Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse fra Justitsministeriet til Skifteretten for X Herred.


I en hertil indsendt Skrivelse har Skifteretten forespurgt, OM Sikkerhedsstillelse i Eksekutorboer kan undlades, naar Boet fremkommer til Revision, inden den i § 7 i Lov om Tilsyn med Eksekutorboer Nr. 119 af 20. April 1926 omhandlede Frist er udløbet, og Aktiverne paa dette Tidspunkt er udloddede, og OM Skifteretten har ret til ex officio at kritisere de beregnede Eksekutorsalærer.

Foranlediget heraf skal man vedrørende det første Spørgsmaal bemærke, at Sikkerhedsstillelse kan frafaldes, saafremt Revisionen kan sluttes uden Antegnelser inden den nævnte Frist; det tilføjes, at der, selvom Revisionen endnu ikke er sluttet, dog vil kunne være Grund til kun at kræve en mindre Sikkerhedsstillelse i Boet end sædvanlig, saafremt det kan ses, at Arven i hvert Fald i Hovedsagen er udloddet til de rette Personer og at Afgifterne til det offentlige er betalt med Beløb, som i hvert Fald i det væsentlige er rigtige, saaledes at der kun kan blive Spørgsmaal om at gøre Antegnelser med Hensyn til Punkter, der er af ringe Betydning i Forhold til hele Bobehandlingens Forsvarlighed.

Vedrørende det andet Spørgsmaal skal man meddelee, at det følger af Bestemmelsen i § 9 i Instruks Nr. 94 af 22. Marts 1933 for Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer om, at Revisionsmyndigheden særlig bør have Opmærksomheden henledt paa Bobehandlingens Forsvarlighed, at det ogsaa paahviler den at paatale Beregningen af Eksekutorsalæret, forsaavidt det skønnes, at Eksekutor har beregnet sig et usædvanligt og i Forhold til det med Bobehandlingen forbundne Arbejde urimeligt højt Salær.

Officielle noter

Ingen