Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I om fravigelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn
Den fulde tekst

Cirkulære om fravigelse af arbejdsmiljølovens hviletids- og fridøgnsbestemmelser for ministerialbetjente, der virker som chauffører for ministre eller visse styrelseschefer

Til samtlige ministerier m.v.

 

Det meddeles herved, at finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I har indgået omstående aftale om fravigelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn for ministerialbetjente, der virker som chauffører for ministre eller visse styrelseschefer.

Aftalen er godkendt af direktoratet for arbejdstilsynet i henhold til § 12 i arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, idet direktoratet forudsætter, at der så vidt muligt ikke for samme medarbejdere sker nedsættelse af hviletiden i flere på hinanden følgende døgn.

Finansministeriet, Lønnings- og Pensionsdepartementet, den 16. oktober 1981

Lene LarsenAftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I om fravigelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn

I henhold til § 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken aftales følgende:

I medfør af arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kapitel 4, § 12, aftales, at den daglige hviletid for ministerialbetjente, der virker som chauffører for ministre eller vise styrelseschefer, og som er omfattet af bestemmelserne i finansministeriets cirkulære af 6. oktober 1980, kan udskydes eller nedsættes til 8 timer i det omfang udførelsen af chaufførhvervet nødvendiggør den pågældende ministerchaufførs tilstedeværelse. Hviletiden kan dog i ganske særlig tilfælde med den enkelte chauffør aftales nedsat til under 8 timer.

Det aftales endvidere, at det ugentlige fridøgn kan udskydes således, at der kan være indtil 12 døgn mellem 2 fridøgn.

 

 

København, den 2. september 1981

 

 

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation I

Aage Andersen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

 

Redaktionel note
  • Udsendt som LP.nr. 108/81