Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Dansk Ingeniørforening om fravigelse af reglerne om hviletid og fridøgn for ansatte i centraladministrationen
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om fravigelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om hviletid og fridøgn for så vidt angår ansatte i centraladministrationen

Til samtlige ministerier m.v.

 

Finansministeriet har med Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation, Akademikernes Centralorganisation, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Dansk Ingeniørforening indgået vedlagte aftale om fravigelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om hviletid og fridøgn for det i centraladministrationen tjenestemands- og overenskomstansatte personale, som er omfattet af de nævnte organisationers forhandlingsret.

Aftalen indebærer, at der vil kunne ske fravigelse af arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om hviletid på 11 timer og om ugentligt fridøgn i tilfælde, hvor udførelsen af de i § 4 nævnte arbejdsopgaver gør sådan fravigelse absolut nødvendig.

Bestemmelsen i § 5, stk. 2, indebærer, at hvileperioden kan udskydes, således at den begynder 2 timer inden arbejdsdøgnet slutter, hvilket betyder, at en ansat i de typiske tilfælde vil kunne arbejde 22 timer i træk.

I tilfælde, hvor hvileperioden ved en sådan udskydelse falder inden for den pågældendes normale arbejdstid, anvendes de på områderne almindeligt gældende regler om arbejdstid. Ved en voldgiftskendelse af 20. august 1982 i en sag mellem finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund er det fastslået, at tjenestefrihed inden for normal arbejdstid, der er en følge af arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid, fradrages ved opgørelsen af eventuelt merarbejde.

Ved fravigelse af reglerne om ugentligt fridøgn finder de for vedkommende personalegruppe gældende regler om godtgørelse for mistede fridage anvendelse.

Fravigelse kan ske i det i § 5 anførte omfang, idet indgreb i den daglige hvileperiode for den enkelte ansatte højst kan forekomme 10 gange pr. kalendermåned og højst 45 gange pr. kalenderår, og indgreb i det ugentlige fridøgn højst må forekomme 2 gange pr. kalendermåned og højst 15 gange pr. kalenderår. I tilfælde, hvor der opstår behov for fravigelser, der går ud over de i aftalen angivne muligheder, må vedkommende ministerium søge direktoratet for arbejdstilsynet om dispensation i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljølovens § 52, stk. 1 og 2, og § 54, stk. 1 og 2.

Tvivlsspørgsmål angående nærværende cirkulære forudsættes forelagt Finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet.

Finansministeriet, Lønnings- og Pensionsdepartementet, den 8. november 1983

Lene LarsenAftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Dansk Ingeniørforening om fravigelse af reglerne om hviletid og fridøgn for ansatte i centraladministrationen

Formål

§ 1. Under de betingelser, der er angivet i §§ 2-5, samt under de i nærværende paragraf, stk. 2 og 3, angivne forudsætninger kan bestemmelserne i arbejdsmiljølovens § 50, stk. 1, og § 53, stk. 1, om hviletid og fridøgn fraviges.

Stk. 2. Parterne lægger til grund, at personalerammer søges tilpasset områdets gennemsnitlige arbejdsbelastning i forbindelse med arbejdsopgaverne i henhold til § 4, således at fravigelse af hviletidsbestemmelser m.v. derved begrænses til særlige arbejdsmæssige belastningssituationer.

Stk. 3. Det påhviler ledelsen i samarbejde med tillidsrepræsentanten at sørge for, at særlige arbejdsmæssige belastninger fordeles på en sådan måde mellem medarbejderne, at urimelige arbejdsvilkår for den enkelte undgås.

Område

§ 2. Aftalen dækker statens centraladministration samt statsstyrelser uden for centraladministrationen, der pålægges tilsvarende arbejdsopgaver som nævnt i § 4.

Personkreds

§ 3. Aftalen omfatter alle ansatte, der henhører under arbejdsmiljøloven, og som beskæftiges inden for det i § 2 nævnte område.

Arbejdsopgaver

§ 4. Aftalen gælder i tilfælde, hvor fravigelse af lovens krav er nødvendig for overholdelse af tidsfrister, der er dikteret af lovgivningen eller andre ikke rent interne procedureregler, af folketinget eller dettes organer, af forligsmand, mæglingsmand eller andre organer i det arbejdsretlige system eller af andre myndigheder, som ikke er undergivet vedkommende forvaltningsmyndigheds instruktionsbeføjelser.

Stk. 2. Endvidere gælder aftalen i situationer, hvor fravigelse af lovens hovedkrav er nødvendig af hensyn til ministeriernes forberedelse og udarbejdelse af oplæg til samt anden virksomhed i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede situationer.

Stk. 3. Aftalen gælder endelig – i det omfang tilfældene ikke falder ind under stk. 1 og 2 – for internationale forhandlinger, konferencer m.v., presserende overenskomstforhandlinger o.lign. samt afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Hviletid og fridøgn

§ 5. I forbindelse med de i § 4 nævnte arbejdsopgaver kan den daglige hvileperiode enten nedsættes til 8 timer eller udskydes.

Stk. 2. I tilfælde af udskydelse skal hvileperioden udgøre 11 timer og være afsluttet senest 9 timer inde i det efterfølgende arbejdsdøgn.

Stk. 3. Indgreb i den daglige hvileperiode kan højst forekomme 10 gange pr. kalendermåned og højst 45 gange pr. kalenderår.

Stk. 4. Indgreb i det ugentlige fridøgn kan højst forekomme 2 gange pr. kalendermåned og højst 15 gange pr. kalenderår.

Stk. 5. I forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger kan de i stk. 1-4 angivne begrænsninger i mulighederne for at fravige hviletids- og fridøgnsbestemmelserne overskrides.

Opsigelse

§ 6. Denne aftale kan opsiges i overensstemmelse med § 17 i arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn.

Stk. 2. Ved opsigelse vedbliver aftalens bestemmelser at gælde, indtil anden aftale indgås, medmindre der sker fornyet opsigelse med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Ikrafttrædelse

§ 7. Denne aftale træder i kraft, når den er godkendt af direktøren for arbejdstilsynet.

 

 

København, den 26. september 1983

 

 

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation I

Aage Andersen

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Hans Strunge

 

Lærernes

Centralorganisation

Jørgen Jensen

 

Akademikernes

Centralorganisation

Erik Stig Jørgensen

 

Handels- og kontorfunktionærernes

Forbund i Danmark

Bent Jensen

 

Vagt og Sikkerhedsfunktionærernes

Landssammenslutning

Flemming Pedersen

 

Dansk Ingeniørforening

e. b.

Per Bryld

Finansministeriet

P.M.V.

P.K. Jakobsen / Lene Larsen

 

Redaktionel note
  • Udsendt som LP.nr. 148/83