Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ægtepagtsregisteret.


I et til Kontoret for Registrering af Ægtepagter indsendt hertil oversendt Andragende har De udbedt Dem en Udtalelse om, hvorvidt en i Registret optaget Ægtepagt vil kunne slettes af Registret, eller om Kontoret i hvert Fald paa derom fremsat Forespørgsel vil give den Oplysning, at de paagældende Ægtefæller ikke har Ægtepagt.

Foranlediget heraf skal man meddele, at der i Overensstemmelse med § 34 i Anordning Nr. 298 af 26. November 1926 om Tinglysning af vedkommende Dommer indsendes Indberetning til Kontoret for Registrering af Ægtepagter indeholdende Oplysning om, at en Ægtepagt er afsluttet, samt Angivelse af Parternes Navne, Stilling, Bopæl og Anmeldelsesdagen, og at Registret derfor ikke indeholder noget om Ægtepagtens Indhold, saaledes at det ikke af Registret fremgaar, om en Ægtepagt har ophævet en mellem Ægtefællerne tidligere oprettet Ægtepagt. Som Følge heraf maa Deres Forespørgsel i det hele besvares benægtende.

Skrivelse fra Justitsministeriet til Sagfører N.N.

Officielle noter

Ingen