Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om den rangmæssige orden ved flagning.


I skrivelse herfra af 15-12-1948 meddelte statsministeriet, at der ved anbringelse af Dannebrog i forbindelse med andre nordiske staters flag bør anvendes følgende rækkefølge:

     1. Danmark

     2. Sverige,

     3. Norge,

     4. Finland,

     5. Island.

Der sigtes herved til den vedtagne rangmæssige orden.

Når Dannebrog hejses i forbindelse med andre staters flag, bør det altid anbringes på den fornemste plads.

Denne er, når kun 2 flagstænger findes, pladsen til heraldisk højre, d.v.s. den, der for den foran stående beskuer ses på dennes venstre hånd. Hvor flere flagstænger findes i ulige antal, er den fornemste plads stangen i midten. Den næstfornemste er til heraldisk højre herfor og den trediefornemste den til heraldisk venstre o.s.v. Hvis et lige antal stænger findes, er de to midterste de fornemste og af disse den til heraldisk højre den fornemste.

Ordningen med det fornemste flag i midten anvendes, når der er tale om et mindre antal flag, således når alene de nordiske staters flag benyttes.

Opstillingen vil altså for disse sidste blive:

 

 4     2     1     3     5 

 Finland,  Sverige,  Danmark,  Norge,   Island. 

Skal tillige enkelte andre staters flag hejses, rangeres - idet Danmark beholder den fornemste plads - de fremmede staters flag ( herunder også de andre nordiske staters) i alfabetisk orden efter sædvanlig international sprogbrug, hvorved staternes betegnelse på fransk lægges til grund. Ved lige antal flag vil opstillingen i alfabetisk orden f. eks. blive:

 

 5    4         1     2    4    6 

 Norge, Grande-Bretagne, Danmark, Finland, Island, Sverige, 

 ved et ulige antal f. eks.: 

 6    4         2     1     3    5    7 

 Norge, Grande-Bretagne, Finland, Danmark, France, Island, 

  Sverige. 

 Rækkefølgen er altså ved et ulige antal flag: 

 2,1,3; 4,2,1,3,5; 6,4,2,1,3,5,7 

 og ved et lige antal: 

 1,2; 3,1,2,4; 5,3,1,2,4,6; 7,5,3,1,2,4,6,8. 

Såfremt der er tale om en længere række af forskellige staters flag, d.v.s. over otte, anvendes en anden ordning, hvorefter Dannebrog står længst til heraldisk højre, efterfulgt af de øvrige staters flag (herunder de andre nordiske staters) i den nævnte alfabetiske orden.

Når et fremmed statsoverhoved er til stede, bør vedkommende stats flag dog altid anbringes på den næstfornemste plads.

P.m.v.

Holck

Til samtlige øvrige ministerier og styrelser.

Officielle noter

Ingen