Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag (*1)


INDHOLD

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1 Definitioner.

1.1.1

PRODUKTIONSAFSNIT: Bygninger eller rum eller areal i det fri med produktionsanlæg og/eller arbejdssteder.

1.1.2

LAGERAFSNIT: Bygning eller rum eller areal i det fri, der anvendes til oplagring af råvarer og/eller færdigvarer.

1.1.3

PAKKEAFSNIT: Bygning eller rum, der anvendes til pakning o.lign. af færdigvarer.

1.1.4

EMBALLAGEAFSNIT: Bygning eller rum eller areal i det fri, der anvendes til oplagring af tom, brændbar emballage og/eller pallets.

1.1.5

BRANDSEKTION: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.2, eller bygning, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i afsnit 7 (se punkt 7.2.4).

1.1.6

PARTIEL, INDSKUDT ETAGEADSKILLELSE: Etageadskillelse, der er ubrudt og tæt (sammenhængende), og som ikke overstiger 75 procent af den pågældende brandsektions areal.

1.2 Almene krav.

1.2.1

Bygninger og arealer i det fri med brandfarlige virksomheder og oplag skal indrettes, benyttes og være placeret på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

1.2.2

De i forskrifterne forlangte bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

1.2.3

Elektriske installationer skal være i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets bestemmelser.

Der henvises i denne forbindelse til Brandteknisk Vejledning nr. 19 om klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

1.2.4

Branddøre skal være i overensstemmelse med Dansk Standard (DS 1053 og DS 1064).

Branddøre kan fastholdes i åben stilling, når aktivering af selvlukkemekanismen sker ved varmepåvirkning af smelteled (ca. 70 grader Celsius), anbragt øverst i døråbningen, eller når aktivering af selvlukkemekanismen sker på anden af brandmyndigheden godkendt måde (røgdetektorer/termodetektorer), jfr. punkterne 6.1.2 og 9.3.

1.2.5

Kantiner og lignende lokaler skal indrettes i ovensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser for forsamlingslokaler. Sådanne lokaler, der er indrettet til samtidigt ophold for mere end 150 personer, er endvidere undergivet bestemmelserne i de til enhver tid gældende driftsmæsige forskrifter for forsamlingslokaler.

1.3 Ansøgninger og tilladelser

1.3.1

Brandfarlige virksomheder og oplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse. Bygninger og arealer i det fri med sådanne virksomheder og oplag skal

ENTEN være i overensstemmelse med nærværende forskrifter

ELLER placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav.

Forskrifternes gyldighedsområde fremgår af bekendtgørelsens § 1 og § 7, stk. 2. Bekendtgørelsen er optrykt på siderne 34 og 35 i supplement til disse tekniske forskrifter.

Der henvises i øvrigt til kommentarer på side 36.

1.3.2

Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til den stedlige brandmyndighed i mindst 2 eksemplarer.

1.3.3

Tilladelser kan senere tilbagekaldes, såfremt dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

1.3.4

Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

2. PRODUKTIONSAFSNIT

2.1 Almindeligt.

2.1.1

Produktionsafsnit på over 150 kvadratmeter i

1-etages bygning på over 600 kvadratmeter og

bygning med mere end 1 etage (uanset størrelse)

skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 6.

Produktionsafsnit, lagerafsnit (bortset fra det i punkt 3.1.2 nævnte), pakkeafsnit og emballageafsnit kan dog indrettes i samme brandsektion på indtil 600 kvadratmeter i 1-etages bygning.

2.1.2

Produktionsafsnit i det fri skal opfylde forskrifterne i afsnittene 7-9, jfr. dog punkterne 2.1.3 og 2.1.4.

2.1.3

Produktionsafsnit, i hvilke der anvendes brandfarlige væsker, skal i alle henseender opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om brandfarlige væsker.

2.1.4

Produktionsanlæg skal være sikret mod udladninger af statisk elektricitet, bl.a. ved indbyrdes metallisk forbindelse af de ledende dele. Maskiner m.v. skal desuden være jordforbundet i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets bestemmelser.

2.2 Konstruktive forhold.

2.2.1 Almindeligt.

Bygningsdele skal samles eller sammenbygges på en sådan måde, at de samlede konstruktioner i brandmæssig henseende ikke er ringere end, hvad der kræves for de enkelte bygningsdele i konstruktionen.

2.2.2

Bærende bygningskonstruktioner m.v.

 • a) bærende bygningskonstruktioner skal udføres som mindst BD-bygningsdel 30 i 1-etages bygning på over 200 kvadratmeter og indtil 600 kvadratmeter. Dette krav bortfalder for bygning med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelt brandventilationsåbninger med et frit åbningsareal på mindst 5 procent af tagfladen (f.eks. udført som felter af tagelementer med kort kollapstid, jfr. punkt 2.2.4 c), eller hvis taget som helhed er let gennembrændeligt, jfr. punkt 6.3.1 a.
 • b) Bærende bygningskonstruktioner skal udføres som mindst BD-bygningsdel 60 i 1-etages bygning på over 600 kvadratmeter.
 • c) I bygning med mere end 1 etage skal bærende bygningskonstruktioner udføres som mindst

BS-bygningsdel 60 i bygningens øverste 12 m (regnet fra gulv i øverste udnyttelige etage) og

BS-bygningsdel 120 i den underliggende del af bygningen, som bærer højere beliggende etager, idet dog konstruktioner, der kun bærer 1 etageadskillelse, kan udføres som BS-bygningsdel 60.

I bygning med 1 etage og kælder kan de bærende konstruktioner dog udføres som angivet i punkt a eller punkt b. Etageadskillelse over kælder samt de konstruktioner, der bærer etageadskillelsen, skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60.

 • d) En partiel, indskudt etageadskillelse samt konstruktioner, der bærer denne, skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60, når etageadskillelsen er større end 150 kvadratmeter.

Der henvises i øvrigt til punkt 6.1.4.

2.2.3

Vægge og overflader.

 • a) Ydervægge skal udføres som mindst

BD-bygningsdel 60 ved brandsektion på over 600 kvadratmeter og indtil 1.000 kvadratmeter i 1-etages bygning,

BS-bygningsdel 60 ved brandsektion på over 1.000 kvadratmeter i 1-etages bygning og

BS-bygningsdel 60 ved bygning med mere end 1 etage.

 • b) Udvendige vægoverflader ved bygning med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektion på over 600 kvadratmeter i 1-etages bygning må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning.

Udvendige vægoverflader ved brandsektion på over 600 kvadratmeter i 1-etages bygning kan dog udføres som klasse 2 beklædning, når beklædningen »sektioneres«, f.eks. ved opsætning af ca. 2,5 m klasse 1 beklædning for hver ca. 10 m klasse 2 beklædning.

 • c) Overflader på lofter og indvendige vægge må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning, jfr. dog punkt 2.2.4 c.

I 1-etages bygning kan overflader på vægge til en højde af 2,5 m over gulv dog udføres som klasse 2 beklædning i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor (reolopstilling, risiko for mekanisk overlast af vægbeklædning og lignende forhold, som bevirker, at overflader svarende til klasse 1 beklædning vil være uhensigtsmæssige).

 • d) Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule mure. Der henvises i øvrigt til punkt 2.2.4 b.

