Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelse om anklagemyndighedens korrespondence.

Det er i flere tilfælde sket, at anklagemyndigheden i retten har fremlagt skrivelser fra politimester og statsadvokat til rigsadvokaturen og dennes afgørelse i den pågældende sag, hvad der især er uheldigt i tilfælde, hvor der i skrivelserne gives udtryk for modstridende opfattelser. Jeg skal derfor anmode om, at fremlæggelse ikke sker, når det drejer sig om skrivelser af intern karakter, således navnlig når det drejer sig om forelæggelse med hensyn til hvilken reaktion der skal nedlæggel påstand om.

Det bør iøvrigt undgås, at indstillinger fra politi og statsadvokatur fremtræder som påtegninger på domsudskrifter, der hører til sagens akter.

Genoptrykt 1983.

Redaktionel note
  • (* 1) Kundgjort i Instruktioner fra Rigsadvokaten
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.