Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra amtskommuner)
Den fulde tekst

Cirkulære om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra amtskommuner)

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Fælles Fagligt Forbund ( 3F ) har indgået vedlagte aftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra amtskommuner).

Aftalen er indgået under henvisning til § 6, stk. 2, i aftale af 21. december 2005 om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen, jf. cirkulære af 16. januar 2006 (Perst. nr. 005-06).

2. Kvindelige rengøringsassistenter er i staten omfattet af organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten ( 3F ). Dette cirkulære omfatter derfor kvindelige rengøringsassistenter som overføres fra amtskommuner. Mandlige rengøringsassistenter er i staten omfattet af organisationsaftale for sanitører. Mandlige rengøringsassistenter/sanitører, som overføres fra amtskommuner, er derfor omfattet af cirkulære om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra amtskommuner).

3. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2007.

Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser

4. Til § 1. Dækningsområde

Aftalen gælder ikke for ansatte som overføres fra institutioner, som er beliggende i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 2. marts 2007

Anne RosendalAftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra amtskommuner)

§ 1. Dækningsområde

Aftalen gælder for ansatte, der

1) før overgangstidspunktet var omfattet af overenskomst om løn- og arbejdsforhold for rengøringsassistenter m.fl. indgået mellem Amtsrådsforeningen og Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) og

2) fra overgangstidspunktet omfattes af organisationsaftalen for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten ( 3F ) indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund ( 3F ).

Stk. 2. De ansatte omfattes af de i §§ 2-10 nævnte særvilkår som supplerer/fraviger organisationsaftalen.

§ 2. Funktionærlov

For månedslønnede ansatte gælder vilkår efter Funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt fravigelser herfra jf. Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen af 21. december 2005.

§ 3. Ansættelse

I stedet for organisationsaftalen § 2, stk. 2 og 3 gælder:

Ansatte, som har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen, og er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn.

Ansatte, som har en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, eller er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn.

§ 4. Arbejdstid

De ansatte omfattes af følgende særvilkår vedr. arbejdstid:

1. Arbejdstidens længde

a) Juleaftensdag sidestilles med en søgnehelligdag.

b) Rengøringsassistenter m.fl. har, hvis det er muligt, ret til frihed uden, at normaltjenesten omlægges grundlovsdag i tiden fra kl. 12 til kl. 24, 1. maj og nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12 til kl. 24.

2. Tjenestens tilrettelæggelse

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 10 gælder:

a) En normaltjeneste kan planlægges til at udgøre mellem 6 og 9 timer.

For deltidsansatte er der ikke fastsat en nedre grænse.

En normaltjeneste kan udgøre mindre end 6 timer i tilslutning til fridøgn og anden frihed, såfremt tjenesten fortrinsvis anvendes til afspadsering.

Der kan indgås aftale om, at normaltjenester kan nedsættes til 5 timer eller udvides til 10 timer.

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 10 gælder for månedslønnede:

a) Den ansatte skal være bekendt med den planlagte tjenestes placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale.

b) Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med den ansatte og kun i ganske særlige tilfælde.

c) Orientering om ændringer i den planlagte tjenestes placering skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 4 døgn.

Hvis 4-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 29,36 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000).

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 10 gælder for timelønnede:

Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af institutionen, og såfremt institutionen ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har den ansatte - medmindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

I stedet for natpengeaftalens § 3 gælder:

Tjenesten bør tilrettelægges således, at delt tjeneste – hvorved forstås tjeneste adskilt af en pause på 1 time eller mere – undgås. Hvor dette ikke er muligt, f.eks. pga. grund af andet personales sygdom, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse og lignende betales der for delt tjeneste pr. dag 32,16 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000).

