Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse fra Justitsministeriet til Sagfører N. N.


I et hertil indsendt Andragende har De, der sammen med P. P. som executor testamenti behandler Dødsboet efter afdøde Enkefru O., forespurgt, hvorvidt Vejle Amt er berettiget til at kræve Sikkerhedsstillelse i nævnte Bo i Henhold til Lov Nr. 119 af 20. April 1926 om Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer, idet samtlige Arvinger i Boet, der alle er myndige og repræsenterede paa Skiftet, har frafaldet ethvert Krav om Sikkerhedsstillelse.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Arvingerne ikke med bindende Virkning kan træffe Bestemmelse om, at der ingen Sikkerhed skal stilles, eller om Sikkerhedens Størrelse, idet det følger af Bestemmelserne i § 7 i den ovenfor nævnte Lov, at der skal stilles Sikkerhed i alle Eksekutorboer, og at Sikkerhedens Størrelse fastsættes af den tilsynsførende Myndighed.

Officielle noter

Ingen