Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse fra Justitsministeriet til Sagfører N. N. m.fl.


I et hertil indsendt Andragende har De, der som executor testamenti behandler Fællesboet efter afdøde O. O. og efterlevende Ægtefælle P. P., anholdt om Justitsministeriets Afgørelse af, om der i Medfør af § 7 i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 om Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer vil være at stille Sikkerhed i et Bo, der behandles efter Reglerne i Skiftelovens Kap. 5.

Foranlediget heraf skal man meddele, at det rejste Spørgsmaal maa besvares bekræftende, idet dog tilføjes, at der intet er til Hinder for, at der kun kræves en væsentlig mindre Sikkerhed i et Bo, der behandles efter Skiftelovens Kap. 5, end i et Bo, i hvilket Eksekutor ligger inde med Boets Aktiver, men at Afgørelsen herom maa træffes af den tilsynsførende Myndighed under Hensyntagen til Forholdene i hvert enkelt Tilfælde.

Officielle noter

Ingen