Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Beløb, der overføres mellem staten, kommunerne og regionerne som konto til konto-overførsler i OBS, jf. § 3, stk. 1
Bilag 2 Oversigt over sociale ydelser, der skal udbetales til borgerne m. fl. som konto til kontooverførsler fra OBS, jf. § 3, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner

 

I medfør af §§ 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 1, og 11 i lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 449 af 22. maj 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Det Offentlige Betalingssystem

§ 1. Der etableres et Offentligt Betalingssystem (OBS), som har til formål at forbedre styringen af likviditeten i staten og af statens mellemværender med kommuner og regioner.

§ 2. Kontohaverne i OBS er kommuner og regioner.

Stk. 2. OBS er sammen med systemet Statens Koncernbetalinger (SKB) selvstændig clearingdeltager med eget registreringsnummer i den finansielle sektor.

Stk. 3. Mellemværender mellem kontohavere i OBS og mellem kontohavere i OBS og SKB afregnes som kontotransaktioner uden brug af likvide midler. Mellemværender mellem kontohavere i OBS eller SKB og ikke-kontohavere i OBS eller SKB udlignes i den daglige sumclearing mellem den finansielle sektors clearingdeltagere ved overførsel af likvide midler.

Stk. 4. Finansministeriet indgår aftale med et privat pengeinstitut om driften af OBS og SKB, herunder om afviklingen af mellemværender og betalinger, kontooprettelser og -nedlæggelser samt tildeling af brugerrettigheder m.v.

Stk. 5. De gebyrer, kommunernes og regionernes anvendelse af OBS udløser til det pengeinstitut, der i henhold til aftale med Finansministeriet varetager betalingsformidlingen i OBS, betales af staten. Dette gælder dog ikke for de gebyrer, der hidrører fra anvendelsen af OBS efter §§ 10 og 14.

§ 3. OBS anvendes som system til afregning af mellemværender og betalinger mellem staten, en kommune og en region. Systemet anvendes til afregning af de i bilag 1 nævnte beløb, som stilles til rådighed for kommunen/regionen på finansieringskontoen i OBS på nærmere fastsatte datoer. Endvidere kan OBS efter aftale anvendes til afregning af andre mellemværender mellem staten, kommunerne og regionerne.

Stk. 2. Kommunen anvender endvidere OBS til udbetalinger til borgerne af de sociale ydelser, der fremgår af bilag 2.

Kapitel 2

Kontostruktur m.v. i OBS

§ 4. En kommune oprettes i OBS som kontohaver med følgende kontostruktur:

1) En finansieringskonto, som forrentes med indskudsbevisrenten med kvartalsvis rentetilskrivning bagud, og for hvilken der gælder følgende vilkår:

a) Indestående på finansieringskontoen skal altid være positivt eller nul, dog således at der sidste bankdag i måneden skal være et indestående, der modsvarer den beløbsmæssige værdi af A-skatten, der skal betales af de sociale ydelser, der udbetales til borgerne fra OBS, jf. bilag 2.

b) Der er hæveadgang for kommunen på finansieringskontoen, dog mod overholdelse af de under a) nævnte bindinger.

c) Hævninger kan kun foregå i form af konto til konto-overførsler via det tilknyttede officebanksystem. Tilsvarende gælder adgangen til at indsætte beløb på finansieringskontoen.

d) Indeståender på finansieringskontoen indgår i kommunens opgørelse af likvide midler.

2) En eller flere udbetalingskonti, hvorfra der sker udbetalinger til borgere m.fl. af de i bilag 2 opregnede sociale ydelser, og for hvilke der gælder følgende vilkår:

a) Udbetalinger fra udbetalingskonti inddækkes dagligt fra finansieringskontoen.

b) Der foretages en kontrol af, at der på finansieringskontoen er tilstrækkelige midler til inddækning af dagens udbetalinger fra udbetalingskontiene.

3) En eller flere konti for uanbringelige betalinger (KUB-konti), hvor afviste, standsede og returnerede udbetalinger kan placeres med henblik på genudbetaling, og for hvilke der gælder følgende vilkår:

a) KUB-konti forrentes med indskudsbevisrenten med kvartalsvis rentetilskrivning bagud.

b) Kommunen har hæveadgang til KUB-konti på samme måde som til finansieringskontoen, jf. nr. 1.

c) Indeståender på KUB-konti indgår i kommunens opgørelse af likvide midler.

