 06 ydes et tillæg på 19,08 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb (31/3 2000). Godtgørelsen træder i stedet for tillæg efter § 1 i aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv.

b) For arbejde i 2. skift indtil kl. 17 ydes godtgørelse efter § 15, stk. 1. Der ydes ikke herudover godtgørelse efter § 15 for dette tidsrum.

Der ydes herudover godtgørelse i overensstemmelse med bestemmelserne om forskudttid i det omfang kriterierne for dette er opfyldt.

Arbejdstidens tilrettelæggelse:

For ansatte i holddrift gælder følgende som tillæg til arbejdstidsaftalen § 10:

a) Frihed mellem de daglige vagter skal udgøre mindst 16 timer.

b) Friheden kan én gang pr. kalenderuge nedsættes til 8 timer. Her betales den første vagt efter regler om overarbejde.

Som tillæg til § 14 gælder:

a) Ved overgang til holddriftsarbejde, ved forskydning af en vagtlistefridag og ved ændring af skifteholdstjenestens placering, skal gives et varsel på mindst 72 timer. Hvis ikke varslet overholdes, honoreres de ændrede timer, der arbejdes i varslingsperioden, efter regler om overarbejde.

b) Arbejde på en inddraget vagtlistefridag betragtes som overarbejde og honoreres som overarbejde. Dog således, at arbejde på hverdage (mandag-fredag) betales med 100 pct. overtidstillæg for alle timer mellem kl. 17.00 og kl. 06.00. Der kan dog ikke ydes en godtgørelse, som er mindre end godtgørelse iht. Arbejdstidsaftalen § 14, stk. 1.

Fridage

For ansatte i holddrift gælder følgende som tillæg til arbejdstidsaftalens § 13:

a) For arbejde på søgnehelligdage, og når en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, gives en erstatningsfridag.

b) De ansatte får ikke særlige tillæg for arbejde om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag, men opnår – når de pågældende dage er arbejdsdage for ansatte i almindeligt dagarbejde – erstatningsfrihed af tilsvarende længde som den frihed, der er ydet til ansatte i almindeligt dagarbejde

§ 5. Rådighedsvagt

I stedet for arbejdstidsaftalens § 5, stk. 1, nr. 4, gælder følgende:

a) Rådighedsvagt er pligtig tilstedeværelse i hjemmet, der for en periode på mindst 2 måneder er fastsat ved en eller flere institutioner enten i hele perioden uden for normal arbejdstid eller i en del af perioden uden for normal arbejdstid.

b) Etablering og tilrettelæggelse af rådighedsvagt sker efter ansættelsesmyndighedens beslutning herom, idet der efter samråd med de berørte medarbejdere kan etableres rådighedsvagt uden pligtig tilstedeværelse i hjemmet, hvis dette ikke svækker vagtens effektivitet. Rådighedsvagt skal så vidt muligt fordeles på flere end 3 medarbejdere, og de enkeltes vagtperioder må højst vare én uge ad gangen.

c) For rådighedsvagt uden for normal arbejdstid på

1) hverdage i tidsrummet fra normal arbejdstids ophør mandag til normal arbejdstids begyndelse lørdag, respektive fredag, hvis frilørdagsordning er indført, betales et tillæg på 23,10 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000) pr. vagttime, og

2) søgnehelligdage i tidsrummet kl. 00.00 - 24.00 og/eller perioden fra normal arbejdstids ophør lørdag, respektive fredag, hvis frilørdagsordning er indført, til normal arbejdstids begyndelse mandag, betales et tillæg på 27,56 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000) pr. vagttime.

d) Tillæg for rådighedsvagt beregnes pr. påbegyndt halve time.

e) Hvis medarbejderen inden for en måned har mere end 140 rådigheds-vagt- og effektive udkaldstimer (såvel hverdags - som søn- og helligdags-timer), betales ud over de i pkt. c nævnte tillæg en særlig godtgørelse, der udgør:

1) 50 pct. af tillæggene efter pkt. c, pkt. 1 (for hverdage) eller 2 (for søn- og helligdage) for den 141.-210. time samt

2) 100 pct. af tillæggene efter pkt. c, pkt. 1 (for hverdage) eller 2 (for søn- og helligdage) for den 211. og følgende timer.

f) Overstiger den enkelte medarbejders rådighedsvagttimer 180 pr. måned, kan organisationen begære lokalforhandling om eventuel udvidelse af antallet af vagtdeltagere.

