Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse fra Justitsministeriet til Skifteretten for X.


I Skrivelse af 25. Juli 1935 har Skifteretten forespurgt, hvorvidt det paahviler Skifteretten som tilsynsførende Myndighed med Eksekutorboer at paase, at Eksekutor giver Tinglysningsdommeren Meddelelse overensstemmende med § 13 i Lov Nr. 111 om Tinglysning af 26. Marts 1926, og i bekræftende Fald, hvorledes den i saa Henseende fornødne Kontrol vil være at føre.

Foranlediget heraf skal man meddele, at det ikke paahviler Skifteretten som tilsynsførende Myndighed at paase, at Eksekutor giver Tinglysningsdommeren den omhandlede Meddelelse, men at Skifteretten i Egenskab af reviderende Myndighed bør gøre Antegnelse til Boet, forsaavidt der ikke blandt Boets Dokumenter findes Dokumentation for, at den foreskrevne Meddelelse har fundet sted.

Officielle noter

Ingen