Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om aflysning af bosondringsdekret.


I Skrivelse af 24. Juni 1929 har Hr. Dommeren forespurgt, om Bestemmelsen i § 43 i Lov Nr. 56 af 18. Marts 1925 om Ægteskabets Retsvirkninger efter Ikrafttræden af Lov Nr. 111 af 31. Marts 1926 om Tinglysning maa forstaas saaledes, at der for Skifteretten bestaar en Pligt til ex officio at tage Udskrift af Rettens Bosondringsdekret og anmelde dette til Tinglysning. Endvidere har De forespurgt, om Udskrift og Tinglysning af Bosondringsdekretet er gebyrfrit bortset fra den i førstnævnte Lovs § 44 nævnte Afgift. Foranlediget heraf skal man efter stedfunden Brevveksling med Den danske Dommerforening meddele, at det paahviler Skifteretten straks efter Modtagelsen af en Begæring om Bosondring at anmelde Begæringen for Tinglysningsdommeren, jfr. herved § 35 i Anordning Nr. 298 af 26. November 1926 om Tinglysning.

For saa vidt Begæringen om Bosondring ikke skulde blive taget til Følge ved den senere Kendelse, bør Skifteretten derhos i Analogi med Bestemmelserne i Tinglysningsanordningens § 33 meddele Tinglysningsdommeren dette, for at Aflysning kan ske.

For den omhandlede Anmeldelse og Lysning (Aflysning) bliver der ikke at beregne Gebyr udover det i § 44 i Lov Nr. 56 af 18. Marts 1925 hjemlede.

Skrivelse fra Justitsministeriet til Dommeren i N. N. Købstad.

Officielle noter

Ingen