3. Overarbejde

Som tillæg til arbejdstidsaftalens § 6 gælder:

a) Tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm er overarbejde.

b) Ved månedslønnede deltidsansattes merarbejde forstås arbejde

1) som ligger ud over det nedsatte gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge vedkommendes ansættelseskontrakt, og

2) som ligger inden for den gennemsnitlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, og

3) som i øvrigt ikke betragtes som overarbejde i henhold til arbejdstidsreglerne for de ansatte.

c) Fuldtidsansatte og deltidsansatte, der pålægges at udføre overarbejde samt deltidsansatte, der pålægges at udføre merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde og merarbejde ud over 1 time ydes et tillæg pr. gang på 50,00 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000).

d) Fuldtidsansattes overarbejde og månedslønnede deltidsansattes merarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag.

e) Der foretages ændring af den for deltidsansatte aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned.

I tilknytning til arbejdstidsaftalens § 8, stk. 1 gælder for månedslønnede rengøringsassistenter:

Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage.

I stedet for arbejdstidsaftalens § 8, stk. 2 gælder for månedslønnede:

Hvis honorering gives som afspadsering skal varsling af afspadsering foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 4 døgn. Afspadsering, der efterfølgende skal sikre overholdelse af hviletidsforhold i henhold til arbejdsmiljøreglerne, kræver dog ikke varsling.

Aflyses afspadsering i 4-døgnsperioden, nedskrives afspadseringskontoen, som om afspadsering havde fundet sted . Den pålagte tjeneste honoreres som overarbejde eller opkald (jf. § 4, 4. i)).

4. Fridage

Månedslønnede ansatte

Nedenstående bestemmelser gælder for månedslønnede ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret såvel inden for som helt/delvist uden for almindelig dagarbejdstid. Bestemmelserne supplerer arbejdstidsaftalens § 4, stk. 2. For ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid træder bestemmelserne i stedet for arbejdstidsaftalens § 12. For ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid træder bestemmelserne i stedet for arbejdstidsaftalens §§ 13 og 14.

a) Den ansatte skal være bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale.

b) Der gives en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55 til 64 timers varighed.

Sammenlægning af flere fridøgnsperioder kan ske ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn.

En lang fridøgnsperiode kan opdeles i 2 korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer, dog 32 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer.

c) Der kan indgås aftale om at fravige bestemmelserne om ugentlige fridøgnperioder for ansatte, hvis arbejdsvilkår er af særlig karakter, eller når andre forhold måtte give grundlag herfor.

d) Sker der inddragelse af en fridøgnsperiode med et kortere varsel end 4 uger, afvikles tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste.

Det mistede fridøgn erstattes af en anden frihedsperiode inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori tjenesten er præsteret. I modsat fald forfalder ydelsen til betaling.

e) For fridøgnsperioder, som inddrages med et kortere varsel end 14 døgn, betales endvidere et tillæg pr. gang på 289,65 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale.

f) Bestemmelserne i d) og e) gælder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes.

g) Når der forekommer en søgnehelligdag, fritages den ansatte fra en tjeneste. Herved forøges antallet af korte frihedsperioder tilsvarende.

Erstatningsfrihed i henhold til ovenstående gives inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori søgnehelligdagen falder. I modsat fald gives der overarbejdsbetaling for timerne.

Bestemmelserne om erstatningsfrihed gælder dog ikke for

1) ansatte, der altid har fri på disse ugedage,

2) deltidsansatte, når søgnehelligdagene falder uden for de planlagte tjeneste- og fridøgnsperioder, og

3) deltidsansatte, med hvem der er aftalt faste arbejdsperioder, og for hvem ugentlige fridøgn er placeret på bestemte dage i den arbejdsfri uge.

Inddrages planlagt søgnehelligdagsfrihed, jf. g), med et kortere varsel end 4 uger, gives der overarbejdshonorering for tjenesten, dog mindst for 6 timer. Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste, forudsat længden af søgnehelligdagsdøgnenes frihedsperioder overholdes.

h) Sker der for fuldtidsansatte inddragelse af en frihedsperiode på 24 timer eller mere, som ikke er omfattet af b) - g), med et kortere varsel end 4 uger, opgøres den pålagte tjeneste i påbegyndte halve timer og honoreres som overarbejde, dog mindst for 6 timer. Dette gælder dog ikke for overarbejde i forlængelse af normaltjeneste.

i) Sker der for fuldtids- eller deltidsansatte opkald til tjeneste i frihedsperioder, der hverken er omfattet af b) – h), honoreres tjenesten som for overarbejde, dog mindst for 3 timer.

