Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende indberetning af tjenestefrihed til organisationsarbejde


I tilslutning til Finansministeriets cirkulære af 24. august 1981 har direktoratet ved skrivelser af 17. maj 1984 og 19. februar 1986 fastsat nærmere regler om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i kriminalforsorgen, herunder om opgørelse og indberetning af ydet tjenestefrihed.

Direktoratet bestemmer herved, at indberetning til direktoratet fremover kun skal ske, når der skal foretages løntræk for den pågældende, d.v.s., når det samlede fravær inden for et kalenderår overstiger det fravær, der i henhold til cirkulærets punkt C kan gives uden lønafkortning (for tiden 114 timer årligt, fra 1. september 1990 111 timer årligt).

Der skal fortsat lokalt på de enkelte tjenestesteder føres regnskab med de pågældende organisationsrepræsentanters fravær til deltagelse i alt organisationsarbejde, der vedrører personalegrupper uden for eget tjenestested.

Vedrørende afgrænsningen af det fravær, der skal medregnes ved opgørelsen, henvises til direktoratets skrivelse af 17. maj 1984.

Nærværende skrivelse træder i kraft straks.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 19. februar 1986.

E. B.

Erik Bang

Kriminalforsorgens tjenestesteder.

Officielle noter

Ingen