§ 5. En region oprettes i OBS som kontohaver med en finansieringskonto, der forrentes med indskudsbevisrenten med kvartalsvis rentetilskrivning bagud, og for hvilken der gælder følgende vilkår:

1) Indestående på finansieringskontoen skal altid være positivt eller nul.

2) Der er hæveadgang for regionen på finansieringskontoen, dog således at hævninger kun kan foregå i form af konto til konto-overførsler via det tilknyttede officebanksystem. Eventuelle indsættelser på finansieringskontoen i OBS kan ligeledes kun foregå ved konto til kontooverførsler.

3) Indeståender på finansieringskontoen indgår i regionens opgørelse af likvide midler.

Kapitel 3

Kommunernes anvendelse af OBS

§ 6. Kommunen skal sikre, at der på bankdagen, før udbetalingerne stilles til disposition for borgerne m.fl., indestår tilstrækkelige midler på kommunens finansieringskonto i OBS til at inddække udbetalingerne fra OBS.

Stk. 2. Indestår der ikke tilstrækkelige midler på kommunens finansieringskonto i OBS til inddækning af udbetalingerne fra udbetalingskontiene, bliver udbetalingerne ikke gennemført, medmindre der skabes sikkerhed for finansieringen af udbetalingerne. Økonomistyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herom, herunder om kompensation for rentetab og dækning af omkostningerne derved.

§ 7. Kommunen skal sikre, at der på sidste bankdag i måneden indestår et beløb på kommunens finansieringskonto i OBS, der dækker det beløb, kommunen skal betale i A-skat af de sociale ydelser, som er udbetalt fra kommunens udbetalingskonti i OBS.

Stk. 2. Kommunen skal sikre, at der på den 1. bankdag i måneden indestår et beløb på kommunens finansieringskonto i OBS til dækning af det beløb, kommunen skal betale ved månedsskiftet i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. af lønnen for egne ansatte.

Stk. 3. Kommunen skal sikre, at der på den 1. bankdag i måneden indestår et beløb på kommunens finansieringskonto i OBS til dækning af det beløb, som kommunen skal betale ved månedsskiftet til regionen efter ordningerne om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet m.v., jf. bilag 1, pkt. 8.

§ 8. Kommunen kan vælge at indbetale A-skatten af alle sociale ydelser og A-skatten og arbejdsmarkedsbidrag m.v. af lønnen til egne ansatte

1) ved at give bemyndigelse til SKAT, hvorefter SKAT ud fra indberetninger fra kommunen trækker de indberettede beløb på kommunens finansieringskonto/udbetalingskonto i OBS den l. bankdag i måneden, eller

2) ved selv at betale de indberettede beløb til SKAT, idet beløbene skal være hævet på kommunens finansieringskonto i OBS senest den 1. bankdag i måneden.

Stk. 2. Ved for sen indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. skal kommunen betale morarenter i henhold til gældende bestemmelser herfor.

Stk. 3. Kommunen kan vælge at indbetale skyldige beløb efter ordningen om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet m.v.

1) ved at give bemyndigelse til regionen, hvorefter regionen ud fra indberetninger fra kommunen trækker de indberettede beløb på kommunens finansieringskonto/udbetalingskonto i OBS den l. bankdag i måneden, eller

2) ved selv at betale de indberettede beløb til regionen, idet beløbene skal være hævet på kommunens finansieringskonto i OBS senest den 1. bankdag i måneden.

Stk. 4. De trukne/overførte beløb fra kommunerne til regioner skal være indsat på regionernes finansieringskonti i OBS den 1. bankdag i måneden. Ved for sen betaling skal kommunen betale morarenter i henhold til gældende bestemmelser herfor.

Stk. 5. Uanset betalingsmåde, jf. stk. l og 3, indgår det samlede beløb ikke i opgørelsen af valørsaldoen på kommunens finansieringskonto den 1. bankdag i måneden.

§ 9. Den saldo, der indestår på kommunens finansieringskonto i OBS efter tidsfristen for konto til konto-overførsler i officebanksystemet den 1. bankdag i måneden, overføres efter bemyndigelse fra kommunen til det pengeinstitut, der varetager betalingsformidlingen i OBS, automatisk til en af kommunen opgivet konto i et privat pengeinstitut. Det således overførte beløb er til disposition for kommunen på den opgivne pengeinstitutkonto den efterfølgende bankdag. Overførslen sker med kompenseret valør, således at det overførte beløb forrentes på finansieringskontoen i OBS den l. bankdag.