2.2.4

Tage.

 • a) Tagdækning skal udføres af

ENTEN ubrændbare materialer (f.eks. metalplader, tagplader af asbestcement og tagsten af tegl eller beton)

ELLER tagpap på ubrændbart underlag (f.eks. beton, letbeton eller mineraluld)

ELLER tagpap på tagplader af træuldbeton efter Dansk Standard (for tiden DS 422),

jfr. dog punkt c.

 • b) Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes på underlag af BS-bygningsdel 60 og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 kvadratmeter tagflade, jfr. i øvrigt punkt 6.2.3 c.
 • c) Uanset forskrifterne i punkterne 2.2.3 c og 2.2.4 a kan loft, som udgøres af tagundersiden, og tag på 1-etages bygning udføres af tagelementer med kort kollapstid, når forskrifterne i punkt 6.2.3 d overholdes.

Tagelementerne skal være godkendt af byggestyrelsen.

Endvidere kan andre ovenlys af brændbart materiale anvendes,

NÅR ovenlysenes areal tilsammen udgør højst 15 procent af tagfladens areal,

NÅR hvert ovenlys er højst 15 kvadratmeter,

NÅR afstanden mellem ovenlysene er mindst 4,5 m, idet dog mindre ovenlys kan anbringes i grupper, hvis samlede ovenlysareal ikke overstiger 15 kvadratmeter, og

NÅR forskrifterne i punkt 6.2.3 d overholdes.

2.3. Møllerianlæg.

Møllerianlæg skal indrettes efter nærmere godkendelse fra den stedlige brandmyndighed

Der henvises til kommentarer på side 36.

2.4. Afsugning fra støvproducerende anlæg.

Fra støvproducerende maskiner m.v. skal der etableres afsugning efter nærmere godkendelse fra den stedlige brandmyndighed.

Der henvises til kommentarer på side 36.

3. LAGERAFSNIT I BYGNING.

3.1 Almindeligt.

3.1.1

Lagerafsnit på over 150 kvadratmeter skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 6, jfr. dog punkt 3.1.3 og 3.1.4.

Der henvises i øvrigt til kommentarer på side 37.

3.1.2

Rumindholdet i en brandsektion, som indeholder lagerafsnit med stablingshøjde over 8 m, må ikke overstige 16.000 kubikmeter.

3.1.3

Oplag af tobak eller sukker i uemballeret tilstand skal indrettes efter nærmere godkendelse fra den stedlige brandmyndighed.

Der henvises til kommentarer på side 36.

3.1.4

Uanset forskrifterne i punkt 3.1.1 kan

 • a) lagerafsnit, produktionsafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit indrettes i samme brandsektion på indtil 600 kvadratmeter i 1-etages bygning og
 • b) lagerafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit indrettes i samme brandsektion (uanset størrelse).

Det her anførte er dog ikke gældende for det i punkt 3.1.2 omtalte lagerafsnit.

3.2 Konstruktive forhold.

3.2.1

Almindeligt.

 • a) Bygningsdele skal samles eller sammenbygges på en sådan måde, at de samlede konstruktioner i brandmæssig henseende ikke er ringere end, hvad der kræves for de enkelte bygningsdele i konstruktionen.
 • b) Brandsektion, som indeholder lagerafsnit med stablingshøjde over 8 m, jfr. punkt 3.1.2, er undergivet forskrifterne i punkt 2.2.

3.2.2

Bærende bygningskonstruktioner m.v.

 • a) Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på over 200 kvadratmeter skal udføres som mindst

BD-bygningsdel 30 i bygning på indtil 600 kvadratmeter og

BD-bygningsdel 60 i bygning på over 600 kvadratmeter, jfr. dog punkt b.

 • b) Uanset forskrifterne i punkt a stilles der ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i brandsektion på indtil 2.000 kvadratmeter i 1-etages bygning med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger med et frit åbningsareal på mindst 5 procent af tagfladen (f.eks. udført som felter af tagelementer med kort kollapstid, jfr. punkt 3.2.4 c), eller hvis taget som helhed er let gennembrændeligt, jfr. punkt 6.3.1 a. I bygning på over 600 kvadratmeter skal brandmodstandsevnen for enhver bærende konstruktion være mindst 30 minutter, hvis den bærer mere end 200 kvadratmeter tagkonstruktion, og mindst 60 minutter, hvis den bærer mere end 600 kvadratmeter tagkonstruktion.
 • c) I bygning med mere end 1 etage skal bærende bygningskonstruktioner udføres som mindst

BS-bygningsdel 60 i bygningens øverste 12 m (regnet fra gulv i øverste udnyttelige etage) og

BS-bygningsdel 120 i den underliggende del af bygningen, som bærer højere beliggende etager, idet dog konstruktioner, der kun bærer 1 etageadskillelse, kan udføres som BS-bygningsdel 60.

I bygning med 1 etage og kælder kan de bærende konstruktioner dog udføres som angivet i punkt a eller punkt b. Etageadskillelse over kælder samt de konstruktioner, der bærer etageadskillelsen, skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60.

 • d) En partiel, indskudt etageadskillelse samt konstruktioner, der bærer denne, skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60, når etageadskillelsen er større end 150 kvadratmeter.

Der henvises i øvrigt til punkt 6.1.4.

3.2.3

Vægge og overflader.

 • a) Ydervægge ved bygning med mere end 1 etage samt ved brandsektion på over 2.000 kvadratmeter i 1-etages bygning skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60.
 • b) Udvendige vægoverflader ved bygning med mere end 1 etage samt ved brandsektion på over 2.000 kvadratmeter i 1-etages bygning må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning.

Udvendige vægoverflader ved brandsektion på over 2.000 kvadratmeter i 1-etages bygning kan dog udføres som klasse 2 beklædning, når beklædningen »sektioneres«, f.eks. ved opsætning af ca. 2,5 m klasse 1 beklædning for hver ca. 10 m klasse 2 beklædning.

 • c) Overflader på lofter må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning, jfr. dog punkt 3.2.4 c.
 • d) Overflader på indvendige vægge i bygning med mere end 1 etage og i brandsektion på over 2.000 kvadratmeter i 1-etages bygning må ikke være ringere end overflader på klasse 1 beklædning.

Indvendige vægovefflader i brandsektion på over 2.000 kvadratmeter i 1-etages bygning kan dog udføres som klasse 2 beklædning til en højde af 2,5 m over gulv i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor (reolopstilling, risiko for mekanisk overlast af vægbeklædning og lignende forhold, som bevirker, at overflader svarende til klasse 1 beklædning vil være uhensigtsmæssige).

 • e) Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule mure.

Der henvises i øvrigt til punkt 3.2.4 b.

3.2.4

Tage.

a)Tagdækning skal udføres af

ENTEN ubrændbare materialer (f.eks. metalplader, tagplader af asbestcement og tagsten af tegl eller beton)

ELLER tagpap på ubrændbart underlag (f.eks. beton, letbeton eller mineraluld)

ELLER tagpap på tagplader af træuldbeton efter Dansk Standard (for tiden DS 422),

jfr. dog punkt c.

