Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse fra Justitsministeriet til Revisionen af Eksekutorboer i Købehavn.


I Skrivelse af ..... har Revisionen .... udbedt sig en vejledende Afgørelse af Spørgsmaalet om, hvorvidt Eksekutorer i Dødsboer er berettigede til under Boets Behandling at foretage a conto Udbetalinger af deres Salæer.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Justitsministeriet maa formene, at a conto Udbetaling af Eksekutorsalæer kun bør ske rent undtagelsesvis, og kun saafremt der foreligger gyldig Vedtagelse derom på Skiftet, hvorhos der, for saavidt der er umyndige Arvinger i Boet, tillige maa indhentes Samtykke fra Justitsministeriet, forinden saadan Udbetaling finder Sted.

Officielle noter

Ingen