Stk. 2. Tilsvarende automatisk overførsel gælder ikke for den saldo, der indestår på kommunens finansieringskonto i OBS på andre bankdage i måneden.

§ 10. Økonomistyrelsen kan tillade, at kommuner anvender OBS til formidling af andre betalinger end de betalinger, der er nævnt i § 3, og fastlægger vilkårene herfor.

Kapitel 4

Regionernes anvendelse af OBS

§ 11. Regionen skal sikre, at der på den 1. bankdag i måneden indestår et beløb på regionens finansieringskonto i OBS til dækning af det beløb, regionen skal betale ved månedsskiftet i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. af lønnen for egne ansatte, jf. § 2, stk. 5-7, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 12. Regionen kan vælge at indbetale A-skatten og arbejdsmarkedsbidrag m.v. af lønnen til egne ansatte

1) ved at give bemyndigelse til SKAT, hvorefter SKAT ud fra indberetninger fra regionen trækker de indberettede beløb på regionens finansieringskonto/udbetalingskonto i OBS den l. bankdag i måneden, eller

2) ved selv at betale de indberettede beløb til SKAT, idet beløbene skal være hævet på regionens finansieringskonto i OBS senest den 1. bankdag i måneden.

Stk. 2. Uanset betalingsmåde, jf. stk. 1, indgår det samlede beløb ikke i opgørelsen af valørsaldoen på regionens finansieringskonto den 1. bankdag i måneden.

Stk. 3. Ved for sen indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. skal regionen betale morarenter i henhold til gældende bestemmelser herfor.

§ 13. Den saldo, der indestår på regionens finansieringskonto i OBS efter tidsfristen for konto til kontooverførsler i officebanksystemet den 1. bankdag i måneden, overføres efter bemyndigelse fra regionen til det pengeinstitut, der varetager betalingsformidlingen i OBS til en af regionen opgivet konto i et privat pengeinstitut. Det således overførte beløb er til disposition for regionen på den opgivne pengeinstitutkonto den efterfølgende bankdag. Overførslen sker med kompenseret valør, således at det overførte beløb forrentes på finansieringskontoen i OBS den 1. bankdag.

Stk. 2. Tilsvarende automatisk overførsel gælder ikke for den saldo, der indestår på regionens finansieringskonto i OBS på andre bankdage i måneden.

§ 14. Økonomistyrelsen kan tillade, at regioner anvender OBS til formidling af andre betalinger end de betalinger, der er nævnt i § 3, stk. 1, og fastlægger vilkårene herfor.

Kapitel 5

Dispensation

§ 15. Finansministeriet kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. april 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 506 af 16. juni 2003 om Offentligt Betalingssystem for kommuner, amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd ophæves.

 

Finansministeriet, den 10. april 2007

Thor Pedersen

/Charlotte MünterBilag 1

Beløb, der overføres mellem staten, kommunerne og regionerne som konto til konto-overførsler i OBS, jf. § 3, stk. 1

1) A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

2) Kommunale skatter og kirkelige afgifter efter lov om kommunal indkomstskat.

3) Tilskud og udligning efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

4) Tilskud efter lov om regionernes finansiering.

5) Afregning af momsrefusion efter lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet.

6) Beløb, der afregnes til staten efter lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft.

7) Statslig refusion af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om social pension, lov om delpension, lov om individuel boligstøtte og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

8) Beløb, der afregnes fra kommunerne til regionerne efter ordningen om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

 Bilag 2

Oversigt over sociale ydelser, der skal udbetales til borgerne m. fl. som konto til kontooverførsler fra OBS, jf. § 3, stk. 2

1) Folkepension m.v. (Svarende til ydelser genereret i KMD-fagsystem SOP).

2) Førtidspension m.v. (Svarende til ydelser genereret i KMD-fagsystem SOP).

3) Delpension (Svarende til ydelser genereret i KMD-fagsystem DEP).

4) Boligstøtte m.v. (Svarende til ydelser genereret i KMD-fagsystem BOS).

5) Boligydelse m.v. (Svarende til ydelser genereret i KMD-fagsystem BOY).