 • b) Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes på underlag af BS-bygningsdel 60 og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 kvadratmeter tagflade, jfr. i øvrigt punkt 6.2.3 c.
 • c) Uanset forskrifterne i punkterne 3.2.3 c og 3.2.4 a kan loft, som udgøres af tagundersiden, og tag på 1-etages bygning udføres af tagelementer med kort kollapstid, når forskrifterne i punkt 6.2.3 d overholdes.

Tagelementerne skal være godkendt af byggestyrelsen.

Endvidere kan andre ovenlys af brændbart materiale anvendes,

NÅR ovenlysenes areal tilsammen udgør højst 15 procent af tagfladens areal,

NÅR hvert ovenlys er højst 15 kvadratmeter,

NÅR afstanden mellem ovenlysene er mindst 4,5 m, idet dog mindre ovenlys kan anbringes i grupper, hvis samlede ovenlysareal ikke overstiger 15 kvadratmeter, og

NÅR forskrifterne i punkt 6.2.3 d overholdes.

3.3 Indretning af lagerafsnit.

3.3.1

I lagerafsnit skal der etableres forbindelse mellem mindst 2 flugtvejsdøre ved udlægning af et mindst 3 m bredt friareal, der opdeler lagerafsnittet i to omtrent lige store afsnit.

Fra dette friareal skal der udlægges mindst 3 m brede friarealer til eventuelle andre nødvendige flugtvejsdøre, jfr. punkt 6.5.2.

I lagerafsnit, der ikke er sprinklet, må der ikke forekomme uopdelte lagerarealer på over 500 kvadratmeter.

Der henvises til kommentarer på side 37.

3.3.2

Brandmyndigheden kan forlange, at der indsendes belægningsplan til godkendelse.

Der henvises til kommentarer på side 37.

3.3.3

Friarealer skal tydeligt afmærkes, f.eks. ved at gulvet påmales striber.

3.3.4

Friarealer skal holdes ryddelige og fri for oplag af enhver art.

4. LAGERAFSNIT I DET FRI

4.1 Almindeligt.

4.1.1

Der henvises til kommentarer på side 37.

4.1.2

Afstandsreglerne i afsnit 7 skal overholdes.

4.1.3

Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i afsnit 8.

4.1.4

Ordensreglerne i afsnit 9 skal overholdes.

4.2 Indretning af lagerafsnit.

4.2.1

Oplagring må ske til en højde af 6 m over terræn.

4.2.2

Lagerafsnit skal opdeles for max. hver 500 kvadratmeter (dog max. 1200 kubikmeter) med mindst 3 m brede friarealer og for max. hver 2.000 kvadratmeter med mindst 7 m brede friarealer.

Ved stabling i større højde end 3 m over terræn skal der dog udlægges 7 m brede friarealer for max. hver 1.000 kvadratmeter.

4.2.3

Brandmyndigheden kan forlange, at der for lagerafsnit på over 2.000 kvadratmeter indsendes belægningsplan til godkendelse.

Der henvises til kommentarer på side 37.

4.2.4

Friarealer skal holdes ryddelige og fri for oplag af enhver art.

4.3 Vejrligsbeskyttelse.

4.3.1

Lagerafsnit eller dele af lagerafsnit, der vejrligsbeskyttes som angivet i punkterne 4.3.2 & 4.3.4, betragtes som »lagerafsnit i det fri« i relation til forskrifterne i såvel punkt 4.2 som afsnittene 7-9.

4.3.2

De konstruktive forhold skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 3.2.1 a, 3.2.2 a eller b og 3.2.3 c (jfr. dog punkt 3.2.4 c, første og andet punktum).

4.3.3

Vejrligsbeskyttelse skal udføres med mindst 1 helt åben langside mod det fri.

Der henvises til kommentarer på side 37.

4.3.4

Højst 2.000 kvadratmeter af et lagerafsnit må være vejrligsbeskyttet. De i punkt 4.2.2 nævnte 7 m brede friarealer må ikke indgå i det beskyttede areal.

5. PAKKEAFSNIT OG EMBALLAGEAFSNIT.

5.1 Almindeligt.

5.1.1

Pakkeafsnit og emballageafsnit skal indrettes i selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 6, jfr. dog punkt 5.1.3.

Kravet er dog kun gældende for afsnit på over 150 kvadratmeter.

5.1.2

Emballageafsnit i det fri skal opfylde forskrifterne i punkterne 4.2 og 4.3 samt i afsnittene 7-9.

5.1.3

Uanset forskrifterne i punkt 5.1.1 kan

 • a) pakkeafsnit, emballageafsnit, produktionsafsnit og lagerafsnit indrettes i samme brandsektion på indtil 600 kvadratmeter i 1-etages bygning og
 • b) pakkeafsnit, emballageafsnit og lagerafsnit indrettes i samme brandsektion (uanset størrelse).

Det her anførte er dog ikke gældende for det punkt 3.1.2 omtalte lagerafsnit.

5.2 Konstruktive forhold.

Forskrifterne i punkt 3.2 skal overholdes.

5.3 Indretning af emballageafsnit i bygning.

Forskrifterne i punkt 3.3 skal overholdes.

6. BRANDSEKTIONER.

6.1 Almindeligt.

6.1.1

De i afsnittene 2, 3 og 5 krævede brandsektioner skal opfylde forskrifterne i dette afsnit.

Punkterne 6.2.1 & 6.2.5 er dog kun gældende i det omfang, hvor brandsektioner ikke er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i afsnit 7 (se punkt 7.2.4).

6.1.2

Indvendig trappe, der forbinder to eller flere etager, skal anbringes i TRAPPERUM, der udgør en selvstændig brandsektion. Åbninger til produktionsafsnit, lagerafsnit, pakkeafsnit, emballageafsnit, ventilationsrum og kælder skal lukkes med mindst BS-dør 60. Åbninger til andre afsnit skal lukkes med mindst BD-dør 30.

Kravene gælder ikke for trappe mellem gulv og partiel, indskudt etageadskillelse i samme brandsektion.

Uanset forskrifterne i punkt 1.2.4 må døre til trapperum kun fastholdes i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer, opsat umiddelbart ved de pågældende døre. Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring.

6.1.3

Brandsektion på over 600 kvadratmeter må kun indrettes i 1-etages bygning samt i stueetage i bygning med 1 etage og kælder.

6.1.4

I brandsektion på over 600 kvadratmeter skal loftet udgøres af tagundersiden, og det samlede areal af partielle, indskudte etageadskillelser må ikke overstige 150 kvadratmeter.

6.1.5

Etager over brandsektioner med produktionsafsnit, lagerafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit må ikke indeholde beboelsesafsnit.

Beboelsesafsnit med tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse (herunder døre) til nævnte brandsektioner og disses flugtveje.

6.1.6

Afstandsreglerne i afsnit 7 skal overholdes.

6.1.7

Der skal anbringes brandslukningsmateriel efter forskrifterne i afsnit 8.

6.1.8

Ordensreglerne i afsnit 9 skal overholdes.

6.2 Sektionsafgrænsninger.

6.2.1

Almindeligt.

 • a) En sektionsafgrænsende væg skal udføres som mindst BS-væg 60 på en sådan måde, at den under en brand bevarer sin stabilitet uanset fra hvilken side væggen brandpåvirkes,

jfr. dog punkt b og kommentarer på side 37.