g) Bestemmelser om godtgørelse og mindstebetaling ved udkald er ikke gældende for medarbejdere i rådighedsvagt.

h) Overarbejde i fortsættelse af normal arbejdstids ophør honoreres efter bestemmelserne om overarbejde, jf. § 3, nr. 3, og samtidig gives de sædvanlige rådighedsvagttillæg. Der betales ikke tillæg for manglende varsko.

i) Udskydes hvileperioden i forbindelse med rådighedsvagt til den følgende arbejdsdag, afspadseres det præsterede overarbejde inkl. overarbejdstillæg i den udskudte hvileperiode, eventuelt suppleret med de under rådighedsvagten optjente timer (3 rådighedsvagttimer = 1 times frihed med løn).

j) Ved benyttelse af eget transportmiddel i rådighedsvagt og ved pligtig tilsynstjeneste gælder Aftale om tjenesterejser.

k) Af de i optjeningsåret (01-01 til 31-12) udbetalte tillæg efter pkt.. c og den særlige godtgørelse i stk. e, beregnes 12½ pct. feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen på 12½ pct. udbetales det følgende ferieår i forbindelse med øvrige "feriebetalinger".

l) Tillæg efter stk. c samt den særlige godtgørelse efter pkt. e, indgår ikke i beregningen/betalingen af

1) ferie med løn,

2) feriegodtgørelse, og/eller

3) særlig feriegodtgørelse.

m) I stedet for betaling efter stk. c kan det aftales med medarbejderen, at 3 timers rådighedsvagttjeneste afregnes med 1 times frihed med løn.

n) Der betales ikke tillæg efter stk. c eller gives frihed efter pkt. m for de timer, der betales efter bestemmelserne i pkt. o og p.

o) For udkald og beordret pligtig tilsynstjeneste under rådighedsvagten betales overtidsbetaling med 100 pct. overtidstillæg for den effektive arbejdstid. Dog kan der højst betales overtidsbetaling svarende til løntrin 43 med 100 pct´s overtidstillæg. Udkald afregnes pr. påbegyndt time i hele timer. Der gives ikke betaling efter pkt. a-n for disse timer.

p) For telefonopkald under rådighedsvagt, der medfører egentlig aktivitet, f.eks. opkald til andre, men uden at opkaldet medfører udkald af den pågældende selv, betales takstmæssig overtidsbetaling svarende til 1 overarbejdstime, uanset antallet af opkald inden for samme time.

§ 6. Tilkald

I stedet for arbejdstidsaftalens § 5, stk. 1, nr. 5 gælder:

a) Ved tilkald forstås tilsigelse til arbejde uden for normal arbejdstid, for så vidt tilsigelse finder sted efter normal arbejdstids ophør. Som tilkald anses ikke tilsigelse til sådant arbejde uden for normal arbejdstid, som vederlægges efter reglerne vedrørende arbejde i forskudt tid og arbejde i holddrift, jf. § 4, eller som vederlægges efter bestemmelsen i § 7, pkt. b.

b) Ved tilkald, bortset fra tilkald til arbejde med snerydning og glatførerbekæmpelse, betales arbejdet således:

1) Præsterede arbejdstimer vederlægges med timeløn og overarbejdstillæg. Betalingen skal dog mindst svare til betalingen for 3 normale dagarbejdstimer uden overarbejdstillæg.

2) Ud over de under 1) nævnte vederlag betales en godtgørelse, der andrager:

a) ved udkald i tiden fra normal arbejdstids ophør til kl. 19.00: 95,52 kr. i grundbeløb (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000) pr. gang.

b) ved udkald i tiden fra kl. 19.00 til normal arbejdstids begyndelse samt på frilørdage og søn- og helligdage: 191,03 kr. i grundbeløb (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000) pr. gang.

3) Der kan højst ydes én samlet godtgørelse på indtil 191,03 kr. i grundbeløb (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000) pr. døgn regnet fra normal arbejdstids ophør.

§ 7. Vintertjeneste

I stedet for organisationsaftalens § 22 gælder:

a) Ved tilkald til arbejde med snerydning og glatførebekæmpelse, bortset fra de under b) omhandlede tilkald, betales arbejdet efter følgende regler:

1) Der ydes betaling for de præsterede arbejdstimer.

