Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008 og 2009

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder i 2008 og 2009 et årligt tilskud til Grønlands hjemmestyre på 3.202,1 mio. kr., hvoraf 7,7 mio. kr. kan henføres til tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelsen af bonuspuljen. Beløbet er angivet i 2007-pris- og lønniveau. Finansministeren kan på baggrund af ændringer i pris- og lønudvikling bestemme, at beløbet justeres.

Stk. 2. Der omprioriteres årligt i 2008 og 2009 nominelt 50 mio. kr. af tilskuddet til et sektor-program for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland.

§ 2. Tilskuddet reguleres i 2008 og 2009 i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven for det pågældende år.

§ 3. Tilskuddet udbetales forskudsvis med 1/12 hver måned.

Stk. 2. Beløbet i § 1, stk. 2, udbetales dog forskudsvis én gang årligt i 2008 og 2009.

Stk. 3. Finansministeren kan efter aftale med Grønlands hjemmestyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§ 4. Staten yder kompensation til Grønlands hjemmestyre i overensstemmelse med den danske regerings og det grønlandske landsstyres aftale af 21. august 1990 som indgået i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, således som aftalen af 21. august 1990 er ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thor Pedersen