Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

(Til ministerier, pensionsberegnende myndigheder og statsforvaltninger)

 

1. Indledning

Ved lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse blev reglerne om bevarelse af pensionsrettigheder i forbindelse med separation og skilsmisse ændret.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2007 og finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles efter lovens ikrafttræden.

I dette cirkulære beskrives indholdet af de nye regler, herunder betingelserne for at have bevaret ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse.

2. Personkreds

Efter de nye regler kan både mænd og kvinder bevare retten til ægtefællepension efter separation og skilsmisse. Registrerede partnere er også omfattet af reglerne.

3. Betingelser for bevarelse af retten

Retten til ægtefællepension bortfalder som udgangspunkt ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation, men kan bevares på betingelse af, at

1) ægteskabet inden separationen eller skilsmissen har bestået i mindst 5 år, og

2) den tidligere ægtefælle har pligt til at betale ægtefællebidrag til sin fraseparerede eller fraskilte ægtefælle på separations- eller skilsmissetidspunktet, og

3) det ikke ved separationen eller skilsmissen er aftalt, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.

4. Fastsatte ægtefællebidrag

Hvis det af separations- eller skilsmissevilkårene fremgår, at ægtefællebidraget fastsættes af statsforvaltningen, er retten bevaret. Dette gælder, selv om der ikke er fastsat et bidrag, og selv om bidraget på et givet tidspunkt er fastsat til 0 kr.

Har parterne aftalt gensidig bidragspligt er retten dog kun bevaret, hvis der har været fastsat bidrag i bidragsperioden, og hvis den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle modtog ægtefællebidrag ved dødsfaldet.

5. Aftalte ægtefællebidrag

Hvis ægtefællerne har indgået aftale om ægtefællebidragets størrelse, er retten kun bevaret, hvis det ægtefællebidrag, der er aftalt på separations- eller skilsmissetidspunktet, for hele bidragsperioden udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til det normalbidrag til børns forsørgelse, der var gældende på separations- eller skilsmissetidspunktet, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Normalbidraget til børn udgør i 2007 12.756 kr. om året.

6. Kombination af fastsatte og aftalte ægtefællebidrag

Hvis ægtefællebidraget ifølge separations- eller skilsmissevilkårene fastsættes af statsforvaltningen, og parterne samtidig har aftalt, at bidraget maksimalt kan fastsættes til det normalbidrag til børns forsørgelse, der var gældende på separations- eller skilsmissetidspunktet, er retten kun bevaret, hvis bidraget i hele bidragsperioden er fastsat til dette maksimumbeløb.

Det samme gælder, hvis der er aftalt et højere maksimumbeløb, dvs. at retten kun er bevaret, hvis bidraget i hele bidragsperioden er fastsat til det normalbidrag til børn, der var gældende på separations- eller skilsmissetidspunktet.

7. Anmeldelse

Retten til bevarelse af ægtefællepension skal anmeldes til den pensionsberegnende myndighed. Det samme gælder afkald på ægtefællepension.

8. Bortfald af retten

Retten bortfalder i følgende tilfælde:

a) Hvis pligten til at betale ægtefællebidrag er tidsbegrænset. Bortfald sker fra samme tidspunkt, som bidraget bortfalder.

b) Hvis den berettigede ægtefælle indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle.

9. Afkald på retten

En fraskilt ægtefælle kan efter skilsmissen, men inden den tidligere ægtefælles død, give afkald på sin ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle.

Afkaldet kan gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger.

10. Flere berettigede

Har den tidligere ægtefælle indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle eller andre berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den tidligere ægtefælle.

Den nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre 1/3 af pensionen.

Efter den tidligere ægtefælles død påvirker bortfald af retten for en af de berettigede ikke den eller de øvrige berettigedes andel af ægtefællepensionen. Er en frasepareret eller fraskilt ægtefælles ret tidsbegrænset, indtræder afdødes ægtefælle og eventuelt andre berettigede dog ved ophøret af dette tidsrum i den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles pensionsandel.

11. Ikrafttrædelse

Cirkulæret finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2007.

Bestemmelsen i punkt 8 om, at retten til ægtefællepension bevares, hvis den berettigede indgår nyt ægteskab med den tidligere ægtefælle, finder anvendelse for fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden.

Reglerne i cirkulære nr. 9636 af 25. september 2002 om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse (Perst. nr. 038-02) finder fortsat anvendelse på separationer og skilsmisser, der er meddelt før den 1. januar 2007.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 17. april 2007

Grete Pihl

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 046-07