For flere tjenester inden for 3 timer, honoreres kun for 3 timer.

For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time.

Timelønnede ansatte

Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften- og nattjeneste.

§ 5. Ulempegodtgørelse

A. Ansatte med normal dagarbejdstid

For ansatte, der er omfattet af kapitel 3 i aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid for tjenestemænd i staten (Perst.nr. 018-06), gælder følgende særvilkår i forhold til arbejdstidsaftalens §§ 11 og 12:

a) a) For normaltjeneste på mandage mellem kl. 04 og 06 betales et tillæg pr. time på 22,65 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Tillægget kan ikke ydes samtidig med honorering for søn- og helligdagstjeneste. Tillægget træder i stedet for tillæg efter arbejdstidsaftalens § 11. Hvis tillægget udgør mindre end 25 pct. af timelønnen ydes i stedet tillæg efter arbejdstidsaftalens § 11.

Tillægget beregnes pr. påbegyndt halve time.

b) Rengøringsassistenter m.fl. der må udføre effektiv tjeneste grundlovsdag efter kl. 12, får betaling efter de for tjeneste på søndage gældende bestemmelser. Der gives erstatningsfrihed i samme omfang, som der efter tjenestelisten er udført normal tjeneste på grundlovsdag efter kl. 12. Såfremt nævnte frihed ikke kan gives, betales i hele og halve timer nettotimeløn (eksklusive særlige tillæg og pensionsbidrag) med tillæg på 50 pct.

c) Ansatte, der må udføre effektiv tjeneste 1. maj og nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12 til kl. 24, får betaling efter de for tjeneste på søndage gældende bestemmelser. Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed. Af vikling af ferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke ydes dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndage eller søgnehelligdage.

d) Ovenstående bestemmelser om tjeneste på grundlovsdag, 1.maj og nytårsaftens dag (b) og c)) finder anvendelse for timelønnede, forudsat at den timelønnede umiddelbart forud for de nævnte dage har været beskæftiget ved institutionen i mindst 6 på hinanden følgende arbejdsdage. Tjeneste på grundlovsdag efter kl. 12 giver dog ikke ret til erstatningsfrihed.

e) Timelønnede, der har haft beskæftigelse ved institutionen mindre end 6 arbejdsdage umiddelbart forud for en søgnehelligdag, betales for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen (kl. 00-24) ud over timelønnen et søgnehelligdagstillæg på 100 pct. af (dagtjeneste) timelønnen for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time.

Der ydes herudover ikke yderligere søgnehelligdagstillæg efter denne aftale eller arbejdstidsaftalen.

f) Timelønnede, der har haft beskæftigelse ved samme institution i mindst 6 på hinanden følgende arbejdsdage (heri indbefattet skemamæssigt fastlagt fridøgn, jf. § 4, 3, Timelønnede ansatte), forud for og i tilslutning til en søgnehelligdag, betales for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen (kl. 00-24) ud over timelønnen et søgnehelligdagstillæg på 200 pct. af (dagtjeneste) timelønnen for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time.

Der ydes herudover ikke yderligere søgnehelligdagstillæg efter denne aftale eller arbejdstidsaftalen.

B. Andre ansatte

For ansatte, der er omfattet af kapitel 4 i aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid for tjenestemænd i staten, gælder følgende særvilkår i forhold til §§ 1 og 2 i aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv. for tjenestemænd i staten (Perst.nr. 019-06) og arbejdstidsaftalens § 15:

a) For effektiv tjeneste på lørdage mellem kl. 11 og 14 betales et tillæg pr. time, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 22,65 kr. (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000). Tillægget kan ikke ydes samtidig med honorering for søn- og helligdagstjeneste.

b) Effektiv tjeneste på søn- og helligdage honoreres med en halv times afspadsering eller betaling med 50 pct. tillæg af timelønnen for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000).