 • b) Ved brandsektion på over 600 kvadratmeter, som indeholder lagerafsnit med stablingshøjde over 8 m, skal en sektionsafgrænsende væg udføres som mindst BS-væg 120 med samme egenskaber som angivet i punkt a.
 • c) En sektionsafgrænsende etageadskillelse skal udføres som mindst BS-bygningsdel 60, idet der dog kan udføres BD-etageadskillelse 30 til uudnytteligt tagrum. Opmærksomheden henledes imidlertid på punkterne 6.1.4 og 6.2.4 c.
 • d) Åbning i en sektionsafgrænsende væg og etageadskillelse skal lukkes med dør, port eller lem som mindst BS-dør 60, jfr. dog punkt 6.1.2.

Kravet er ikke gældende for åbning i BD-etageadskillelse 30 til uudnytteligt tagrum, jfr. punkt c.

 • e) Rørgennemføring o.lign. i en sektionsafgrænsende væg og etageadskillelse skal lukkes tæt på en sådan måde, at afgrænsningens brandmæssige egenskaber ikke forringes.

6.2.2

Sektionsafgrænsende væg - forbindelse med ydervæg.

 • a) En sektionsafgrænsende væg skal ved ydervæg af BS-konstruktion sammenbygges med denne og ved ydervæg af BD-konstruktion føres frem til tæt forbindelse med den udvendige beklædnings inderside.
 • b) Ved ydervæg, der er ringere end BD-væg 60, skal en sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en afstand af mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side. Alternativt kan ydervæggen udføres som mindst BS-væg 60 eller BD-væg 60 på en strækning af mindst 2,5 m (BS-60) eller mindst 5 m (BD-60) ved den sektionsafgrænsende væg.

Der henvises til skitse på side 39.

 • c) Ved ydervæg, hvis udvendige overflade er ringere end overflader på klasse 1 beklædning, skal en sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en afstand af mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side.

Alternativt kan ydervæggen udføres med udvendig overflade som klasse 1 beklædning på en strækning af mindst 5 m ved den sektionsafgrænsende væg.

Der henvises til skitse på side 40.

 • d) Ydervæg skal være uden åbning af nogen art på en strækning af mindst 5 m ved en sektionsafgrænsende væg. BS-dør 60 betragtes ikke som åbning i denne forbindelse.

Alternativt kan den sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en afstand af mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side.

Der henvises til skitse på side 40.

6.2.3

Sektionsafgrænsende væg - forbindelse med tag.

 • a) I 1-etages bygning og i øverste etage i bygning med mere end 1 etage skal en sektionsafgrænsende væg føres op til tæt forbindelse med tagdækningens underside.
 • b) Ved tag, der er ringere end BD-bygningsdel 60, skal en sektionsafgrænsende væg føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg med en højde af mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen. En muret kam skal have vandrette skifter.

Brandkam kan udelades, når taget udføres som mindst BS-bygningsdel 60 eller BD-bygningsdel 60 i et mindst 2,5 m (BS-60) eller mindst 5 m (BD-60) bredt bælte ved den sektionsafgrænsende væg. Dette bælte skal være understøttet og fastholdt af konstruktioner, der svarer til mindst BS- eller BD-bygningsdel 60.

Der henvises til skitse på side 41.

 • c) Ved tag med brændbar tagdækning eller med brændbar isolering skal en sektionsafgrænsende væg føres op over taget med brandkam som angivet i punkt b.

Alternativt kan taget udføres med ubrændbar tagdækning og ubrændbar isolering i et mindst 5 m bredt bælte ved den sektionsafgrænsende væg.

Der henvises til skitse på side 42.

 • d) Tag skal være uden åbning af nogen art i et mindst 5 m bredt bælte ved en sektionsafgrænsende væg.

Alternativt kan den sektionsafgrænsende væg føres op over taget med brandkam som angivet i punkt b.

Der henvises til skitse på side 42.

 • e) Sektionsafgrænsende vægge omkring trapperum er ikke omfattet af forskrifterne i punkterne b & d.

6.2.4

Særlige foranstaltninger mod brandsmitte.

 • a) Hvis der ved en sektionsafgrænsning er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervæg(ge) og tag(e) ved vinklen opfylde forskrifterne i punkterne 6.2.1 og 6.2.3 i et sådant omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af mindst 5 m ved sektionsafgrænsningen.

Der henvises til skitse på side 43.

 • b) Hvis der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, skal den højere brandsektions ydervæg (og tag) over den lavere brandsektions tag opfylde forskrifterne i punkterne 6.2.1 & 6.2.3. Forskrifterne i punkt 6.2.3 b & d er dog ikke gældende, når den højere brandsektions tag er mere end 5 m over den lavere brandsektions tag.

Alternativt kan den lavere brandsektions tag udføres som mindst BS-bygningsdel 60 uden åbning af nogen art inden for en afstand af mindst 5 m fra den højere brandsektion.

Der henvises til skitser på side 44.

 • c) Hvis etageadskillelse til uudnytteligt tagrum er ringere end BS-bygningsdel 60, skal den sektionsafgrænsende væg føres op gennem tagrummet og afsluttes som angivet i punkt 6.2.3.

6.2.5

Transportåbninger.

 • a) Brandmyndigheden kan tillade, at transportbånd, kædebane o.lign. føres gennem åbning i en sektionsafgrænsende væg eller etageadskillelse, når åbningen forsynes med dør eller lem svarende til mindst BS-dør 60 udført på en sådan måde, at der ved lukning opnås den bedst mulige tæthed.
 • b) Døren (eller lemmen) skal kunne lukkes såvel manuelt som ved varmepåvirkning af smelteled (ca. 70 grader Celsius) anbragt øverst i åbningen. Lukning skal samtidig bevirke standsning af transportorganet i en stilling, der ikke medfører, at transporterede emner blokerer lukningen.
 • c) I begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker døre (eller lemme) og standser transportorganet som angivet i punkt b, 2. punktum.

Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt markeres i overensstemmelse med Dansk Standard (DS 734.1 og 734.2).

6.3 Brandventilation.

6.3.1 Almindeligt.

 • a) Brandsektion på over 600 kvadratmeter skal forsynes med brandventilation, medmindre brandsektionen har let gennembrændeligt tag (f.eks. uisoleret tag af asbestcementplader).
 • b) Brandsektion på over 1.000 kvadratmeter skal endvidere forsynes med brandgardiner, der opdeler den øverste del af brandsektionen (ca. 1/3 af rumhøjden) i afsnit, hver på højst 1.000 kvadratmeter. Brandgardiner skal udføres af ubrændbare materialer og skal slutte tæt til tagundersiden.

Der henvises til skitse på side 45.

 • c) Brandventilationens effektivitet må ikke reduceres af nedhængte lofter el. lign., herunder foranstaltninger med støjdæmpende formål og foranstaltninger til forebyggelse af kondensdannelser.

6.3.2 Åbningsarealer.

 • a) Brandventilation skal udføres med et FRIT åbningsareal på

ca. 5 procent af gulvarealet for så vidt angår virksomheder, der fremstiller eller oplagrer stearinlys, gummi, tagpap, asfalt eller tjære, og

ca. 3 procent af gulvarealet for andre virksomheder og oplag.

