Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om indfangning og aflivning af herreløse katte BKG i MT: 00/00/0000


Under dags dato har jeg tilskrevet Dyreværnsforeningen Svalen, Lyshøjgårdsvej 61, Valby, således:

»I en hertil indsendt skrivelse af 18. november 1963 har De som formand for Dyreværnsforeningen Svalen beklaget Dem over, at statsadvokaten for Sjælland den 1. november 1963 har tiltrådt en af politimesteren i ...... den 19. september 1963 truffet afgørelse om, at der fra den offentlige anklagemyndigheds side ikke vil være videre at foretage i anledning af en af Dem mod NN, YY og XX rejst sigtelse for overtrædelse af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 541 af 29. december 1942 angående indfangning og aflivning af herreløse katte samt jagtloven og dyreværnsloven.

I denne anledning skal jeg, efter at der har været foretaget yderligere undersøgelse i sagen, meddele, at omgørelse af den således trufne beslutning i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 3, skal ske inden 2 måneder efter at politimesteren har truffet sin afgørelse, og at det derfor allerede af denne grund nu er udelukket at ændre afgørelsen, hvorved bemærkes, at Deres skrivelse først er modtaget her den 19. november 1963, altså samme dag som fristen udløb.

I anledning af det af Dem rejste spørgsmål om forståelsen af nævnte bekendtgørelse bemærkes følgende:

Det er - som af Dem antaget - ingen betingelse for anvendelse af bekendtgørelsen, at det drejer sig om erhvervsmæssig indfangning. Som det er fastslået i justitsministeriets skrivelse ad 14. december 1955 til foreningen, må bekendtgørelsen dog forstås med forbehold af dansk rets øvrige regler vedrørende indfangning og aflivning af dyr. I det foreliggende tilfælde er det navnlig bestemmelsen i § 14 i lov nr. 107 af 31. marts 1953 om mark- og vejfred, der har betydning. I denne bestemmelse er det fastsat, at den »optagelsesberettigede« har ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne bl.a. omstrejfende hunde og katte fra sin grund. Om retten til optagelse siger lovens § 5, at enhver er berettiget til at optage eller lade optage fremmede husdyr, som uden hjemmel færdes løse på hans grund.

I den foreliggende sag har de tre nævnte beboere forklaret, at alle beboerne i ....., der hører under X Boligselskab, har været plaget af en snes vilde katte, der bl.a. havde tilsvinet ejendommen i høj grad; kort i forvejen var en 9 måneder gammel pige blevet smittet af kattepest. Da henvendelse til boligselskabet og til »Kattens værn«, der havde lovet at tage affære, ikke gav resultat, indfangede de selv 5 herreløse katte, der blev sluppet ud et stykke derfra.

Ved de nu foretagne afhøringer har det vist sig, at de tre lejere næppe kan siges at have handlet på boligselskabets vegne, og der må derfor antages at have foreligget en overtrædelse af justitsministeriets bekendtgørelse, der burde være påtalt. Det er i øvrigt oplyst, at kattene vendte tilbage, og at boligselskabet nu har ladet autoriserede kattejægere fjerne et betydeligt antal vilde katte ved ejendommen.'

Officielle noter

Ingen