Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Resolution om indstiftelse af medaljen for ædel dåd. (* 1)


Vi ville hermed allernaadigst autorisere Vores Finants Collegium til at lade paa mindst bekostelige Maade forfærdige et Revers Stempel forestillende en Krands af Eege Blade med Indskrift:For ædel Daad, og at dette Stempel maa med Avers Stemplet til Indfødsrettens Medaille bruges til de i Forestillingen omtalte Belønnings Medaillers Udprægning.

Frederichsberg Slot i det Geheime StatsRaad, den 12. Junii 1793.

Christian R.

Bilag

Allerunderdanigst Forestilling.

Til at belønne en og anden god Handling er Finantscollegium ofte i Forlegenhed for en passende Medaille, naar samme af Deres Majestæts Collegier er bleven reqvireret, da Medaillen pro meritis og af den forhenværende Landvæsenskommission slagne Medaille med Inscription: Pryder og Ærer, over hvis Stempler man har Dispositionen hertil ikke i alle Tilfælde kan bruges ligesom og de Medailler, som andre Departements og Instituts i lige Begivenhed har ladet slaa, formedelst deres Inscriptioner m.v. ogsaa hertil er upasselige, om endog Stemplerne dertil kunde faaes udlaante.

For i Fremtiden at forekomme denne Forlegenhed og tillige at spare noget af den Udgift som et saadant Medaillestempels Forfærdigelse ville koste har Collegium troet at Avers Stempel til Medaillen pro merities, der forestiller Deres Majestæts Portrait kunde bruges og dertil forfærdiges et nyt Revers Stempel med en saadan derpaa anbringende Idee, der almindeligst passede til Belønning for gode Handlinger af alle Slags.

Man har derfor tilskrevet Mynt-directuren ved Medailleur Bauert eller Adser at lade forfærdige en Tegning til et saadant Revers Stempel og i den Anledning haver han hertil indsendt de 2de vedlagte af Medailleur Bauert forfærdigede Tegninger.

Deraf forestiller Tegningen Nr. 1 et Revers Stempel med en Krands af Eege Blade og Indskrift: Udøvet Borger Dyds Belønning og Tegning Nr. 2 et Revers Stempel forestillende Dyden under et Fruentimmers Skikkelse, der holder 2de Krandse i Haanden med Indskrift: Til Ære for dydig Daad.

Collegium har og ved Medailleur Salomon Ahron Jacolsen ladet forfærdige den sub. Nr. 3 vedlagte Tegning til et saadant Revers Stempel, hvorpaa ligeledes er anbragt en Krands af Eege Blade med Indskrift: Ædel Daads Minde.

Denne sidste synes at være mest passelig og Collegium skulde derfor i dybeste Underdanighed henstille til Deres Maytts. Allerhøjeste Resolution: om det maatte være allernaadigst autoriseret paa mindst bekostelige maade at lade efter denne Tegning forfærdige et Revers Stempel, der med Benyttelse af Avers Stemplet til Medaillen til pro meritis kunde bruges til en saadan Belønnings Medailles Udprægning.

Finants Collegium, den 4' Juni 1793.

E.G. Schimmelmann. I.B. Scheel. Wendt. I.C. Ryge. N. Tetens.

    /C.W. Lange.

Redaktionel note
  • (* 1) Afskrift