Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om afgrænsningen mellem revy- og variete forestillinger.(* 1)


Justitsministeriet har d. d. tilskrevet Teaterdirektørforeningen og Provinsteaterdirektørforeningen således:

»Som det vil være foreningen bekendt, blev ved lov nr. 260 af 27. maj 1950 om afgift af forlystelser teaterforstillinger fritaget for forlystelsesafgift, bortset fra de tilfælde, hvor der finder servering sted på tilskuerpladserne. Det bemærkes i loven, at reglen også gælder revyer, der opføres i henhold til teaterbevilling. Derimod er varieteforestillinger og anden optræden af varietemæssig karakter efter lovens § 4 a) stadig belagt med forlystelsesafgift.

Efter lovens ikraftræden er det i nogle tilfælde sket, at der på teaterbevillinger er blevet opfort forestillinger af overvejende varietemæssigt indhold uden erlæggelse af forlystelsesafgift. Dette forhold indeholder for det første en krænkelse af det offentliges afgiftsret og strider mod forudsætningerne for den ved forlystelsesafgiftsloven opnåede afgiftslempelse for teatrene, men er dernæst også uheldigt både over for skuespillerne og andre, hvis interesser er knyttet til opretholdelsen af en normal teaterdrift, og i relation til det kulturelle formål, hvis fyldestgørelse er en forudsætning for den teatrene gennem bevillingssystemet ydede beskyttelse.

Justitsministeriet har derfor overvejet spørgsmålet om i den omhandlede henseende at fastlægge en nærmere afgrænsning mellem revy- og varieteforestillinger. I overensstemmelse med et af teaterrådet efter samråd med skattedepartementet afgivet forslag har justitsministeriet siden efteråert 1952 som en forsøgsvis ordning fulgt nedenstående retningslinier; disses overholdelse vil fremdeles indtil videre være at anse som en forudsætning for de enkelte teaterbevillinger, idet man efter samråd med skattedepartementet skal fremhæve ordningens forsøgsvise karakter:

A. Revyforestillinger, der gives på teaterbevilling, må, jfr. dog nedenfor under B, kun bestå af:

     1. musik og sang,

     2. monologer, dialoger, sketches og lignende situationskomedie,

     3. mimiske præstationer,

     4. dans enten som bestanddel af sketches og lignende eller udført af danserinder, der er samlet i et kor, hvis optræden udelukkende er af udfyldende eller ledsagende karakter.

Sangtekster og tale skal være på dansk, norsk eller svensk.

B. Det tillades dog, at højst en femtedel af forestillingen - såvel i henseende til den tidsmæssige længde som til numrenes antal - udfyldes med optræden af anden karakter end under A. nævnt.

For så vidt en forestilling i videre omfang end foran angivet er af varietemæssig art, må den anses som forlystelsesafgiftspligtig, og forholdet vil eventuelt kunne medføre konsekvenser i bevillingsmæssig henseende.

Justitsministeriet har allerede gjort forskellige bevillingshavere, der kan antages at være særligt interesserede i revyforstillinger, opmærksom på de omhandlede regler, og man vil ved fremtidige udfærdigelser af bevillinger henvise til disse regler; man skal imidlertid samtidig henstille, at foreningen gør sine medlemmer bekendt med ordningen og fremhæver betydningen af en loyal gennemførelse af denne.«

Hvilket man herved skal meddelem idet man anmoder d'herrer om at påse, at der, såfremt der på teaterbevillingen gives forestillingerm som i videre omfang end efter det foranførte tilladeligt er af varietemæssigt indhold, afkræves vedkommende forlystelsesafgift samt sker indberetning hertil.

Redaktionel note
  • (* 1) Skrivelsen er optaget i samlingen af ministerielle slrivelser.