 • b) I brandsektion på over 1.000 kvadratmeter skal det frie åbningsareal i hvert brandgardinafsnit svare til de procentangivelser, der er nævnt i punkt a.
 • c) Størrelsen af det i punkt a nævnte åbningsareal vil eventuelt kunne reduceres i sådanne tilfælde, hvor det ved en konkret beregning på grundlag af brandbelastning, røgudvikling, rumhøjde m.v. godtgøres, at et automatisk brandventilationsanlæg med styring af røgdetektorer og/eller termodetektorer kan tilvejebringe den fornødne brandventilation med et mindre åbningsareal.

6.3.3 Brandventilationsåbninger.

 • a) Brandventilation skal udføres med

ENTEN tagelementer med kort kollapstid, jfr. punkterne 2.2.4 c og 3.2.4 c,

ELLER uarmerede termoplastiske ovenlys (PVC eller ACRYL i 1 lag), jfr. punkterne 2.2.4 c og 3.2.4 c,

ELLER lemme (eventuelt ovenlys), der åbnes automatisk enkeltvis ved påvirkning af smelteled (ca. 70 grader Celsius - dog ca. 90 grader Celsius, hvis brandsektionen er forsynet med automatisk sprinkleranlæg, jfr. punkt 6.4),

ELLER lemme (eventuelt ovenlys), der åbnes automatisk enkeltvis eller gruppevis ved påvirkning af røgdetektorer og/eller termodetektorer, godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring,

jfr. dog punkt 6.3.4.

De nævnte tagelementer med kort kollapstid og termoplastiske ovenlys skal hver have et frit åbningsareal på mindst 1 kvadratmeter, og ingen side må være mindre end 0,5 m.

 • b) Brandventilationsåbninger skal fordeles jævnt over hele tagfladen.

I tagflade med hældning på mere end 1:10 skal placering ske så højt som muligt. Midten af en vilkårlig åbning må ikke være beliggende under middelafstanden mellem det laveste og højeste punkt af taget (tagkonstruktionen).

Der henvises til skitse på side 45.

 • c) Brandventilation, der er baseret på åbning af lemme eller ovenlys, skal udføres på en sådan måde, at lemme eller ovenlys åbner 180 grader, eller at nabolemme eller -ovenlys ikke er eensidigt oplukkelige.

Der henvises til skitse på side 45.

 • d) Ved automatisk gruppevis åbning af lemme eller ovenlys skal de til gruppen hørende lemme eller ovenlys være anbragt i samme brandgardinafsnit.
 • e) Brandventilationsåbninger skal placeres i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.2.3 d.

6.3.4 Særlig udførelse af brandventilation.

Uanset forskrifterne i punkterne 6.3.2 og 6.3.3 kan brandventilation i brandsektion på indtil 1.000 kvadratmeter udføres som angivet i efterfølgende punkter a, b eller c.

 • a) Porte kan anses for tilstrækkelig brandventilation under forudsætning af,

AT brandsektionen har loft med ringe hælding (mindre end 1:10).

AT portåbningerne går helt op til brandsektionens loft, og

AT der er port i mindst 2 modstående sider (eller gavle) i en indbyrdes afstand af højst 25 m.

Der henvises til skitse på side 46.

 • b) Brandventilation kan udføres med sidelys af uarmeret glas eller af uarmerede termoplastiske materialer (PVC eller ACRYL i 1 lag) under forudsætning af,

AT brandsektionen har loft med ringe hældning (mindre end 1:10),

AT sidelysene er anbragt umiddelbart under brandsektionens loft i bygningens langsider,

AT sidelys af termoplastiske materialer hver har et frit åbningsareal på mindst 1 kvadratmeter og ingen side mindre end 0,5 m,

AT afstanden mellem langsiderne ikke overstiger 25 m,

AT sidelysenes samlede areal i det mindste svarer til det krævede åbningsareal, jfr. punkt 6.3.2, og

AT placering af sidelysene er i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.2.2 d.

Der henvises til skitse på side 47.

 • c) Brandventilation kan udføres med manuelt let oplukkelige lemme (eller ovenlys) i taget under forudsætning af,

AT åbning kan ske fra terræn i det fri, medmindre bygningen har tag svarende til mindst BS-bygningsdel 60 med ringe hældning (mindre end 1:10),

AT lemme (ovenlys) og betjeningsgreb tydeligt afmærkes i overensstemmelse med Dansk Standard, (DS 734.1 og 734.2),

AT forskrifterne i punkterne 6.3.1 c, 6.3.2 a samt 6.3.3 b og c overholdes, og

AT placering af lemme (ovenlys) er i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.2.3 d.

6.4 Sprinkleranlæg.

6.4.1

Brandsektion på over 600 kvadratmeter, som indeholder lagerafsnit med stablingshøjde over 8 m, skal forsynes med automatisk sprinkleranlæg. Brandsektionens rumindhold må ikke overstige 16.000 kubikmeter.

6.4.2

Brandsektion (af anden art end den i punkt 6.4.1 nævnte) på over 2.000 kvadratmeter skal forsynes med automatisk sprinkleranlæg, jfr. punkt 6.4.5.

Brandsektionens størrelse må ikke overstige 10.000 kvadratmeter.

6.4.3

Sprinkleranlæg skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske sprinkleranlæg i bygninger (DS 431), herunder de af Dansk Forening for Skadesforsikring udsendte forskrifter for automatiske sprinkleranlæg.

6.4.4

Sprinkleranlæg skal udføres med alarmafgivelse til brandvæsenet.

6.4.5

Uanset forskrifterne i punkterne 2.1.1, 3.1.1 og 5.1.1 kan en brandsektion, der er forsynet med sprinkleranlæg, indeholde såvel produktionsafsnit som lagerafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit, bortset fra det i punkt 3.1.2 omtalte lagerafsnit.

6.5 Flugtveje.

6.5.1

Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje, placeret i eller i umiddelbar nærhed af brandsektionens modstående ender.

6.5.2

Der må intet sted i en brandsektion (herunder indskudt etage) være over 25 m til nærmeste flugtvej (dør til terræn i det fri eller til trapperum eller til anden brandsektion med dør til terræn i det fri eller til trapperum).

6.5.3

Brandsektion på over 600 kvadratmeter og trapperum, der er flugtvej, skal have mindst 1 dør direkte til terræn i det fri.

6.5.4

Flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

6.6 Rumopvarmning.

6.6.1

Opvarmning af brandsektioner med produktionsafsnit, pakkeafsnit, emballageafsnit og lagerafsnit skal ske

ENTEN med varmt vand eller lavtryksdamp fra ildsted uden for brandsektionen

ELLER med elektriske varmeapparater, jfr. punkt 1.2.3,

ELLER med varm luft i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 6.7.

Oliefyrede aggregater kan dog opstilles og anvendes efter reglerne i Brandteknisk Vejledning nr. 13, udsendt af Dansk Brandværns-Komite, idet der især henvises til afsnittene 9-11.

6.6.2

Bygningsreglementets bestemmelser om ildsteder og skorstene skal overholdes.

6.7 Ventilation.

6.7.1

Almindeligt.

