Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse fra Justitsministeriet til Assurance-Compagniet Baltica m. fl.


I Skrivelse af 25. Oktober 1933 har Selskabet i Forbindelse med forskellige andre Forsikringsselskaber udbedt sig en Udtalelse fra Justitsministeriet vedrørende Omfanget af de Forpligtelser, for hvilke den af en Eksekutor i Henhold til Lov Nr. 119 af 20. April 1926 § 7, 1. Stk. stillede Sikkerhed maa antages at hæfte.

Foranlediget heraf skal man meddele, at den Sikkerhed, som det paahviler Eksekutor at stille, efter Justitsministeriets Formening omfatter ethvert Ansvar, som matte paahvile Eksekutor over for de i Boet interesserede eller over for det offentlige som Følge af hans Behandling af Boet, samt at den efter Justitsministeriets Formening omfatter Ansvar for Tab, der er forvoldt efter Boets Overtagelse, men inden Tegning af en Opfyldelse af Pligten til Sikkerhedsstillelse tjenende Forsikring. Det tilføjes, at Afgørelsen af disse Spørgsmaal henhører under Domstolene.

Officielle noter

Ingen