Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om ulovlig svangerskabsafbrydelse. (* 1)


Under hensyn til den herskende usikkerhed i retsanvendelsen med hensyn til straffelovens bestemmelser om fosterdrab og de for tiden stedfindende overvejelser angående en lovmæssig adgang til afbrydelse af svangerskab under visse betingelser skal jeg anmode d'hrr. om indtil videre at forelægge alle sager, i hvilke der kan blive spørgsmål om at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 242,I for Rigsadvokaten, forinden tiltale rejses.

Redaktionel note
  • (* 1) Kundgjort i Instruktioner fra Rigsadvokaten