 • a) Kanaler, ventilatorer, lydsluser, luftbehandlingsaggregater, units, spjæld, isolation m.m. samt automatik skal være i overensstemmelse med reglerne i afsnittene 6 og 7 (herunder bl.a. afsnit 7.12) i Dansk Ingeniørforenings norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer (DS 428).
 • b) Bygningsreglementets bestemmelser om ventilation og reglerne i den i punkt a nævnte norm skal i øvrigt iagttages i det omfang, som disse regler kan finde anvendelse.

6.7.2

Opdeling.

Luftbehandlingsaggregater kan anbringes i den brandsektion, som ventilationsanlægget betjener, jfr. dog punkt 6.6.1.

Luftbehandlingsaggregater hørende til ventilationsanlæg, som betjener mere end 1 brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i særskilt ventilationsrum, adskilt fra andre lokaliteter med mindst BS-bygningsdel 60. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst BS-dør 60.

6.7.3

Kanaler og andre komponenter.

 • a) Kanaler skal på strækninger uden for den eller de brandsektioner, som de direkte betjener, udføres som mindst BS-bygningsdel 30. Det samme gælder for luftindtags- og afkastningskanaler og -kamre mellem ventilationsrum og det fri.
 • b) Kanaler, der fører gennem sektionsafgrænsninger, skal i disse afskæres med F-brandspjæld 60. I kanallysningen ved spjældet skal der placeres en termostat (40 grader Celsius), der stopper det pågældende anlæg og bevirker lukning af spjældet. Hvis indstilling på 40 grader Celsius medfører udløsning i utide, kan udløsningstemperaturen øges til 15 grader Celsius over den aktuelle driftstemperatur ved spjældet, dog til højst 70 grader Celsius.
 • c) Kanaler, ventilatorer, lydsluser i kanaler, luftbehandlingsaggregater, units, spjæld og isolation m.m. skal udføres af ubrændbare materialer.
 • d) Kanaler skal anbringes i en afstand af mindst 10 cm fra brændbart materiale.
 • e) For udsugningskanaler gælder desuden forskrifterne i punkterne 6.7.5 b og c.

6.7.4

Indblæsning.

 • a) Luftindtag må ikke ske fra fyrrum.
 • b) Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensmundinger, renselemme og eksplosionsklapper til skorstene. Endvidere skal luftindtag placeres således i forhold til eventuelle udsugningskanaler, at der ikke kan trækkes eksplosionsfarlige luftarter og dampe ind i ventilationsanlægget.
 • c) Luftindtag fra det fri skal forsynes med ventilationsrist, hvori der er anbragt net med maskevidde 10-15 mm.
 • d) Vandrette indblæsningsåbninger (i gulve, vindueskarme m.v.) skal forsynes med kvadratisk trådnet med maskevidde på højst 5 mm.

6.7.5

Udsugning.

 • a) Udsugningsanlæg skal være udført på en sådan måde, at gnistdannelser ikke kan forekomme.
 • b) Udsugningskanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den udsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
 • c) Udsugningskanaler skal have udmunding i en afstand af mindst 1 m fra brændbart materiale og mindst 3 m fra vinduer og andre ydervægsåbninger. Udsugningskanaler skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæst støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.

6.7.6

Recirkulation.

Såvel i brandsektionen som uden for denne skal der opsættes nødafbrydere, som standser anlægget og lukker brandspjæld i kanalerne. Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt markeres i overensstemmelse med Dansk Standard (DS 734.1 og 734.2).

7. AFSTANDSFORHOLD.

7.1 Afstand til naboskel, vej og sti.

7.1.1

Administrationsbygning, folkerumsbygning, garage og anden bygning end angivet i punkterne 7.1.2, 7.1.3 og 7.2.6 skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte af mindst

2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst klasse 1 beklædning, og

5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end overflader på klasse 1 beklædning,

jfr. bygningsreglementets afstandsregler.

7.1.2

Brandsektion på indtil 600 kvadratmeter skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte af mindst

2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst klasse 1 beklædning, og

5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end overflader på klasse 1 beklædning.

7.1.3 Brandsektion på over 600 kvadratmeter skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte af mindst

5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst klasse i beklædning, og

10 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end overflader på klasse 1 beklædning.

Brandsektion på over 600 kvadratmeter, som ikke opfylder forskrifterne i punkt 2.2, skal dog - uanset udførelsen af de udvendige vægoverflader - have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte.

Der henvises til kommentarer på side 37.

7.1.4

Produktionsafsnit i det fri skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

7.1.5

Lagerafsnit i det fri skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

7.1.6

Emballageafsnit i det fri skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

7.2. Indbyrdes afstandsforhold.

7.2.1 De i punkterne 7.1.1×7.1.3 omhandlede bygninger og brandsektioner på samme grund skal placeres i en indbyrdes afstand, som i det mindste svarer til summen af de afstande, som de pågældende bygninger og brandsektioner skal have til naboskel.

Eksempel:

 

 Administrationsbygning med udvendige 

 vægoverflader af klasse 1 beklædning 

               .....punkt 7.1.1 - skelafstand = 2,5 m 

 Brandsektion på indtil 600 kvadratmeter 

 med udvendige vægoverflader af klasse 

 1 beklædning         .....punkt 7.1.2 - skelafstand = 2,5 m 

               -------------------------------------- 

               .....indbyrdes afstand     = 5,0 m 

               --------------------------------------- 

Nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand (herunder sammenbygning) kan ske, når der etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i punkt 6.2. Forskrifterne i punkterne 6.2.2 b×d og 6.2.3 b×d er dog kun gældende, hvis afstandskravet nedsættes til mindre end 5 m.

Der henvises til skema og skitse på side 48.

7.2.2

De i punkterne 7.1.1×7.1.3 omhandlede bygninger og brandsektioner skal placeres således i forhold til de i punkterne 7.1.4×7.1.6 nævnte afsnit i det fri på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til summen af de afstande, som den pågældende bygning (brandsektion) og det pågældende afsnit skal have til naboskel, jfr. dog punkt 7.2.5.

Eksempel

 

 Brandsektion på indtil 600 kvadratmeter 

 med udvendige vægoverflader af klasse 

 2 beklædning        .....punkt 7.1.2 - skelafstand = 5,0 m 

 Lagerafsnit i det fri    .....punkt 7.1.5 - skelafstand = 10,0 m 

               --------------------------------------- 

               .....indbyrdes afstand     = 15,0 m 

               ---------------------------------------- 

Nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand (herunder bortfald af afstandskrav) kan ske, når bygningers (brandsektioners) ydervægge m.v., som vender mod afsnit i det fri, udføres efter forskrifterne i punkterne 6.2.1 og 6.2.3 inden for den krævede afstand. Forskrifterne i punkt 6.2.3 b×d er dog kun gældende, hvis afstandskravet nedsættes til mindre end 5 m.

Der henvises til skema og skitse på side 49.

7.2.3

De i punkt 7.1.4 & 7.1.6 omhandlede produktionsafsnit, lagerafsnit og emballageafsnit i det fri på samme grund skal placeres i en indbyrdes afstand af mindst 20 m.

Lagerafsnit og emballageafsnit kan dog udgøre eet afsnit på indtil 2.000 kvadratmeter.

7.2.4

Bygning, brandsektion og afsnit i det fri, for hvilke der ikke sker nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand, betragtes som fritliggende og er derfor ikke omfattet af forskrifterne i punkt 6.2.