2) Ved arbejde i forbindelse med det første tilkald inden for en periode på 24 timer regnet fra normal arbejdstids ophør ydes uanset arbejdets omfang betaling for mindst 4 timers arbejde. Ved efterfølgende tilkald inden for samme døgn (24 timer regnet fra normal arbejdstids ophør) ydes kun betaling for de præsterede arbejdstimer. Hvis snerydnings- eller glatførebekæmpelsesarbejdet påbegyndes mindre end 4 timer før normal arbejdstids begyndelse, og hvis den pågældende fortsætter med at arbejde i den normale arbejdstid, ydes betaling ligeledes kun for de således præsterede arbejdstimer før normal arbejdstids begyndelse.

3) Der ydes overarbejdstillæg for de timer, for hvilke der ydes løn efter pkt. 1) eller 2).

b) For at være til rådighed for udkald i tilfælde af grusning m.v. eller snerydning ydes et årligt vederlag på 6.600 kr. i grundbeløb (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000).

Pålægges yderligere pligt til at påse behovet for grusning og snerydning, forhøjes vederlaget til 10.800 kr. i grundbeløb (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000), der reguleres som foran nævnt.

For præsterede arbejdstimer med grusning m.v. eller snerydning samt syning af føret, hvor denne forpligtelse medfører fravær fra hjemmet uden for normal arbejdstid for ansatte, der oppebærer vederlag efter pkt. b ydes overarbejdsbetaling.

§ 8. Opsigelse og afsked

Som tillæg til StK-fællesoverenskomstens § 16 gælder:

a) Opsigelsesvarsler mv. (fælles regelsæt). Ansættelsesmyndigheden skal give skriftlig meddelelse om en afskedigelse til organisationen efter § 16, stk. 5, 2. pkt., selvom den ansatte kun har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i op til 6 måneder.

Som tillæg til StK-fællesoverenskomstens § 16, stk. 5, 2. pkt. gælder:

b) Ansættelsesmyndigheden skal endvidere give skriftlig meddelelse om afskedigelsen til FOA – Fag og Arbejde.

Som tillæg til StK-fællesoverenskomstens § 17 gælder:

c) Forhandlingsprocedure ved afskedigelse (fælles regelsæt) Hvis organisationen skønner, at en afskedigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan organisationen kræve spørgsmålet forhandlet med den lokale ansættelsesmyndighed efter § 17, stk. 3, selvom den ansatte kun har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i op til 6 måneder.

§ 9. Tjenesterejser

Som tillæg til Aftale om tjenesterejsers §§ 14-15 gælder:

a) For aftalt kørsel i som udenfor eget distrikt med eget befordringsmiddel betales efter Aftale om tjenesterejser. Samme godtgørelse betales ved transport af ansættelsesmyndighedens materialer i eget motorkøretøj.

I stedet for Aftale om tjenesterejser § 14 gælder:

b) Til amtsvejmænd m.fl., der af ansættelsesmyndigheden beordres til arbejde uden for eget distrikt, ydes nedenstående dagtillæg for kørsel i egen bil beregnet efter afstanden mellem bopæl og arbejdsplads. Med virkning fra den 01-01-2005 udgør dagtillæggene:

 

 

10 – 19 km

50,40 kr.

20 – 29 -

84,00 kr.

30 – 39 -

117,60 kr.

40 – 49 -

151,20 kr.

50 – 59 -

184,80 kr.

60 – 69 -

218,40 kr.

70 – 79 -

252,00 kr.

80 – 89 -

285,60 kr.

90 og derudover

319,20 kr.

 

 

Ved fremtidige ændringer af den for tjenestemænd gældende sats B for tjenstlig kørsel i egen bil ændres ovennævnte satser i forhold hertil.

Hvis ansættelsesmyndigheden sørger for transporten til arbejdspladsen, ydes godtgørelsen kun i forhold til afstanden mellem bopælen og det sted, hvor transporten påbegyndes, dvs. opsamlingsstedet. Sker transporten uden for normal arbejdstid, ydes der timebetaling for den tid, der medgår til transporten.

Ordningen forudsættes ikke at være til hinder for omlægning af distrikter med den virkning, at tillægget kan bortfalde i tilfælde, hvor det hidtil har været ydet.

§ 10. Arbejdstøj

Som tillæg til fællesoverenskomstens § 22 gælder:

a) Der ydes arbejdstøj mv. i henhold til beklædningsregulativet, jf. bilag 1.

§ 11. Arbejdsskur

Ansættelsesmyndigheden har pligt til at stille skur eller passende opholdsrum til rådighed efter gældende regler.

§ 12. Særlig feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse udgør samlet 2,1 pct.

§ 13. Regulering

Tillæg, der i denne aftale er angivet som amtskommunalt grundbeløb i 31/3 2000, procentreguleres efter bestemmelserne i aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for ansatte i amterne.

