Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende ansættelse, uddannelse og forfremmelse af tjenestemandsansat administrationspersonale.


Til orientering skal det herved oplyses, at man på et møde afholdt den 24. oktober 1978 med deltagelse af repræsentanter fra direktoratet og kriminalforsogsforeningen har drøftet bl.a. uddannelseskravene til fængselsassistenter.

På mødet opnåedes der enighed om følgende:

Ansættelseskravene til fængselsassistenter er folkeskolens 10. klasse med udvidet afgangsprøve (realeksamen), handelseksamen og lærlingeuddannelse inden for handels- og kontorfaget samt nogle års praktisk erfaring.

Endvidere er det et krav, at fængselsassistenter i uddannelsesøjemed for en periode af 4 til 5 år skal »rotere« mellem bogholderi, inspektions- og økonomikontor på de enkelte anstalter. Direktoratet vil overveje, om der skal føres kontrol med, at denne »rotation« finder sted.

Der var endvidere enighed om, at avancementsstillinger som almindelig regel skal besættes med medarbejdere af etatslinien. Ansøgere fra HK-gruppen og tjenestemandsadministrationsgruppen kan tages i betragtning, hvis de opfylder de forudsatte ansættelses- og uddannelsesmæssige betingelser.

E. B.

Jon Johnsen

Kriminalforsorgens anstalter.

Officielle noter

Ingen

Ingen