Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.

 

I medfør af § 7 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes:

§ 1. Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten, satstilpasningsprocenten og puljebeløbet, jf. lov om en satsreguleringsprocent, beregnes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Opgørelsen af årslønnen

§ 2. Til brug ved beregningen af tilpasningsprocenten, satsreguleringsprocenten, satstilpasningsprocenten og puljebeløbet for finansåret opgøres den procentvise ændring i årslønnen på grundlag af Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik (StrukturStatistikken).

Stk. 2. Ved beregningen anvendes ændringen i årslønnen året to år forud for finansåret (lønåret) i forhold til årslønnen i året forud for lønåret.

Stk. 3. Årslønnen opgøres som den sammenvejede bruttoårsløn for arbejdere og funktionærer. Beregningen af bruttoårslønningerne baseres på det størst mulige antal identiske virksomheder, således at der indgår de samme virksomheder i lønåret og året forud for lønåret.

Stk. 4. Bruttoårslønningerne opgøres med korrektion for overarbejde/genetillæg og løn under fravær, således at bruttoårslønningerne udtrykker årsfortjenesten ekskl. overarbejde og genetillæg i øvrigt for beskæftigede arbejdere og funktionærer uden sygefravær mv. Bruttoårslønningerne opgøres desuden med korrektion for deltidsfrekvens. Endvidere opgøres bruttoårslønningerne med fradrag for arbejdsgiveres og lønmodtageres bidrag til ATP samt arbejdsmarkedspensioner og andre pensionsordninger administreret af arbejdsgiveren. Den i § 17 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte pensionsopsparing fratrækkes ikke.

Stk. 5. Bruttoårslønningerne beregnes på grundlag af den årlige standardarbejdstid for fuldtidsbeskæftigede, således at bruttoårslønningerne ikke påvirkes af skudår eller forskelle i antallet af søn- og helligdage m.v. Generelle aftalebaserede eller lovfastsatte ændringer i arbejdstiden, herunder længere ferie, feriefridage, børnefamiliefridage eller kortere arbejdsuge, indgår i beregningen af bruttoårslønningerne og dermed den procentvise ændring i årslønnen.

Stk. 6. Årslønningerne opgøres som en sammenvejning af de gennemsnitlige bruttoårslønninger for voksne arbejdere og funktionærer. Lønninger for lærlinge og elever indgår ikke i beregningen.

Stk. 7. Ved sammenvejningen af de gennemsnitlige bruttoårslønninger for arbejdere og funktionærer for såvel lønåret som året forud for lønåret anvendes den relative fordeling af antal præsterede arbejdsdage for arbejdere og funktionærer i året forud for lønåret som vægte. Efter sammenvejningen afrundes årslønningerne til et kronebeløb med to decimaler.

Opgørelsen af udviklingen i årslønnen

§ 3. Ændringen i årslønnen beregnes efter, at der i årslønnen for lønåret er fratrukket lønmodtagernes egne arbejdsmarkedsbidrag beregnet med den procentuelle arbejdsmarkedsbidragssats i finansåret, og efter at der i årslønnen året forud for lønåret er fratrukket lønmodtagernes egne arbejdsmarkedsbidrag beregnet med den procentuelle arbejdsmarkedsbidragssats i året før finansåret. De nævnte fradrag beregnes som et helt kronebeløb.

Tilpasningsprocenten

§ 4. Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem den procentvise ændring i årslønnen, jf. §§ 2 og 3, og 2,0. Tilpasningsprocenten opgøres med én decimal.

Satstilpasningsprocenten

§ 5. Satstilpasningsprocenten for et finansår svarer til tilpasningsprocenten, hvis ændringen i årslønnen er 2,0 pct. eller lavere.

Stk. 2. Er ændringen i årslønnen højere end 2,0 pct., svarer satstilpasningsprocenten til den del af tilpasningsprocenten, der eventuelt overstiger 0,3.

Stk. 3. Er tilpasningsprocenten 0,0-0,3, er satstilpasningsprocenten 0,0.

Satsreguleringsprocenten

§ 6. Satsreguleringsprocenten for et finansår er 2,0 tillagt satstilpasningsprocenten.

Puljebeløbet

§ 7. Er ændringen i årslønnen, jf. lovens §§ 2 og 3, højere end 2,0 pct., anvendes et beløb til en pulje. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højst 0,3 procent, af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Puljebeløbet opgøres i millioner kroner med én decimal.

Stk. 2. I beregningsgrundlaget efter stk. 1 indgår:

1) børnetilskud, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, sygedagpenge, barselsdagpenge, folkepension, førtidspension og delpension

samt

2) arbejdsløshedsdagpenge, efterløn inkl. skattefri præmie, fleksydelse, overgangsydelse, aktiveringsydelse til forsikrede ledige, deltagerstøtte ved arbejdsmarkedsuddannelserne og andre uddannelser (AMU-godtgørelse), uddannelsesgodtgørelse til ledige, introduktionsydelse, voksenuddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 3. De samlede årlige udgifter efter stk. 2, nr. 1, opgøres på grundlag af de opgjorte driftsudgifter i det kommunale budget- og regnskabssystem. De samlede årlige udgifter efter stk. 2, nr. 2, opgøres på grundlag af regnskabstallene i statsregnskabet.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen har virkning fra og med fastsættelsen af satsreguleringsprocenten m.v. for finansåret 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 876 af 23. august 2004 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. ophæves.

Finansministeriet, den 21. august 2007

Thor Pedersen

/Finn Jensen