7.2.5

Uanset forskrifterne i punkt 7.2.2 bortfalder afstandskrav mellem lagerafsnit (og eventuelt emballageafsnit) i det fri og brandsektion, som ikke indeholder produktionsafsnit.

Størrelsen af et sådant samlet afsnit må dog ikke overstige 2.000 kvadratmeter.

Der henvises til kommentarer på side 38.

7.2.6

Hvis bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, placeres på samme grund som de i nærværende forskrifter omhandlede, skal afstandskrav til naboskel lægges til grund for de indbyrdes afstandsforhold efter samme principper som angivet i punkterne 7.2.1-7.2.3.

8. BRANDSLUKNING.

8.1 Almindeligt.

8.1.1

Ved virksomheder og oplag skal der være brandhaner eller branddamme i overensstemmelse med justitsministeriets cirkulære af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning.

8.1.2

Brandslukningsmateriel skal anbringes på hensigtsmæssige steder (fortrinsvis ved indgange til de pågældende afsnit).

8.1.3

Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal være synlige og let tilgængelige og skal markeres i overensstemmelse med Dansk Standard (DS 734.1 og 734.2).

8.2. Vandfyldte slangevinder.

8.2.1

I bygninger samt ved afsnit i det fri skal der anbringes vandfyldte slangevinder, jfr. punkt 8.2.2.

For afsnit i det fri kan dette krav erstattes af 2-tommer slanger (f.eks. i kurv) med strålerør, tilsluttet ledninger, der er frostsikret. Der skal være tilstrækkelig vandforsyning til samtidig brug af mindst 2 strålerør. Placering af slangerne skal godkendes af brandmyndigheden.

8.2.2

Vandfyldte slangevinder skal være i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

8.3. Håndildslukkere.

8.3.1

Brandmyndigheden kan kræve, at der anbringes håndildslukkere ved særlige objekter, hvor sådanne slukningsmidler vil være mere velegnet end vand, samt ved særligt risikobetonede eller værdifulde maskiner og arbejdssteder med særlig brandfare.

8.3.2

Håndildslukkere skal være kulsyresne- eller pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af godkendte typer efter DS 2120.

Kulsyresneslukkere skal være af mindst type 55 B. Pulverslukkere skal være af mindst type 89 B. Forekommer der glødedannende materialer, skal der anvendes pulverslukkere af type 13 A, 89 B.

8.3.3

Håndildslukkere skal ophænges i bekvem højde over gulv (terræn). Ved anbringelsen skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar, oplagring m.v., jfr. punkterne 8.1.2 og 8.1.3.

9. ORDENSREGLER.

9.1

Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at ordensreglerne overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

9.2

Brandmyndigheden kan stille krav om, at der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild

 • a) i brandsektioner med produktionsafsnit, lagerafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit,
 • b) udvendigt på alle døre til de i punkt a nævnte brandsektioner og
 • c) ved produktionsafsnit, lagerafsnit og emballageafsnit i det fri.

Skiltene skal være i overensstemmelse med Dansk Standard (DS 734.1 og 734.2).

9.3

Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler o.lign.

Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tæt i fals.

Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: »BRANDDØR - holdes lukket«. Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelteled eller på anden af brandmyndigheden godkendt måde, skal hver dag lukkes ved arbejdstidens ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: »BRANDDØR - lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand«.

Påskrift og skiltning skal være i overensstemmelse med Dansk Standard (DS 743.1 og DS 743.2).

Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 20, »Branddøre i praksis«, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

9.4

Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtvejsdøre, herunder døre, der ikke benyttes i den daglige drift.

Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

9.5

Friarealer i lagerafsnit og emballageafsnit skal altid holdes ryddelige og fri for oplag af enhver art.

9.6

I virksomheden skal der altid holdes rent og ryddeligt, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra produktionsafsnit m.v.

9.7

Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks må kun ske på steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål.

Garagering må ikke ske i produktionsafsnit, lagerafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit.

9.8

Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte ved slangevinden - skal altid være i åben stilling.

Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves.

Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet.

Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående rettes.

Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, »Håndslukningsmateriel«, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

SUPPLEMENT TIL TEKNISKE FORSKRIFTER FOR VISSE BRANDFARLIGE VIRKSOMHEDER OG OPLAG

Punkt 1.3.1

Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, angiver typiske eksempler på virksomheder og oplag, der er omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter, og på grundlag heraf må der tages stilling til, hvorvidt der i konkrete sager vil være anledning til at bringe bestemmelserne i § 1, stk. 2, i anvendelse for så vidt angår andre virksomheder og oplag end de i stk. 1 nævnte.

Store oplag af kul og koks m.v. bør i det mindste opfylde afstandsreglerne i afsnit 7 i de tekniske forskrifter, og store oplag af halm, sphagnum og smøreolie bør i det store og hele opfylde forskrifterne i afsnittene 3 eller 4 samt 6-9.

Opmærksomheden henledes på, at FREMSTILLING af stearinlys er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Lagerafsnit ved sådanne virksomheder er omfattet af forskrifternes afsnit 3. Andre større oplag kan inddrages under bestemmelserne i bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Med hensyn til de undtagelser, der er anført i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, henvises til

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 521 af 17. oktober 1978 om brandfarlige væsker med tilhørende tekniske forskrifter,

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 17. oktober 1978 om sprøjtemaling og lakering med tilhørende tekniske forskrifter,

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 523 af 17. oktober 1978 om træbearbejdning og træoplag med tilhørende tekniske forskrifter,

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 1981 om korn- og foderstofvirksomheder med tilhørende tekniske forskrifter,

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 614 af 3. december 1982 om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel med tilhørende tekniske forskrifter,

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 76 af 23. februar 1981 om plast med tilhørende tekniske forskrifter,

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 17. oktober 1978 om F-gas (flaskegas) med tilhørende tekniske forskrifter og

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter.

Punkterne 2.3, 2.4 og 3.1.3

Der henvises til bestemmelserne om

dels siloanlæg, mølleriafsnit og maskinafsnit med tilhørende transportanlæg og centrale støvafsugningsanlæg og

dels lagerafsnit for foderstoffer i uemballeret tilstand i »Tekniske forskrifter for korn- og foderstofvirksomheder«.

Endvidere henvises der til bestemmelserne om afsugningsanlæg, støvfilteranlæg m.v. i »Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag«.

Punkterne 3.1.1 og 4.1.1

Reglerne om lagerafsnit i afsnittene 3 og 4 forudsætter, at der er tale om brændbare materialer. Således vil f.eks. et råvarelager til fremstilling af sukker ikke skulle betragtes som »lagerafsnit« i relation til de tekniske forskrifter.

Punkt 3.3.1

En nøje overholdelse af flugtvejsreglerne (placering i eller umiddelbart ved modstående ender samt 25 m-reglen) er absolut påkrævet for at sikre, at lagerarealer i en bygning opdeles på passende måde og ikke får størrelser, der er urimelige ud fra brandmæssige hensyn.

Punkterne 3.3.2 og 4.2.3

Belægningsplaner skal angive »lagerarealer« og »friarealer«. Desuden skal stablingshøjde angives, hvor højden har betydning for opdeling af lagerafsnit i det fri.

