Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl.


Kriminalforsorgens anstalter samt Uddannelsescenteret.

Vedlagt sendes Finansministeriets cirkulære af 7. februar 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. Cirkulæret har virkning fra 1. marts 1992.

     1. Den væsentligste ændring er, at der ikke længere i forbindelse med den enkelte tjenestemandsansættelse skal indhentes en udtalelse fra Helbredsnævnet.

Det enkelte tjenestested skal i stedet selv i forbindelse med ansættelsessamtaler m.v. vurdere, om den pågældende er heldbredsmæssigt egnet til ansættelse. I tvivlstilfælde vil der som hidtil - men nu mod betaling - kunne indhentes en udtalelse fra Helbredsnævnet. Såfremt der opstår spørgsmål herom, bedes sagen forelagt direktoratet.

I følgeskrivelsen til tjenestemanden skal der tages et pensionsforbehold på 10 år i henhold til tjenestemandspensionslovens § 7. Endvidere skal der altid udleveres vedlagte »Orientering om pensionsforbehold«.

Der vedlægges et af direktoratet udarbejdet standardkoncept, der kan anvendes ved ansættelse af tjenestemænd.

Såfremt der allerede er udfærdiget ansættelsesskrivelser til tjenestemænd, med ansættelsesdato 1. marts 1992 eller senere, skal disse skrivelser ændres i henhold til overstående.

     2. Sager vedrørende nedsættelse af tjenestetiden af helbredsmæssige grunde samt sager om suspension af ferie på grund af sygdom opstået efter feriens begyndelse skal ikke længere forelægges Finansministeriet og Helbredsnævnet. Disse sager skal dog fortsat indtil videre forelægges for direktoratet til afgørelse.

De ændrede regler om nedsættelse af tjenestetiden af helbredsmæssige grunde vil blive udsendt, når de er modtaget fra Finansministeriet.

     3. I tilslutning til tidligere drøftelser om foranstaltninger med henblik på at begrænse sygefraværet skal opmærksomheden henledes på den i cirkulærets pkt. 3.2. beskrevne procedure.

     4. De nye regler ændrer § 8 i Justitsministeriets følgeskrivelse af 19. september 1975 til bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd ved kriminalforsorgens anstalter samt Justitsministeriets cirkulære af 5. december 1972 om anstalternes ekspedition af sager om eftergivelse af sygedage og suspension af ferie. Disse bestemmelser vil senere blive ændret.

E.B.

Erik Bang

Officielle noter

Ingen