Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tinglysning af ægtepagtstillæg.


I en til Justitsministeriet indsendt Skrivelse udbad Dommeren i X. sig en Udtalelse om, hvorvidt det ved Tinglysning af et gtepagtstillæg, der ophæver en tidligere gtepagt, saaledes at der mellem gtefællerne indføres fuldstændigt Formuefællesskab, vil være rigtigt at fjerne vedkommende Blad i Personbogen og henlægge dette tilligemed Genparterne af gtepagten og af Tillægget i Arkivet, saaledes at de efter et Aars Forløb tilintetgøres.

Dommeren forespurgte derhos, hvorvidt der bør sendes Meddelelse til vedkommende Dommer om Tinglysning af et Tillæg til en gtepagt, der er tinglyst ved en anden Retskreds.

Foranlediget heraf udtalte Justitsministeriet i Skrivelse af 27. December 1935, at man kunde henholde sig til en af Den danske Dommerforening over Sagen afgiven saalydende Erklæring:

»Ved Lov Nr. 75 af 7. April 1899 § 1 er det bestemt, at Forandring i eller Ophævelse af en bestaaende gtepagt maa ske ved gtepagt og den i Lov Nr. 56 af 18. Marts 1925 § 28 indeholdte Bestemmelse benytter vel en anden Udtryksmaade, men er reelt af samme Indhold. Som Følge heraf maa man formene, at en Disposition som den omspurgte ikke bør behandles efter Tinglysningsanordningens Bestemmelser om Aflysning, men at saavel den tidligere gtepagt som Tillæget maa forblive i Tingbogen (Personbogen), indtil den kan behandles efter Bestemmelsen i Anordningens § 33. Dette vil formentlig ogsaa være det retteste af Hensyn til, at det til enhver Tid gennem Tingbogen bør kunne oplyses, om en Disposition er sket paa et Tidspunkt, da der var Særeje, eller paa et Tidspunkt, da der var Fælleseje.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt der bør sendes Meddelelse til Tinglysningsdommeren om Tillægets Lysning, naar den oprindelige gtepagt er lyst i en anden Retskreds, maa man formene, at Oplysningerne om, hvor der er tinglyst gtepagter eller Tillæg til saadanne, maa søges i gtepagtsregistret, og at der derfor ikke skal sendes Meddelelser af den omhandlede Art«.

Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i X.

Officielle noter

Ingen