Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forsigtighedsregler vedrørende Brugen og Opbevaringen af de Sprængstoffer, paa hvilke Lov af 7. April 1899 §§ 1-8 er anvendelige.


     § 1

Opbevaring af de i Lov af 7. April 1899 omhandlede Sprængstoffer med Undtagelse af:

a. de udelukkende af Salpeter, Kul og Svovl sammensatte Krudtsorter,

b. Patroner, indeholdende røgfrit Jagtkrudt, naar de er forarbejdede til Brug for Haandvaaben, samt Knald- og Tændsatser, der er forarbejdede til Knaldhætter eller lignende Antændelsesmidler eller til Fyrtøjer og andre Brugsgenstande, (* 1) maa ikke finde Sted i Bygninger, der er indrettede til Beboelse.

Bortset fra Bygninger, der med Justitsministeriets Tilladelse er bestemt til Opbevaring eller Tilvirkning af saadanne Stoffer, er det ikke tilladt i nogen Bygning at have større Forraad deraf end 1 kg. Dog tillades det at opbevare indtil 5 kg, naar Stofferne er forarbejdede til Miner (Patroner).

Naar der paa en Ejendom findes flere Bygninger, skal ovenstaaende Bestemmelse forstaas saaledes, at der i alle Bygningerne tilsammen ikke maa opbevares større Mængde end anført, medmindre Bygningerne er adskilt fra hverandre ved Brandmur eller et ubebygget Mellemrum af 3 m, i hvilke Tilfælde den nævnte Mængde Sprængstof maa opbevares i hver af dem.

     § 2

Dynamit, Skydebomuld og andre faste Sprængstoffer skal opbevares i tætsluttende Kasser af Træ, beklædte indvendig med Asfaltpap eller andet vandtæt Stof og samlede uden Anvendelse af jern. Dette gælder dog ikke saadanne Sprængstoffer, som i Henhold til det for de danske Statsbaner gældende Godsbefordringsreglement kan befordres som STYKGODS på Statsbanerne i ubegrænset Mængde.

Flydende Sprængstoffer skal opbevares i stærke Glasflasker eller Kar af smidigt Metal, tillukket med Prop, overbunden med Blære.

     § 3

De i § 2 nævnte Beholdere skal anbringes enten paa eller i det nederste Gulv i et dertil indrettet og for uvedkommende stedse forsvarligt aflaaset Rum. Rummet skal være indrettet saaledes, at Beholderne ikke udsættes for Fugtighed. Det bør være godt ventileret og stedse holdes tilbørligt køligt. Sprængstofferne bør aldrig udsættes for direkte Sollys; Dynamit og andre nitroglycerinholdige Sprængstoffer maa ingensinde udsættes for Fugtighed.

De i § 2, 1. Stk., 2. Punktum nævnte sprængstoffer skal anbringes i et dertil indrettet og for uvedkommende stedse forsvarligt aflaaset Rum.

     § 4

Der må i samme Beholder eller Rum ikke opbevares:

a. Sprængstoffer og Knald- eller Tændsats.

b. Forskellige Arter af Sprængstof; det er dog tilladt at opbevare forskellige Arter af de i § 2, 1. Stk., 2. Punktum nævnte Sprængstoffer i samme Beholder eller Rum.

c. Forskellige Arter af Knald- eller Tændsats.

Hverken Sprængstoffer eller Knald- eller Tændsatser maa opbevares i forbindelse med ætsende Syrer eller brandfarlige Stoffer.

     § 5

Alt Arbejde med Sprængstoffer maa kun foretages af paalidelige og dermed fortrolige Folk. Der maa ved Arbejdet udvises den største Grad af Forsigtighed. Særligt maa Stød og Slag fuldstændig undgaas, og Brugen af Ild og Lys samt Tobaksrøgning maa ikke finde Sted under Arbejdet. Arbejdet maa kun foretages ved Dagslys, medmindre det paagældende Lokale er godt oplyst ved indelukkede Lamper, anbragte udenfor samme.

     § 6

Arbejde med Sprængstoffer maa ikke foretages i det Rum, Hvori Opbevaring af saadanne Stoffer sker, men maa ske udenfor samme i Lokaler, hvis Gulv er belagt med Linoleum eller Fæhaarstæpper, og i hvilke der kun maa benyttes Krudtsko af Siv, Klæde eller Filt og aldrig Fodtøj, der anvendes udenfor samme. Under Arbejdet maa der aldrig være mere Sprængstof tilstede end strengt nødvendigt. De til Sprængning nødvendige Tændmidler bør ikke anbringes i Sprængstoffet før umiddelbart forinden dette skal bruges.

     § 7

Ved Arbejde med Knald- og Tændsatser samt deres Bestanddele maa den størst mulige Forsigtighed stedse iagttages, ligesom der aldrig maa findes mere end højst 125 g af disse Stoffer i samme Arbejdslokale.

     § 8

Da en stor Del Sprængstoffer, særlig Pikrinsyre og dens Salte samt nitroglycerinholdige Blandinger, er giftige, bør enhver direkte Berøring dermed saavidt mulig undgaas. Særlig maa Næsens og Mundens Slimhinder beskyttes derimod, hvorfor Arbejderne intet bør nyde, forinden Hænderne er blevet vadskede forsvarligt med Sæbe.

     § 9

Skal Dynamit fyldes i Patroner, maa det ikke presses saa stærkt, at Nitroglycerinen siver ud, idet Sprængstoffet herved bliver meget farligt at omgaas. Til Arbejdet maa kun benyttes fuldkommen blød Dynamit. Frossen Dynamit, der paa Grund af sin Sprængfarlighed skal behandles med den største Varsomhed, maa ikke bearbejdes, førend den er fuldstændig optøet. For at opnaa dette maa den ikke udsættes for Opvarmning ved højere Temperatur end 20 grader R. (25 grader C).

     § 10

Efter endt Arbejde skal Gulve og Redskaber renses ophyggeligt. Affaldet bør kastes i Vandet eller nedgraves.

     § 11

Den, som ikke har Justitsministeriets Tilladelse til at forhandle Sprængstoffer, maa ikke uden Politiets Tilladelse sælge eller paa anden Maade overlade saadanne til andre og er i det Hele forpligtet til at drage Omsorg for, at Sprængstof, som er i hans Besiddelse, omhyggeligt opbevares paa en saadan Maade, at det ikke kommer ud af hans Værge.

Officielle noter

Ingen