Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedtægt om ajourføring og ændring af politivedtægten for Frederikssund politikreds


I § 6 tilføjes:

Stk. 2. Har en person flere gange på samme vejstrækning eller i de dertil stødende nødtørftsanstalter, porte, udkørsler o.lign. overtrådt bestemmelserne i §§ 3 - 5, og er der grund til at befrygte, at den pågældende vil gentage forseelserne inden for det nævnte område, kan politiet meddele den pågældende forbud imod inden for et angivet tidspunkt, der ikke kan overstige 2 år, at færdes frem og tilbage eller at tage ophold på vejen eller de øvrige ovennævnte steder inden for en afstand af 100 meter fra det sted, hvor den seneste overtrædelse af begået.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder, for så vidt angår vejstrækninger, tilsvarende anvendelse med hensyn til den, overfor hvem stk. 1 i oftere gentagne tilfælde er bragt i anvendelse.

Stk. 4. Forbud efter stk. 2 og 3 skal meddeles skriftligt og være begrundet.

Som § 30a er anført:

Fra Kronprins Frederiks bro med tilhørende dæmninger og øvrige tilliggende arealer er det forbudt at foretage losning, ladning, jagt og fiskeri eller lignende. Det er forbudt at bestige broen fra både eller andre fartøjer.

Anvisninger herom fra bropersonalet skal efterkommes.

I § 31 tilføjes:

Stk. 4. Det påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at den ikke forurener fortov, gangsti, butiksindgang eller husfacade mod vej.

KAPITEL 8 om beværtningssteder og gæstgiverier er ophævet ved handelsministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 25. marts 1970 § 13.

I KAPITEL 10 om renholdelse og vintervedligeholdelse af veje er §§ 51, 52, 53, 55 og 56 ophævet ved lov.

Den nye politivedtægt for Frederikssund politikreds af 1988 træder i kraft den 1. juni 1988.

POLITIMESTEREN I FREDERIKSSUND, den 19. maj 1988.

Preben Aarø-Hansen.

Officielle noter

Ingen