Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om beregning og fastsættelse af pensioner til kriminalforsorgens tjenestemænd og deres efterladte,samt retningslinier for ekspedition af pensionssager


Til orientering fremsendes hoslagt eksemplar(er) af lønnings- og pensionsdepartementets skrivelse af 27. november 1973 om direktoratets overtagelse fra den 1. januar 1974 af sager vedrørende beregning og fastsættelse af pensioner til kriminalforsorgens tjenestemænd og deres efterladte. Til anstalterne vedlægges et sæt af lønnings- og pensionsdepartementets tabeller til brug ved pensionsberegning. (* 1)

Direktoratet fastsætter herefter med virkning fra den 1. januar 1974 følgende retningslinier for ekspeditionen af pensionssager:

1. Sager vedrørende anstalterne.

Afsked på grund af alder.

Ved indsendelse til direktoratet af ansøgninger om afsked på grund af alder/underretning om en af anstalten meddelt afskedigelse på grund af alder af en pensionsberettiget tjenestemand skal skema til pensionsberegning og den pågældendes dåbsattest medfølge eller snarest eftersendes.

Afsked på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed.

Efter underretning fra direktoratet om afskedigelse af en pensionsberettiget tjenestemand på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed indsender anstalten snarest skema til pensionsberegning og dåbsattest for den pågældende til direktoratet.

Dødsfald.

Når en pensionsberettiget tjenestemand afgår ved døden og efterlader sig ægtefælle og/eller børn under 18 år, indsender anstalten snarest skema til ægtefælle/enke- og eventuel børnepensionsberegning samt vielsesattest og dåbsattest for de pågældende til direktoratet.

2. Sager vedrørende arresthusene.

Med tjenestemænd ved arresthusene forholdes som hidtil for såvidt angår den del af ekspeditionen, der foretages af arrestinspektørerne.

3. Sager vedrørende kriminalforsorgens afdelinger og pensioner.

Der vil senere blive fastsat retningslinier for ekspeditionen af pensionssager vedrørende tjenestemænd under den frie kriminalforsorg. Indtil videre ekspederes sagerne af direktoratet.

4. Sager vedrørende tjenestemandspensionister.

Såfremt tjenestestedet får meddelelse om, at en tjenestemandspensionist eller ægtefælle-/enkepensionist er afgået ved døden eller om, at der er indtruffet andre forandringer i den pågældendes forhold, som skønnes at have betydning for pensionsudbetalingen, bedes direktoratet straks underrettet.

5. Skilmisse

Såfremt en tjenestemand får bevilget skilmisse, og der er fastsat underholdsbidrag til hustruen og/eller børn, udbeder direktoratet sig underretning om vilkårene samtidig med indsendelse af pensionsberegningsskema.

Anmeldelse om bevarelse af enkepensionsret ved skilmisse skal ske til direktoratet, der foretager notering herom.

E.B.

A. Lindberg.

Kriminalforsorgens institutioner og afdelinger.

Redaktionel note
  • (* 1) Bilag udeladt.