§ 14. Ikrafttræden og bortfald

Aftalen er indgået under henvisning til § 6, stk. 2, i aftale af 21. december 2005 om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 2. Aftalen har virkning fra overgangstidspunktet og gælder i perioden indtil 31. marts 2008, på hvilket tidspunkt den ophører uden opsigelse, jf. § 16, stk. 1, i aftalen af 21. december 2005.

 

 

København, den 22. januar 2007

 

 

 

Fagligt Fælles Forbund ( 3F )

Finn Pedersen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Klaus Matthiesen

 Bilag 1

Beklædningsregulativ

Der tildeles 1.200 points pr. den 1. april.

Mod afskrivning af points i henhold til nedenstående pointfastsættelse kan valgfrit udleveres følgende beklædningsgenstande:

 

 

Jakke, polyester/bomuld eller lignende kvalitet (DS/EN norm 471)

140 points

Benklæder i kvalitet som ovenfor anført

130 points

Kedeldragt i kvalitet som ovenfor anført

245 points

Overall i kvalitet som ovenfor anført

150 points

Skindjakke

1.700 points

Skindhue

175 points

Skjorte, orange/grå/blå med 1 lomme

75 points

Kasket

140 points

Regntøj uden navn (jakke og bukser)

215 points

Termotøj

200 points

Termokedeldragt

400 points

Termoundertøj

150 points

Polarjakke (leveret med refleksbånd, som opfylder de

sikkerhedsmæssige krav)

600 points

Pelsjakke (leveret med refleksbånd, som opfylder de

sikkerhedsmæssige krav)

330 points

Uldsweater, som f.eks. sømandstrøje

200 points

Ragsokker

25 points

Almindelige underbukser

40 points

Almindelig undertrøje

40 points

 

 

Én gang årligt pr. den 31. marts foretages af ansættelsesmyndigheden en opgørelse over eventuelle tilgodehavende points, der overføres til ny opgørelsesperiode. Det forudsættes, at de af overenskomsten omfattede til enhver tid skal være i besiddelse af følgende beklædningsgenstande, som skal fremstå i et efter ansættelsesmyndighedens vurdering acceptabelt ydre:

 

 

Jakke, polyester/bomuld eller lignende

kvalitet (DS/EN norm 471)

140 points

Benklæder i kvalitet som ovenfor anført

130 points

enten

 

Polarjakke (leveret med refleksbånd, som opfylder de sikkerhedsmæssige krav)

eller

 

Pelsjakke (leveret med refleksbånd, som opfylder de sikkerhedsmæssige krav) og

 

Jakke, polyester/bomuld eller lignende kvalitet (DS/EN norm 471) og

 

Benklæder i kvalitet som ovenfor anført

600 points

Skjorte, orange/grå/blå med 1 lomme

75 points

Kasket

140 points

Termotøj

200 points

 

1.285 points

 

 

Til nyansatte udleveres beklædningsgenstande i henhold til ovenstående til en værdi af 1.285 points. Beklædningsgenstandene tilhører ansættelsesmyndigheden, men overgår til ejendom for den ansatte efter 1 års ansættelse. Samtidig (efter 1 års ansættelse) tildeles der den ansatte et antal points beregnet i forhold til det årlige antal points på 1.200 og det resterende antal måneder indtil den næstfølgende 1. april, eksempelvis 600 points, hvis ansættelse er sket den 1. oktober.

Ved fratræden efter mindst 1 års beskæftigelse tilhører de udleverede beklædningsgenstande den fratrådte.

Ved fratræden inden 1 års ansættelse kan de udleverede beklædningsgenstande erhverves for et beløb, der fastsættes efter ansættelsesmyndighedens vurdering.

Med henblik på bestilling af beklædningsgenstande udleveres af ansættelsesmyndigheden bestillingslister med angivelse af de enkelte beklædningsgenstande samt points.

Bestillingen foretages 2 gange årligt ved afkrydsning af bestillingslisterne, der afleveres til ansættelsesmyndigheden den 1. april og den 1. oktober, hvorefter ansættelsesmyndigheden sørger for indkøb og udlevering af de ønskede beklædningsgenstande.

Der er enighed om, at der til enhver tid kan optages forhandling om en regulering af pointberegningen, når en af parterne finder, at væsentlige skævheder beklædningsgenstandenes værdi imellem rimeliggør det.

Redaktionel note
  • Udsendt som perst. nr. 005-07