Tillægget træder i stedet for tillæg efter natpengeaftalens §§ 1 og 2.

c) Pålægges månedslønnede ansatte i et kalenderhalvår (januar-juni/juli-december) at udføre tjeneste på mere end 11 søndage, gives der for tjenester ud over 11 pr. halvår en yderligere honorering på 50 pct. af søndagshonoreringen, beregnet pr. påbegyndte halve time. Dette gælder ikke for ansatte, der udelukkende er ansat til de nævnte tjenester.

Tillægget træder i stedet for tillæg efter natpengeaftalens §§ 1 og 2.

d) Pålægges månedslønnede ansatte i et kalenderhalvår (januar-juni/juli-december at udføre mere end 58 tjenester i aften- og natperioden – d.v.s. tjenester, der påbegyndes kl. 14 eller senere og strækker sig ud over kl. 17 – honoreres tjenester mellem kl. 17 og 06 ud over 58 pr. halvår med 28,62 kr. pr. time (amtskommunalt grundbeløb 31/3 2000), beregnet pr. påbegyndt halve time. Bestemmelsen gælder ikke for ansatte, der udelukkende er ansat til de nævnte tjenester.

Tillægget træder i stedet for tillæg efter natpengeaftalens § 1.

e) De ansatte er endvidere omfattet af bestemmelserne anført under § 5, A, b) - f).

§ 6. Arbejdstøj

Der bør ydes rengøringsassistenter m.fl. fri tjenestedragt. Hvor dette ikke er muligt ydes til månedslønnede en ikke-pensionsgivende kontant erstatning herfor på 1.920 kr. årligt, eller - hvis der ydes fri vask - 904 kr. årligt. Til timelønnede ydes en ikke-pensionsgivende kontant erstatning på 1,00 kr. pr. time, hvis det ikke er muligt at yde fri tjenestedragt.

§ 7. Særlig feriegodtgørelse

For de ansatte udgør den særlige feriegodtgørelse 1,9 pct.

§ 8. Opsigelse og afsked

Som tillæg til StK-fællesoverenskomstens § 16 gælder:

a) Opsigelsesvarsler mv. (fælles regelsæt). Ansættelsesmyndigheden skal give skriftlig meddelelse om en afskedigelse til organisationen efter § 16, stk. 5, 2. pkt., selvom den ansatte kun har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i op til 6 måneder.

Som tillæg til StK-fællesoverenskomstens § 17 gælder:

b) Forhandlingsprocedure ved afskedigelse (fælles regelsæt) Hvis organisationen skønner, at en afskedigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan organisationen kræve spørgsmålet forhandlet med den lokale ansættelses-myndighed efter § 17, stk. 3, selvom den ansatte kun har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i op til 6 måneder.

For timelønnede rengøringsassistenter m.fl., der er fyldt 18 år gælder som tillæg til StK-fællesoverenskomstens § 27:

a) Når den ansatte har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end tre år kan vedkommende forlange sig afskediget til fratræden med 28 dages varsel.

b) Når den ansatte har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end tre måneder, men kortere end seks måneder, gælder et opsigelsesvarsel på syv dage fra ansættelsesmyndighedens side.

c) For timelønnede ansatte, som på tidspunktet for opsigelsesvarslets afgivelse er fyldt 50 år, og som har været uafbrudt beskæftiget i mere end 12 år gælder et opsigelsesvarsel på 120 dage fra institutionens side.

§ 9. Regulering

Tillæg, der i denne aftale er angivet som amtskommunalt grundbeløb i 31/3 2000-niveau, procentreguleres efter bestemmelserne i aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for ansatte i kommunerne.

§ 10. Ikrafttræden og bortfald

Aftalen er indgået under henvisning til § 6, stk. 2, i aftale af 21. december 2005 om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 2. Aftalen har virkning fra overgangstidspunktet og gælder i perioden indtil 31. marts 2008, på hvilket tidspunkt den ophører uden opsigelse, jf. § 16, stk. 1, i aftalen af 21. december 2005.

 

 

København, den 28. februar 2007

 

 

 

Fagligt Fælles Forbund ( 3F )

Finn Pedersen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Klaus Matthiesen

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 025-07