Ved godkendelsen af belægningsplaner skal det sikres, at de 7 m brede friarealer, der omtales i punkt 4.2.2, udlægges hensigtsmæssigt med henblik på uhindret kørsel med brandvæsenets køretøjer og under hensyntagen til placering af vandforsyning til brandslukning.

Punkt 4.3.3

Vejrligsbeskyttelse, som ikke opfylder kravet i punkt 4.3.3, betragtes som »lagerafsnit i bygning« og er omfattet af forskrifterne i afsnit 3.

Punkt 6.2.1 a

Der henvises til de eksempler på »tunge vægge«, der er angivet i bilag 4 til bygningsreglementet.

Punkt 7.1.3

Brandsektioner med produktionsafsnit vil altid være undergivet afstandsreglerne i punkt 7.1.3, 1. punktum, idet de konstruktive forhold i disse brandsektioner skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2.2.

Brandsektioner med lagerafsnit (og eventuelt pakkeafsnit og emballageafsnit) KAN opføres efter forskrifterne om konstruktive forhold i punkt 3.2, som er lempeligere end forskrifterne i punkt 2.2. Hvis afstandsreglerne i punkt 7.1.3, 1. punktum, ønskes benyttet for disse brandsektioners vedkommende, skal de konstruktive forhold være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 2.2.

Punkt 7.2.5

Lagerafsnit m.v. i brandsektion og lagerafsnit m.v. i det fri kan betragtes som eet afsnit (uden indbyrdes afstandskrav), når det samlede afsnit ikke overstiger 2.000 kvadratmeter. Opmærksomheden henledes på, at der i dette samlede afsnit også kan indgå de i punkt 4.3 omtalte arealer, der er vejrligsbeskyttet, f.eks. som halvtag ved en brandsektions ydervæg.

Punkt 6.2.2 b

Sektionsafgrænsende vægge.

Forbindelse med ydervæg, der er ringere end BD-væg 60:

ENTEN vinge på 0,5 m

ELLER BS-væg 60 på en strækning af 2,5 m

ELLER BD-væg 60 på en strækning af 5 m,

se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BS-væg 60 og BD-væg 60 skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.

Punkt 6.2.2 c og d

Sektionsafgrænsende vægge.

Forbindelse med ydervæg, hvis udvendige overflade er ringere end overflader på klasse 1 beklædning:

ENTEN vinge på 0,5 m

ELLER klasse 1 beklædning på en strækning af 5 m.

Åbninger i ydervægge:

ENTEN vinge på 0,5 m

ELLER en strækning af 5 m uden åbninger,

se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Klasse 1 beklædning og ydervæg uden åbninger skal udføres ved brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.

Punkt 6.2.3 b

Sektionsafgrænsende vægge.

Forbindelse med tag, der er ringere end BD-bygningsdel 60:

ENTEN brandkam på 0,5 m

ELLER BS-bygningsdel 60 i et 2,5 m bredt bælte

ELLER BD-bygningsdel 60 i et 5 m bredt bælte,

se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BS-bygningsdel 60 og BD-bygningsdel 60 skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.

Punkt 6.2.3 c og d

Sektionsafgrænsende vægge.

Forbindelse med tag med brændbar tagbeklædning eller med brændbar isolering:

ENTEN brandkam på 0,5 m

ELLER ubrændbar tagbeklædning og isolering i et 5 m bredt bælte.

Åbninger i tag:

ENTEN brandkam på 0,5 m

ELLER et 5 m bredt bælte uden åbninger,

se nedenstående skitse.

Ubrændbar tagbeklædning, ubrændbar isolering og tag uden åbninger skal udføres ved brandsektionsvæggen, men placering er i øvrigt valgfri.

Punkt 6.2.4 a

Foranstaltninger mod vinkelsmitte.

Ydervægge og tage ved vinklerne skal opfylde reglerne i punkterne 6.2.1 og 6.2.3 i et sådant omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af 5 m ved sektionsafgrænsninger, se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkt 6.2.4 b

Foranstaltninger mod brandsmitte mellem brandsektioner med forskellig bygningshøjde, se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkt 6.3

Brandventilation.

Punkt 6.3.1 b

Brandgardiner.

Se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkt 6.3.3 b og c

Brandventilationsåbninger.

Se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkt 6.3

Brandventilation.

Punkt 6.3.4 a

Porte som brandventialtionsåbninger.

Se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Brandsektionens størrelse må ikke overstige 1.000 kvadratmeter.

Punkt 6.3.4 b

Sidelys som brandventilationsåbninger.

Se nedenstående skitse.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Brandsektionens størrelse må ikke overstige 1.000 kvadratmeter.

Punkt 7.1.1

Indbyrdes afstandsforhold.

 

             Admin.-bygn.  Brandsektion Brandsektion 

             folkerumsbygn. på indtil  på over 600 

             garage og   600 kvadrat- kvadratmeter 

             anden bygn.  meter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Udv. vægoverflader m.v. kl.1 kl.2   kl.1 kl.2  kl.1 kl.2 *) 

 -----------------    ------------------meter-------------------- 

 Adm.bygn., folke- 

 rumsbygn., garage kl.1  5   7,5   5   7,5  7,5  12,5 12,5 

 og anden bygning  kl.2  7,5  10   7,5  10   10  15  15 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Brandsektion på  kl.1  5   7,5   5   7,5  7,5  12,5 12,5 

 indtil 600 m2   kl.2  7,5  10   7,5  10   10  15  15 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Brandsektion    kl.1  7,5  10   7,5  10   10  15  15 

 på over      kl.2  12,5 15   12,5 15   15  20  20 

 600 m2       *)   12,5 15   12,5 15   15  20  20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • *) Brandsektion på over 600 kvadratmeter, som ikke opfylder

forskrifterne i punkt 2.2.

Hvis de indbyrdes afstandsforhold er mindre end angivet i skemaet, skal der etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i punkt 6.2 - se nedenstående eksempel.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Punkt 7.2.2

Indbyrdes afstandsforhold.

 

               Udven- 

               dige     Lagerafsnit i det fri 

               væg-   ------------------------------- 

               over-  Produkti-  Lager-  Emballage- 

               flader  onsafsnit  afsnit  afsnit 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Admin.bygn., folkerums- 

 bygn., garage og      kl.1   12,5 m   12,5 m  12,5 m 

 anden bygning        kl.2   15 m    15 m   15 m 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Brandsektion på indtil   kl.1   12,5 m   12,5 m  12,5 m 

 600 kvadratmeter      kl.2   15 m    15 m   15 m 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Brandsektion på over    kl.1   15 m    15 m   15 m 

 600 kvadratmeter      kl.2   20 m    20 m   20 m 

               *)    20 m    20 m   20 m 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • *) Brandsektion på over 600 kvadratmeter, som ikke opfylder

forskrifterne i punkt 2.2.

NB. Opmærksomheden henledes på forskrifterne i punkt 7.2.5.

Hvis de indbyrdes afstandsforhold er mindre end angivet i skemaet, skal der etableres brandsektionsadskillelse efter forskrifterne i punkt 6.2 inden for den krævede afstand - se efterfølgende eksempel.

»DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
 • (*1) Disse tekniske forskrifter er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 3 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982.